Premises for the construction of balance equations of water losses in mountain forest soils

Open access

Premises for the construction of balance equations of water losses in mountain forest soils

The paper presents premises for the construction of equations of water budget in the atmosphere-tree stand-soil system with reference to water losses in mountain forest soils. The premises were based on results of a long-term forest-hydrologic studies carried out by authors in the Beskid Ślαski. Water properties of grounds in soil profiles and specific hydrologic properties of these profiles were considered. The main factors affecting water balance on slopes were orographic conditions, the share of skeleton parts in soil profile and the tree stand. Therefore, the equations of water loss in soil should consider: 1) the input of solar energy over tree crowns and coefficient of energy transmission within tree stand, 2) wind velocity above and within tree stand, 3) elements of water budget in the atmosphere, 4) differentiation of hydrologic properties in soil profiles dealt with as a continuum, 5) water properties of grounds constituting soil profiles with particular reference to organic matter.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chang M. 2003. Forest hydrology: an introduction to water and forests. Boca Raton London New York CRC Press.

 • Czarnowski M. S. 1978. Zarys ekologii roślin lαdowych. (Outline of terrestrial plants ecology). Warszawa PWN.

 • Homa A. 2003. Retencja opadu w ściółce leśnej w karpackiej zlewni badawczej potoku Trzebuńki. Kraków PKrak. maszyn.

 • Johnson R. 1998. The forest cycle and low river flows: a review of UK and international studies. Forest Ecol. Manag. 109: 1-7.

 • Kucza J. 2005. Teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania zapasu wody w glebach leśnych. Cz. 2. Gleby szkieletowe. (Theoretical and practical aspects of calculating water resources in forest soils. Part II. Skeletal soils). Sylwan 149 10: 35-46.

 • Kucza J. 2007. Właściwości hydrologiczne materii organicznej gleb leśnych na przykładzie gleb pod świerczynami istebniańskimi. (Hydrological properties of organic matter of forest soils as exemplified by soils under Istebna stands of Norway spruce). Zesz. Nauk. AR Krak Ser. Rozpr. 442.

 • Kucza J. Suliński J. 2000. Relacje pomiędzy porowatościα kapilarnα a gęstosciα objętościowaα i kurczliwościα gruntów o różnej zawartości części organicznych występujαcych na terenie zlewni doświadczalnej Potok Dupniański w Beskidzie Ślαskim. (Capilloary water capacity related to the bulk density and contraction volume in soils with various fractions of organic matter occurring in the catchment of Dupniański stream in the Beskid Ślαski range). Acta Agr. Silv. Ser. Silv. 38: 91-106.

 • Kucza J. Starzak R. Suliński J. 2005. Wstępne wyniki pomiaru zapasu wody w glebie pod świerczynami istebniańskimi. (Initial results of measurements of soil water storage under Norway spruce stands of Istebna region). Czas. Tech. 10-S: 59-70.

 • Kucza J. Urbaś J. 2005. Water absorption of organic matter taken from horizons of ecohumus of forest soils under Norway spruce stands. EJPAU Ser. Forestry 8 4.

 • Lee R. 1980. Forest hydrology. New York Columbia Univ. Press.

 • Malicki M. 1980. Systematyka i przeglαd metod pomiaru wilgotności gleby. Probl. Agrofiz. 31: 5-46.

 • Molchanov A. 1953. Sosnovyj les i vlaga. Moskva Izdat. Akad. Nauk SSSR.

 • Molchanov A. 1950. Gidrologičeskaja rol' lesa. Moskva Izdat. Akad. Nauk SSSR.

 • Myślińska E. 2001. Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Warszawa PWN.

 • Pike R. G. Scherer R. 2003. Overview of the potential effects of forest management on low flows in snowmelt-dominated hydrologic regimes. J. Ecosyst. Manag. 3 (1): 1-17.

 • Starzak R. 1998. Zatrzymywanie wody przez materię organicznα w nawiαzaniu do warunków fizjograficznych zlewni potoku Dupniańskiego w Beskidzie Şlαskim. Kraków Kat. Inż. Leśn. AR pr. magist. maszyn.

 • Starzak R. 2006. Dynamika zapasu wody w glebach wybranych drzewostanów świerkowych Beskidu Ślαskiego. (The water storage dynamics in soils of selected spruce stands in Beskid Slaski). Kraków AR maszyn.

 • Suliński J. 1989. Badanie wymiany wody: atmosfera-drzewostan-grunt w wybranych drzewostanach sosnowych zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. (Investigation of water exchange: atmosphere-forest stand-ground in selected pine tree stands of the Sandomierz basin western part). Zesz. Nauk. AR Krak. Ses. Nauk. 23 232: 143-164.

 • Suliński J. 1993. Modelowanie bilansu wodnego w wymianie miedzy atmosfera drzewostanem i gruntem przy użyciu kryteriów ekologicznych. (Modelling of water balance in an exchange between the atmosphere stand and ground using ecological criteria). Zesz. Nauk. AR Krak. Ser. Rozpr. 179: 133.

 • Suliński J. 1995. Czynniki różnicujαce wartości składowych bilansu wodnego drzewostanów zagospodarowanych zrębowo. (Factors differentiating component values of water balance in tree stands managed with clearcutting methods). Sylwan 139 11: 49-66.

 • Suliński J. 2007. Metoda obliczania rocznej produkcji biomasy w zbiorowisku leśnym w zależności od wysokości i wieku drzewostanu. (The tree-stand height and age based method for calculation of annual biomass production in a forest community). Acta Agr. Silv. Ser. Silv. 45: 89-118.

 • Suliński J. Kucza J. 1993. Elements of geographical environment and water balance of the Ratanica Stream (Carpathian Foothills southern Poland). Ekol. Pol. 41 3-4: 331-346.

 • Suliński J. et al. 1997. Zbadanie bilansu wodnego świerczyn rasy istebniańskiej. Dokumentacja badań. Kraków AR Katowice RDLP maszyn.

 • Suliński J. et al. 2001. Zbadanie czynników określajαcych dynamikα zapasu wody chemizm i produkcyjność gleb leśnych wytworzonych z piaskowców istebniańskich. Dokumentacja badań. Kraków AR Warszawa GDLP maszyn.

 • Suliński J. et al. 2006 Zbadanie wpływu czynników hydrogeologicznych i drzewostanowych na bilans wodny świerczyn w kontekście ich przebudowy na obszarze Beskidu Ślαskiego. Dokumentacja badań. Kraków AR maszyn.

 • Swank W. Vose J. Elliott K. 2001. Long-term hydrologic and water quality responses following commercial clearcutting of mixed hardwoods on a southern Appalachian catchment. Forest Ecol. Manag. 143: 163-178.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.55

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.401
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 1.389

Ministry of Science and Higher Education: 40 points

Index Copernicus (ICV) 2018: 132.77 points

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 163 43 0
PDF Downloads 67 30 1