Diabrotica Virgifera Le Conte in Poland in 2005-2007 and Regulations in the Control of the Pest in 2008

Open access

Diabrotica Virgifera Le Conte in Poland in 2005-2007 and Regulations in the Control of the Pest in 2008

Diabrotica virgifera Le Conte has been present in Poland since 2005. The range of its distribution increased in 2006 and 2007. D. virgifera is known from areas of nine voivodeships in Southern and partially Central Poland. Current control strategy is based on containment measures to limit the spread of the pest from regions where it has occurred. This strategy includes the application of specific phytosanitary measures in defined parts of the country.

Bača F. 1994. New member of the harmful entomofauna of Yugoslavia Diabrotica virgifera virgifera LeConte (Coleoptera, Chrysomelidae). Zaštita Bilja 45: 125-131.

Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenieniu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte [notyfikowana jako dok. nr C(2006) 3582] (2006/564/WE), Dz. U. Unii Europejskiej L 225 z 17.8.2006: 28-29.

EPPO. 2007. Present situation of Diabrotica virgifera in Europe. http://www.eppo.org/QUARANTINE/Diabrotica_virgifera/diabrotica_virgifera.htm#map-dia

Kiss J., Edwards C. R., Berger H. K., Cate P., Cean M., Cheek S., Derron J., Festic H., Furlan L., Igrc-Barcic J., Ivanova I., Lammers W., Omelyuta V., Princzinger G., Reynaud P., Sivcev I., Sivicek P., Urek G., Vahala O. 2005. Monitoring of Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) in Europe 1992-2003. p. 29-39. In: "Western Corn Rootworm: Ecology and Management" (S. Vidal U. Kuhlmann C. R. Edwards, eds.). CABI Publishing, Wallingford U. K.

Konefał T., Buzon D., Bereś P. K. 2007. Drugi rok występowania Diabrotica virgifera Le Conte w Polsce — stan aktualny i nowe doświadczenia w zwalczaniu szkodnika. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (1): 256-262.

Metcalf R. L. 1986. Forward. p. 7-15. In: "Methods for the Study of Pest Diabrotica" (J. L. Krysan T. A. Miller, eds.). Springer-Verlag, New York.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 154, poz. 1087 z późn. zm.).

Sahajdak A., Bereś P. K., Konefał T. 2006a. Diabrotica virgifera Le Conte — a new threat to maize crops in Poland and measures taken against the pest. J. Plant Prot. Res. 46 (2): 157-161.

Sahajdak A., Bereś P. K., Konefał T. 2006b. Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa — nowe zagrożenie dla upraw kukurydzy w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (1): 256-261.

Zalecenie Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie programów zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się Diabrotica virgifera Le Conte w rejonach Wspólnoty, w których stwierdzono jego obecność (2006/565/WE), Dz. U. Unii Europejskiej L 225 z 17.08.2006: 30-31.

Journal of Plant Protection Research

The Journal of Polish Society of Plant Protection, Committee of Plant Protection; Polish Academy of Sciences, Institute of Plant Protection – National Research Institute

Journal Information


CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.332
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.829

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 118 114 10
PDF Downloads 38 38 5