Lowland Slovak youth literature and its interpretational and educational aspects (within and outside the school)

Abstract

An integral part of the Slovak cultural context is also Lowland Slovak literature, which includes certain areas of Hungary, Romania and Serbia. The paper outlines the partial development of Slovak youth literature in these regions. It gradually characterizes the most important aspects of diachrony of this segment of writing (in a certain chronotope that is bound to selected prototexts). Based on objective-subjective interpretations of three emblematic works of this context, it highlights - as a certain typology - not only the general / universal, but also the specific / particular (that is particularly relevant to the context) in intra- and intercultural relations. It accentuates the literary tradition, which is still a useful source of realistic short stories and novels for child percipients in these diasporas. It also traditionally and innovatively points out the typical features of teaching in individual national-minority schools in the mentioned countries. Methodologically (but also practically) it is, of course, based, on thematic, motif related, etc. aspects of the analyzed (selected) works and their possible reflection in school education and learning environment. Finally, the use of language / features / motifs / aspects / procedures is concretized in specific conditions outside the physical boundaries of the homeland as a kind of perspective on the correlation of the difficult process of cultural education itself.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamík, P. (1981). O slovenských školách v našej vlasti v minulosti a dnes. In Anoca, D. M., Barborică, C., Štefanko, O. (eds.): Variácie 3. Bukurešť: Kriterion, pp. 172-185.

 • Andruška, P. (2013). Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme. Šaľa: A-klub.

 • Anoca, D. M. (2012). Miesto slovenčiny na školách s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku. In Slovacica miscellanea. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, pp. 7-13.

 • Barthová-Fazekašová, M. K. (2002). Slovenská jazyková výchova v národnostných školách Maďarska. In Andruška, P. (ed.): Slovenčina a slovenská kultúra v živote zahraničných Slovákov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 179-185.

 • Bujtár, P. (1996). Pastierik. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku.

 • Bujtár, P. (2005). Zo skúseností vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským. In Štefanko, O. (ed.): Úloha kultúry v zachovávaní národného povedomia detí a mládeže v menšinovom prostredí. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, pp. 51-53.

 • Čipková, R. (1989). Nadišiel čas, kvitnú Tulipány (Cesty Hrivnákovej prózy). SME, 2(2), 83-87.

 • Dudok, M. (2008). Jazyková identita enklávnej a diasporálnej slovenčiny a preventívna lingvistika. In Zachránený jazyk. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, pp. 11-30.

 • Farkašová, E. (2008). Ako ďalej? – jazykový stav v našich národnostných školách. In Uhrinová, A., Tóth, A. J. (eds.): Slovenčina v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, pp. 582-587.

 • Harpáň, M. (2000). Slovenská literatúra v Juhoslávii po roku 1945. In Zápas o identitu. Nadlak – Bratislava: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku a Vydavateľstvo ESA, pp. 83-118.

 • Heckel, M. (1996). Súčasný stav škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku. In Štefanko, O. (ed.): Variácie 14. Bukurešť – Nadlak: Vydavateľstvo Kriterion – Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, pp. 173-180.

 • Hornoková-Uhrinová, A. (2003). Niekoľko myšlienok k pripravovanej školskej koncepcii Celoštátnej slovenskej samosprávy. In Ištvánová, A. (ed.): Cesta zarúbaná? Súčasný stav a perspektívy Slovákov v Maďarsku. II. zväzok. Békešská Čaba: Čabianska organizácia Slovákov, pp. 34-40.

 • Hrivnák, M. (1986). Tulipány. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc.

 • Kopčok, J. (1986). Chlapci zo sálaša. Nový Sad: Obzor.

 • Maruzsová Šebová, K. (2013). Hľadanie dolnozemskej identity v novele Chlapci zo Slepej ulice. In Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, pp. 32-37.

 • Maruzsová Šebová, K. (2002). Možnosti formovania identity v menšinovom školstve v XXI. storočí. In Andruška, P. (ed.): Slovenčina a slovenská kultúra v živote zahraničných Slovákov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 130-143.

 • Paulik, A. (2002). Školské práva národnostných menšín v minulých desaťročiach. In Štefanko, O. (ed.): Cesta zarúbaná? Súčasný stav a perspektívy Slovákov v Maďarsku. I. zväzok. Békešská Čaba – Nadlak: Čabianska organizácia Slovákov a Vydavateľstvo Ivan Krasko, pp. 128-133.

 • Pečeňová, E. (2003). Jedno z možných riešení... Model výučby slovenského jazyka od materskej školy po dospelosť v békeščabianskej slovenskej škole. In Ištvánová, A. (ed.): Cesta zarúbaná? Súčasný stav a perspektívy Slovákov v Maďarsku. II. zväzok. Békešská Čaba: Čabianska organizácia Slovákov, pp. 41-48.

 • Polónyová, S. (2016). Vznik a vývoj slovenského národnostného školstva. In Z kultúrnych dejín Slovákov v Maďarsku (1945-1990). Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku, pp. 111-119.

 • Porubský, J. (2005). Podiel slovenskej menšinovej školy na udržiavaní národného povedomia slovenskej menšiny v Nadlaku. In Štefanko, O. (ed.): Úloha kultúry v zachovávaní národného povedomia detí a mládeže v menšinovom prostredí. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, pp. 41-50.

 • Štefanko, O. (1998). Keď prestaneme byť deťmi, umierame. In Pohľadaj korene svoje. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, pp. 211-223.

 • Štefanko, O. (1997). Oneskorená prvotina. Rovnobežné zrkadlá, 2(1), 96-97.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search