Redundancy in the verbal communication of teachers in primary education

Open access

Abstract

On a theoretical level with the support of literature, we offer some definitions of the concept of redundancy, point to the similarities and differences in the perception of this phenomenon in technical, social and pedagogical communication. We point out the positive and negative aspects of redundancy in the teacher's language. The research part is aimed at mapping the presence of redundancy in the language of primary education teachers. We were interested in which grade in the subject of mathematics is redundancy the most represented and whether it may be considered positive or unnecessary. The research was conducted at five primary schools on a sample of twenty teachers. The method of the research was the direct observation of lessons. The accuracy of the observation was ensured by audio recording and its analysis. We have found that redundancy is most often present in the third grade.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ali R. A. & Hardie R. C. (2017). Recursive non-local means filter for video denoising. Eurasip Journal on Image and Video Processing 2017(1) 29.

 • Bakos F. (2002). Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest : Akadémiai Kiadó.

 • Brestovičová A. (2011). Lexikálne univerzálie v reči matky orientovanej na dieťa. In: Zborník zo 7. študentskej vedeckej konferencie (s. 738 – 746). Prešov: Prešovská univerzita.

 • Brestovičová A. & Striešková A. (2015). Komparatívny výskum adjektív v reči matky a dieťaťa. Jazyk a kultúra. 2015(23-24) 182 – 193.

 • Doan N.C.N. & Lin W. (2017). Optimal robot placement with consideration of redundancy problem for wrist-partitioned 6R articulated robots. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 48(December 2017) 233-242.

 • Gavora P. (2007). Učiteľ a žiaci v komunikácii. Bratislava : UK.

 • Grüner G. Georg W. & Kahl O. (1974). Kleines Berufspädagogisches Lexikon. Bielefeld: Bertelsmann.

 • Hívešová J. (2014). Redundancia mint tanítói beszédaktus. Diplomová práca. Komárno : UJS.

 • Karp L. A. G. (1972). A Numerical Model of Redundancy in Classroom Communications. The Journal of Experimental Education 41(1) 51-57. Available at: http://www.jstor.org/stable/20157325

 • Kráľ A. & Sabol J. (1989). Fonetika a fonológia. Bratislava : SPN.

 • Kraviarová M. 2012. Entropia a súčasná slovenská literárna tvorba. In: Genologické a medziliterárne štúdie 6: genologické konfrontácie (pp. 145-152). Prešov: Prešovská univerzita.

 • Lyddon P. A. (2011). The Efficacy of Corrective Feedback and Textual Enhancement in Promoting the Acquisition of Grammatical Redundancies. The Modern Language Journal. 95(1) 104–129. Available at: http://ezproxy.cvtisr.sk:2116/doi/10.1111/j.1540-4781.2011.01272.x/epdf

 • Obdržálek Z. (2000). Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy. Bratislava: UK.

 • Plesník Ľ. & Mikuláš R. Hyperlexicon. Bratislava: ÚSL SAV. Available at: http://hyperlexikon.sav.sk/sk/pojem/zobrazit/autor/3/literarna-komunikacia

 • Petrová G. & Kozárová N. (2016). Mentálne reprezentácie žiakov v edukačnom procese. International Journal on Language Literature and Culture in Education. 3(3) 145-157. Available at : http://files.jolace.webnode.sk/200003022-0cc7f0dc00/LLCE_2016_special_edition1.pdf

 • Pisoňová M. (2014). Developing Critical Thinking of Students on Elementary Education Level. Studia edukacyjne No 32/2014 343-355.

 • Pokrivčáková S. (2005). Komunikačné kompetencie vysokoškolského učiteľa. Nitra: UKF.

 • Puskás A. (2016). The Challenges and Practices of Teaching Young Learners. 1. vyd. Komárno: J. Selye University.

 • Puskás A. (2017). Teaching English Creatively in the Primary Classroom. 1. vyd. Tomáš Katona - bymoon CD-ROM.

 • Róka J. (2002). Kommunikációtan. Budapest : A Budapesti Kommunikációs Főiskola tankönyvei/1.

 • Šenkár P. (2016). Súradnice básnickej polyfónie Slovákov v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko.

 • ŠPÚ. (2015). Zavádzanie inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách do praxe: Odporúčania vychádzajúce zo skúseností z pilotnej fázy zavádzania iŠVP. Available at: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/zavadzanie-isvp-v-zs-a-gym/ms/Vytvarna_vychova.pdf [cited 2017-06-05]

 • Štefánik J. Rusko M. & Považanec D. (1999). Frekvencia slov grafém hlások a ďalších elementov slovenského jazyka. Jazykovedný časopis. 50(2) 81-95.

 • Szőköl I. (2016). Educational evaluation in contemporary schools. 1. vyd. Szeged: Belvedere Meridionale.

 • Tomková V. (2010). Požiadavka komunikačných zručností pedagóga pri uplatňovaní IKT vo vzdelávaní. In: Nové technológie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita.

 • Žilka T. (1984). Poetický slovník. [online]. Available at: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/DVBKP03/um/Zilka_Tibor.txt [cited 2017-05-18]

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 423 154 3
PDF Downloads 163 96 2