Multicultural society from view of university students

Open access

Abstract

The article focuses on exploring the way in which Slovakia is viewed as a multicultural society by sampling university students with a survey. For that reason, the aim was to examine the extent that participation in the educational process at university affects opinions held by the university students on the existence of a multicultural society in Slovakia. The theoretical part of the article defines basic key terms associated with the given issue. The aim of the article’s empirical examination is to analyse the formation of opinions of the surveyed students connected with the topic of a multicultural society in the educational process at universities. 200 university students participated in our empirical research. Data were collected in the course of April 2016 through a questionnaire prepared in advance. Processing and subsequent univariant, bivariant and multivariant analyses of the collected data were carried out using the statistical software SPSS 2.

Cabanová, V. (2006). Kultúra a vyrovnávanie kultúrnych rozdielov v školskej edukácii (Inkluzívnosť a stratégie podporujúce školskú úspešnosť). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum.

Fullinwider, R. (1996). Public education in multicultural society. Policy, theory, critique. Cambridge University Press.

Gallová Kriglerová, E. & Kadlečíková, J. (2009). Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti.

Kurčíková, K. (2016). Multikultúrna výchova ako súčasť rozvojového vzdelávania v prostredí slovenských škôl. In Karmolinska-Jagodzik, E. et al. (Eds.), Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji (pp. 163-172). E-bookowo. ISBN 978-83-7859-651-6.

Kymlicka, W. (2000). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press.

Vavrus, M. (2002). Transforming the multicultural Education of Teachers. New York: Columbia University.

Sabol, J. & Zubková, I. (2003). Kultúra, multikultúrnosť. Metodická príručka pre učiteľov z oblasti interkultúrnej výchovy. Bratislava: Euroformes, s.r.o.

Soukup, V. (2000). Prehľad antropologických teorií kultúry. Praha: Portál.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 74 74 19
PDF Downloads 22 22 6