Foreign language education of seniors

Doc. PaedDr. Ctibor Határ 1  and PaedDr. Soňa Grofčíková 1
 • 1 PhD. Department of Pedagogy, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra Dražovská 4, 949 74 Nitra, Slovakia

Abstract

This study is of a theoretical-conceptual nature and is a partial outcome of the research project VEGA MŠVVaŠ SR and SAV no. 1/0176/15. It deals with one of the problems currently faced by educational theory and practice, i.e. the foreign language education of seniors. The trend is typical for many EU member states, since it results from the needs of a modern society. In addition to strategic documents, programs and legislation which binds the Slovak Republic to create conditions for lifelong education, including foreign language education, the authors are more closely preoccupied with specificities and possibilities of the language education of seniors, which are explained on a comparative basis with the language education of children and youth. Even though in literature one can find results of many substantial empirical research projects devoted to foreign language education of children and youth, research into the education of adults and seniors in the area of foreign languages falls behind considerably. A sufficient platform for the methodology of language education of adults and seniors in Slovakia has not been created either, if compared with the methodology of language education of younger age categories. This shortcoming is often quite noticeable in practice. The study attempts to pay adequate attention to the analysis of selected teaching styles specific for adult and senior age as well as teaching methods which may be used in the language education of seniors.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BERNDT, A. (2000). Senioren lernen Deutsch: 13 Grundgedanken. GFL Journal, 1(3), 1-14. Available at: http://www.gfl-journal.de/3-2000/berndt.pdf

 • BROWN, D. (1987). Principles of Language Learning and Teaching. NJ: Prentice - Hall.

 • BÚTOROVÁ, Z. et al. (2013). Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.

 • CIMERMANOVÁ, I. (2000). Vek, výber metódy a úloha učiteľa. In Pongó, Š. & Pokrivčák, A. (Eds.), Teaching foreign languages to adults (p. 24-29). Nitra: UKF.

 • COULMAS, F. (2013). Sociolinguistics: The Study of Speakers' Choices. Cambridge: Cambridge University Press. Available at: https://books.google.sk/books?id=1oDRAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

 • ČORNANIČOVÁ, R. (1998). Edukácia seniorov. Vznik, rozvoj, podnety pre geragogiku. Bratislava: UK.

 • GARDNER, H. (1983). Howard Gardner´s multiple intelligences. (Frames of mind). Available at: http://businessballs.com/howardgardnermultipleintelligences.htm

 • GROFČÍKOVÁ, S. (2011). Problematika učebných štýlov žiakov. In Vybrané kapitoly z didaktiky pedagogiky a sociálnej pedagogiky (p. 98-127). Nitra: UKF.

 • HARMER, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education, Ltd. Longmann.

 • HATÁR, C. (2014a). Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. Nitra: UKF.

 • HATÁR, C. (2014b). Kvalita života inštitucionalizovaných seniorov v edukačnom kontexte. Nitra: UKF. Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie - európsky referenčný rámec. Available at: http://nuczv.sk/vzdelavanie-dospelych/wp-content/uploads/2015/05/ERR-KK_SK.pdf KRASHEN, S. D. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press.

 • LIGHTBOWN, P. M. & SPADA, N. (1997). Ako sa učíme jazyky. Bratislava: SAP.

 • MALÍKOVÁ, M. (2000). Kritický vek pre osvojovanie si cudzích jazykov. In Pongó, Š. & Pokrivčák, A. (Eds.), Teaching foreign languages to adults (p. 15-18). Nitra: UKF.

 • MATULČÍK, J. (2004). Teórie výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí. Bratislava: Gerlach Print. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa. Available at: http://www.minedu.sk/data/files/2607_2000_memorandum_o_celozivotnom_vzdelavani.pdf

 • MITTERLECHNER, Ch. (2012). Staroba neznamená koniec. In Socioterapia, 2(2), 8-10. Available at: http://www.socioterapia.info/wp-content/uploads/2011/04/Socioterapia_4_2012.pdf

 • Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020. Available at: https://lt.justice.gov.sk/Attachment/NPAS%20vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l.pdf?instEID=-1&attEID=58655&docEID=325565&matEID=6548&langEID=1&tStamp=20130823122420050

 • Národný program ochrany starších ľudí. Available at: http://www.er2012.gov.sk/data/att/5578_subor.pdf Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Available at: http://www.cpk.sk/web/dokumenty/npvv.pdf

 • PETTY, G. (2002). 25 Ways for Teaching Without Talking. Available at: http://www.geoffpetty.com/activelearning.html

 • PETŘKOVÁ, A. & ČORNANIČOVÁ, R. (2004). Gerontagogika. Úvod do teorie a praxe edukace seniorů. Olomouc: UP.

 • POKRIVČÁKOVÁ, S. (2013). Applied Linguistics Research of Bilingualism and its Incentives for Foreign Language Pedagogy. Journal of Language and Cultural Education, 1(1), 51-62.

 • POKRIVČÁKOVÁ, S. (2014). Code-switching ako lingvodidaktický fenomén. X-Linguae, 7(2), 61-74.

 • PORUBSKÁ, G. & ĎURDIAK, Ľ. (2005). Manažment vzdelávania dospelých. Nitra: SlovDidac.

 • PRUSÁKOVÁ, V. (2010). Teoretické východiská analýzy vzdelávacích potrieb dospelých. In Prusáková, V. et al., Analýza vzdelávacích potrieb dospelých. Teoretické východiská (p. 13-44). Banská Bystrica: UMB.

 • PRŮCHA, J. (2014). Andragogický výzkum. Praha: Grada.

 • REID, J. M. (1998). Understanding Learning Styles in the Second Language Classroom. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents.

 • REPKOVÁ, K. (2012). Dobrovoľníctvo v kontexte aktívneho starnutia: konceptuálna evolúcia a pretrvávajúce stereotypy. Rodina a práca, 4, 46.

 • RIDING, R. & RAYNER, S. (2009). Cognitive Styles and Learning Strategies. London: David Fulton Publish.

 • SCHLEPPEGRELL, M. (1987). The Older Language Learner. ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics Washington DC. Identifier: ED287313.

 • SPOLSKY, B. (1998). Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva do roku 2015. Vzdelávanie dospelých, 12(1), 7-20. Stratégia celoživotného vzdelávania 2011. Available at: http://www.minedu.sk/data/files/1899.pdf Štatút Univerzity tretieho veku (5/2011). Nitra: UKF.

 • ŠVEC, Š. (2008). Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky. Bratislava: Iris.

 • ŠVEC, Š. et al. (2002). Jazyk vied o výchove. Bratislava: Gerlach Print.

 • ŠVEC, Š. et al. (1998). Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno-scientistické a kvalitatívno-humanitné prístupy. Bratislava: Iris. The Madrid International Plan of Action on Ageing. Guiding Framework and Toolkit for Practitioners&Policy Makers. Available at: http://undesadspd.org/LinkClick.aspx?fileticket=8iGbix5_6gs%3D&tabid=502

 • TILESTON, D. W. (2004). What Every Teacher Should Know About Learning. Memory, and the Brain. California: Corwin Press.

 • TKÁČIKOVÁ, M. (2000). Basic Principles of Teaching Foreign Language to Adults. In Pongó, Š. & Pokrivčák, A. (Eds.), Teaching foreign languages to adults (p. 24-29). Nitra: UKF.

 • TÓTHOVÁ, M. (2010). Mozog - reč - učenie. Východiská a podstata mozgovokompatibilného učenia v neurodidaktickom kontexte. Nitra: UKF.

 • TUREK, I. (2003). Ako sa naučiť učiť. Prešov: MPC.

 • VÁGNEROVÁ, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.

 • VETEŠKA, J. & TURECKIOVÁ, M. (2008). Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada.

 • ZAIDI, A. et al. (2013). Active Ageing Index 2012. Concept, Methodology and Final Results. Vienna: ECV. Available at: http://www1.unece.org/stat/platform/download/attachments/76287849/Methodology-Paper%20Final.pdf?version=1&modificationDate=1393836329990&api=v2

 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Available at: http://www.minedu.sk/data/att/8688.pdf

 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Available at: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/448-2008.pdf

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Available at: www.minedu.sk/data/att/8684.pdf

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search