Welds’ Quality of Aluminium Alloy Components of Military Aircraft Executed by Arc Welding Method

Open access

Abstract

The paper presents the problems arising in the process of repairs of aircraft (AC) components made of aluminium alloys during arc welding with the TIG (tungsten inert gas) method. The paper provides information on the rules applicable in the welding process qualification. The procedure algorithm when qualifying the welding process was presented in accordance with PN-EN ISO 15614-2. The main causes and factors affecting the formation of defects and welding imperfections were described and classified. The principles of preparing the components for welding and selection of a binder were discussed. The issue of effect of the welding parameters on the formation of defects and welding imperfections in relation to PN-L-01426 standard was raised. The application of computed tomography in assessment of the welded joints was described and tomograms from tests of butt welds of aluminium alloys made of the AW 5754 grade aluminium alloy were presented. On the example of the tomograms, the welding imperfections and defects formed in the tested joints were discussed. The usefulness of computed tomography in assessment of the welds’ quality was shown.

[1] Błachnio J., Kułaszka A., Chalimoniuk M., Giewoń J.,Woźny P., Raport z badań, ITWL, Warszawa, 2016.

[2] Czuchryj J., B. Kupisz B., Badania złącz spawanych. Przegląd metod, KaBe, Krosno, 2009

[3] Ciszewski A., Radomski T., Szummer S., Materiałoznawstwo, OWPW, Warszawa, 2003

[4] Dutka K., Stabryła J., Przyczyny pękania elementów spawanych zbiornika procesowego, Przegląd spawalnictwa 5/2011

[5] Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane, Projektowanie. WNT, Warszawa 2000

[6] Ferenc K.: Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2007

[7] Jezierski G.: Radiografia przemysłowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1993

[8] Kocańda S., Zmęczeniowe pękanie metali. Wydawnictwo WNT, Warszawa 1985

[9] Łunarski J.: Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012

[10] Mizerski J, Spawanie, wiadomości podstawowe, REA, Warszawa, 2008

[11] Mizerski J., Spawanie w osłonie gazów metodą TIG, REA, Warszawa, 2008

[12] Pilarczyk J., Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2003

[13] PN-L-01426:1995 Lotnictwo i kosmonautyka - Spawanie konstrukcji lotniczych - Wytyczne kontroli i odbioru złączy spawanych ze stali, stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych oraz stopów aluminium

[14] PN-ISO 5817:2009 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

[15] PN-ISO 10042:2008 Spawanie - Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach. Poziom jakości dla niezgodności spawalniczych

[16] PN-EN ISO 15614-2:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów.

[17] PN-EN ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych Część 2: Pełne wymagania jakości

[18] PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna spawania Część 1: Spawanie łukowo.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 93 93 13
PDF Downloads 175 175 37