The risk analysis during production process of an innovative baby carriage with a bike function

Open access

Abstract

The article presents the risk assesment of damages occurance in production stage of a babycarriage with a bike function. The analysis of risk is done by using the FMEA – Failure Made and Effect Analysis that is used in aviation and automotive industry. This way of innovative product assessment allows to evaluate the risk of defects and indicate the priorities of quality for key parts as well as the device.

[1] Rychły – Lipińska A.:FMEA – analiza rodzajów błędów i ich skutków. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej 11/2007, Koszalin 2007.

[2] Kulińska E.: Metody analizy ryzyka w procesach logistycznych. Logistyka 2/2011. Wydawnictwo Instytutu Logistyki i magazynowania, Poznań 2011.

[3] Świderski A., Ocena skuteczności procesu projektowania technicznych środków transportu z wykorzystaniem metody FMEA, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, zeszyt 64 Transport. Warszawa 2008

[4] Kulińska E., Dornfeld A.: Zarządzanie ryzykiem procesów. Identyfikacja – Modelowanie - Zastosowanie., Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2009.

[5] MIL-STD 1629A:1980: Procedure for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis.

[6] Szkoda J., Świderski A.: Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP, EIJ, Warszawa 2005.

[7] Szkoda J., Kubicki A.: Wyznaczanie ryzyka wadliwości techniki wojskowej za pomocą metody FMEA, Mat. konferencyjne nt. Problemy eksploatacji techniki wojskowej. Kielce 2000.

[8] Zdanowicz R., Kost G.: Wykorzystanie metody FMEA do poprawy jakości i produktów. Problemy jakości 07/2001.

[9] Dokumentacja techniczno – użytkowa wózka dziecięcego z funkcją roweru – KoppyBaby.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 98 98 7
PDF Downloads 42 42 4