Selected Problems Of Noninvasive Ooze Dredging In The Protected Areas Of Port Docks

Open access

Abstract

The paper presents the analysis of the ooze dredging concepts in the protected areas of harbour docks. The proposed method and system for ooze dredging are dedicated to all types of seabed protection, but the main concern are the geotextile mattresses, not resistant to mechanical damages. Due to the large seabed areas covered with this type of protection the effective method of noninvasive ooze dredging should be based on the use of a technical vessel for underwater works. The result of the analysis is the concept of the method and system for ooze dredging including in particular the mechanism for the automatic holding of the suction-dredge head in the proper distance from the seabed protection surface - the leading wheel truck and buoyancy-ballast system.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Abramowicz-Gerigk T. Burciu Z. Ocena stanu systemu umocnień dna w rejonie nabrzeży portowych. Problemy Eksploatacji nr 1/2011 str. 7-16.

 • [2] Abramowicz-Gerigk T. Wpływ monitorowania obciążeń umocnień dna i nabrzeża w rejonie cumowania statków na koszty eksploatacji basenów portowych. Logistyka nr. 3/2014 str. 1-9

 • [3] Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

 • [4] Kogure Y. Hodohara Y. Yano S. Kamachi K. An innovative ooze dredging for environmental preservation. ISARC 2006: The 23rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction 2006 str. 648-653.

 • [5] Mazurkiewicz B. Wiśniewski F. Zespół roboczy zasad projektowania budowli morskich. Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z1-Z 45. Wydanie V. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej. Gdańsk 2008.

 • [6] PIANC Guidelines for the design of armoured slopes under open piled quay walls. Report of working group 22 supplement to PIANC Bulletin 96 Brussels Belgium 1997.

 • [7] PIANC Guidelines for berthing structures related to thrusters. Report of working group 48 of PIANC Brussels Belgium (2010).

 • [8] Pismo okólne Nr 1 z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego załącznika do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 marca 2003r. w sprawie opłat za czynności i usługi Urzędu Morskiego w Szczecinie Urząd Morski w Szczecinie Wydział Organizacyjny Znak: O-021/1/1/05 Szczecin dnia 04 stycznia 2005

 • [9] Verheij H. Sas M. Hermans M. Schmidt E. Guidance on the Design of Berthing Structures Related to the Flow Velocities in Ship Thrusters. Scour and Erosion. Edited by Susan E. Burns; Shobha K. Bhatia; Catherine M. C. Avila; Beatrice E. Hun 2010.

 • [10] Whitehouse R. Scour at marine structures: a manual for practical applications Thomas Telford publications London 1998.

 • [11] www.portgdansk.pl/o-porcie/badania-osadow.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.434

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 167 85 1
PDF Downloads 72 57 1