Selected Problems Of Noninvasive Ooze Dredging In The Protected Areas Of Port Docks

Open access

Abstract

The paper presents the analysis of the ooze dredging concepts in the protected areas of harbour docks. The proposed method and system for ooze dredging are dedicated to all types of seabed protection, but the main concern are the geotextile mattresses, not resistant to mechanical damages. Due to the large seabed areas covered with this type of protection the effective method of noninvasive ooze dredging should be based on the use of a technical vessel for underwater works. The result of the analysis is the concept of the method and system for ooze dredging including in particular the mechanism for the automatic holding of the suction-dredge head in the proper distance from the seabed protection surface - the leading wheel truck and buoyancy-ballast system.

[1] Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Ocena stanu systemu umocnień dna w rejonie nabrzeży portowych. Problemy Eksploatacji nr 1/2011, str. 7-16.

[2] Abramowicz-Gerigk T. Wpływ monitorowania obciążeń umocnień dna i nabrzeża w rejonie cumowania statków na koszty eksploatacji basenów portowych. Logistyka nr. 3/2014, str. 1-9

[3] Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

[4] Kogure Y., Hodohara Y., Yano S., Kamachi K. An innovative ooze dredging for environmental preservation. ISARC 2006: The 23rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction 2006, str. 648-653.

[5] Mazurkiewicz B., Wiśniewski F., Zespół roboczy zasad projektowania budowli morskich. Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z1-Z 45. Wydanie V. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej. Gdańsk 2008.

[6] PIANC Guidelines for the design of armoured slopes under open piled quay walls. Report of working group 22, supplement to PIANC Bulletin 96, Brussels, Belgium, 1997.

[7] PIANC Guidelines for berthing structures related to thrusters. Report of working group 48 of PIANC, Brussels, Belgium (2010).

[8] Pismo okólne Nr 1 z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego załącznika do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 marca 2003r. w sprawie opłat za czynności i usługi Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urząd Morski w Szczecinie, Wydział Organizacyjny Znak: O-021/1/1/05 Szczecin, dnia 04 stycznia 2005

[9] Verheij H., Sas M., Hermans, M., Schmidt E., Guidance on the Design of Berthing Structures Related to the Flow Velocities in Ship Thrusters. Scour and Erosion. Edited by Susan E. Burns; Shobha K. Bhatia; Catherine M. C. Avila; Beatrice E. Hun, 2010.

[10] Whitehouse R., Scour at marine structures: a manual for practical applications Thomas Telford publications, London 1998.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 59 7
PDF Downloads 9 9 1