Analysis And Assessment Of The Security Method Against Incidental Contamination In The Collective Water Supply System

Open access

Abstract

The paper presents the main types of surface water incidental contaminations and the security method against incidental contamination in water sources. Analysis and assessment the collective water supply system (CWSS) protection against incidental contamination was conducted. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) was used. The FMEA method allow to use the product or process analysis, identification of weak points, and implementation the corrections and new solutions for eliminating the source of undesirable events. The developed methodology was shown in application case. It was found that the risk of water contamination in water-pipe network of the analyzed CWSS caused by water source incidental contamination is at controlled level.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bajer J. Wieczysty A.: Analiza wpływu zbiorników wody surowej na podniesienie niezawodności układów zasilania w wodę Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk Vol. 2. Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę Wydawca: Komitet Inżynierii Środowiska PAN Kraków 2001 83-140.

 • [2] Croddy E. Perez-Armendariz C. Hart J.: Broń chemiczna i biologiczna. WNT Warszawa 2003.

 • [3] Hamrol A. Mantura W.: Zarządzanie jakością – teoria i praktyka Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa – Poznań 1999.

 • [4] Mulik B. Parafińska K. Zimoch I. Marcinkowski J. T.: Zagrożenie zdrowotne związane z wodą przeznaczoną do spożycia w krajach o wysokim stopniu rozwoju. Technologia wody 2/2015 52 – 59.

 • [5] Oniszczuk A.: Prawo jednostki do wody jako konsekwencja prawa do życia. Możliwość realizacji prawa na przykładzie Bliskiego Wschodu. Wydawnictwo Beta-Druk; Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2013 7 281 – 311.

 • [6] Pillay A. Wang J.: Modified failure mode and effects analysis using approximate reasoning. Reliability Engineering and System Safety 79/2003 69 – 85.

 • [7] Rak J.: Metoda szacowania ryzyka zagrożenia systemu zaopatrzenia w wodę Ochrona Środowiska 2/2003 33 – 36.

 • [8] Rak J. i inni: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów 2013.

 • [9] Rak J. i inni: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów 2012.

 • [10] Rak J. Szpak D.: Bezpieczeństwo sanitarno – higieniczne i działania osłonowe w sytuacjach kryzysowych związanych z zaopatrzeniem w wodę Technologia wody 6/2014 10 – 14.

 • [11] Rak J. Tchórzewska – Cieślak B.: The possible use of the FMEA method to ensure health safety of municipal water Journal of KONBiN 2010 No. 2 3 (14 15) 143 – 154.

 • [12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728).

 • [13] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) wraz ze zmianami z 20 kwietnia 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466).

 • [14] Studziński A. Pietrucha – Urbanik K. Mędrala A.: Analiza strat wody oraz awaryjności w wybranych systemach zaopatrzenia w wodę. Czasopismo Inżynierii Lądowej Środowiska i Architektury. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. t. XXXI z. 61 (4/14) październik – grudzień 2014 193 – 201.

 • [15] Szpak D. Tchórzewska – Cieślak B.: Źródła zdarzeń incydentalnych w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Mat. konf. XLIII Zimowa Szkoła Niezawodności „Niezawodność Systemów Technicznych”.

 • [16] Tchórzewska – Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów 2011.

 • [17] Tchórzewska-Cieślak B. Piegdoń I. Boryczko K.: Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych oraz baz danych w analizach ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Instal 6/2014 76 – 79.

 • [18] Tchórzewska – Cieślak B. Piegdoń I. Szpak D.: Water supply of urban agglomeration in crisis situation. Journal of Polish Safety and Reliability Association Summer Safety and Reliability Seminars 2014 Vol. 5 No. 1 143 – 154.

 • [19] Wang Y. M. Chin K. S. Poon G. K. K. & Yang J. B.: Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean. Expert Systems with Applications 36/2009 1195 – 1207.

 • [20] Wieczysty A. Rak J.: Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę w aspekcie wymagań jakościowych. Ochrona Środowiska 1(56)/1995 5 – 10.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.434

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 305 170 11
PDF Downloads 107 76 10