An Icing Of Aircraft – Reasons, Consequences, Counteraction

Open access

Abstract

The article presents reasons of an helicopter’s ising as well as an aircraft’s ising. The maion attention is addressed a conteraction of an ising. Autors divide the problem an two groups: an ising of an airframe – mostly lifting surfaces, an ising of engines. According to authors reasons, an extension (first of all) consequences of airframe’s ising considerably differ from seemingly similar events in an engine. The considerable attention is concentrated on a connteraction of consequences of an ising during the flight. The most complicated ising referes to helicopters, considering their particular aerodynamics characteristics. The autors dedicated is greather attention. Results reached during investigations of heating rotor blades in ITWL are presented.

[1] Janusiak K.: Latać bezpiecznie, Przegląd Sił Powietrznych Nr 2 (020), luty 2009, ISSN 1897-8444.

[2] Janusiak K.: Profesjonalizm w użytkowaniu statku powietrznego, Przegląd Sił Powietrznych Nr 3 (045), marzec 2011, ISSN 1897-8444.

[3] Kowaleczko G., Panas A., Sobieraj W., Drozdowski Z, i inni: Oblodzenie statków powietrznych, Warszawa 2005, Wyd. ITWL.

[4] Kożuchowski K.: Meterologia i klimatologia, PWN, Warszawa 2007.

[5] Kulebakin W., Sindejew I., Fiedorow B.: Lotnicze elektryczne urządzenia zapłonowe, ogrzewcze I oświetleniowe, eyd. MON, 1962.

[6] Lipiński Emil: Poradnik Mi-17. Niepublikowane.

[7] Poradowski M.: Oblodzenie i jego wpływ na lot śmigłowca. Sposoby zabezpieczenia śmigłowca przed oblodzeniem na podstawie analizy istniejących i możliwych do zastosowania instalacji przeciwoblodzeniowych, praca inżynierska, Dęblin 2013.

[8] PZL- Świdnik, „Podręcznik szkoleniowy silnika Rolls-Royce 250-C20R/R1

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 63 63 10
PDF Downloads 15 15 6