Issues Related To Troubleshooting Of Avionic Hydraulic Units

Grzegorz Jastrzębski 1 , Paweł Szczepaniak 1 ,  and Michał Jóźko 1
 • 1 Air Force Institute of Technology (ITWL)

Abstract

The paper outlines workflows associated with troubleshooting of avionic hydraulic systems with detailed description of the troubleshooting algorithm and classification of diagnostic signals provided by avionic hydraulic systems and their subassemblies. Attention is paid to measurement sequences for diagnostic signals from hydraulic systems, circuits and units. Detailed description is dedicated to an innovative design of a troubleshooting device intended for direct measurements of internal leaks from avionic hydraulic units. Advantages of the proposed measurement method are summarized with benefits from use of the presented device and compared against the methods that are currently in use. Subsequent phases of the troubleshooting process are described with examples of measurement results that have been acquired from subassemblies of hydraulic systems of SU-22 aircrafts currently in service at Polish Air Forces with consideration given to cases when the permissible threshold of diagnostic signals were exceeded. Finally, all results from investigations are subjected to thorough analysis.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] B. Żółtowski: Podstawy diagnostyki maszyn [Fundamentals for machinery troubleshooting], ATR Bydgoszcz 1996.

 • [2] S. Legutko: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń [Fundamentals for operation of machinery and equipment], WSiP, Warszawa 2004.

 • [3] J. Lewitowicz, K. Kustroń: Podstawy eksploatacji statków powietrznych cz. 2. [Fundamentals for operation so aircrafts, Part 2], ITWL Warszawa 2003.

 • [4] Т.М. Башта: ГИДРOПРИВOД И ГИДРOПHEBMOABTOMATИKA, Машинострoeниe, Москва, CCCP, 1972. [T.M. Bashta: Hydraulic drives and hydropneumatic automatic control, Machinery engineering, Moscow, USSR, 1972).

 • [5] J. Lipski: Napędy i sterowanie hydrauliczne [Hydraulic drives and control, WKŁ, Warszawa 1977.

 • [6] G. Kotnis: Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach, Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2011. [Design and operation of hydraulic systems in machinery. KaBe Pubishing House, Krosno, 2011].

 • [7] J. Tomczyk: Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych [Dynamic models of hydrostatic drives], WNT, Warszawa, 1999.

 • [8] S. Stryczek: Napęd hydrostatyczny [A hydrostatic drive]. WNT Warszawa 2005.

 • [9] G. Jastrzębski, L. Ułanowicz: Badanie wzmacniaczy hydraulicznych w aspekcie ich predykcji trwałości [Examination of hydraulic amplifiers for prediction of their lifetime], Kones 2010 Vol.3

 • [10] L. Ułanowicz, B. Kolasa, G. Jastrzębski, P. Szczepaniak: Zbiór sprawozdań z pracy pt. „Badania i ocena stanu technicznego pierwszej i drugiej instalacji hydraulicznej oraz pokładowych pomp hydraulicznych NP-34M-1T pierwszej i drugiej instalacji hydraulicznej samolotu Su-22 (54K i 52UM3K) w celu zwiększenia ich międzyremontowego resursu godzinowego i kalendarzowego” [Set of reports from the project: ‘Investigation and evaluation of technical condition of the first and second hydraulic systems and the NP-34M-1T hydraulic pumps for the first and second hydraulic system of the Su-22 aircraft (54K and 52UM3K) with the aim to increase their MTTR parameters – flying hours and calender lifetime’]. ITWL, 2013.

 • [11] L. Ułanowicz: Analiza stabilności układu hydraulicznego wspomagania sterowania samolotem. Przegląd Mechaniczny 11/06 str. 18–24. [Stability analysis of the hydraulic servosystem for aircraft steering, Mechanical review, Vol. 11/06, pp. 18–24.] PL ISSN 0033-2259.

 • [12] P. Szczepaniak, G. Jastrzębski, M. Jóźko: A method of investigating internal leakages in aircraft hydraulic units, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014.

 • [13] Dowództwo Wojsk Lotniczych: Samolot S54-K, Układy płatowca, Opis techniczny i działanie, Instalacja klimatyzacji, hydrauliczna i układ awaryjnego opuszczania samolotu, [Air Force Headquarter. The S54-K aircraft. Fuselage systems. Technical Description of Operation. Systems for air conditioning, hydraulic ciruits and emergency egress.] Poznań, 1988.

 • [14] Dowództwo Wojsk Lotniczych: Samolot S54-K, Układy płatowca, Opis techniczny i działanie, Układ sterowania samolotem, podwozie i instalacja spadochronu hamującego, [Air Force Headquarter. The S54-K aircraft. Fuselage systems. Technical Description of Operation. The system for aircraft steering, undercarriage control and the braking parachute], Poznań, 1986

 • [15] Orlen Oil: Karta charakterystyki: Olej hydrauliczny dla lotnictwa i techniki naziemnej H515, [Data sheet: Hydraulic oil for Aviation and ground maintenance], Płock, 2006.

 • [16] L. Ułanowicz, B. Czechowicz, M. Nowakowski: Metodyka Nr MB-1H/36/2005, Samolot S-54K i S 52UM3K, Ocena stanu technicznego pierwszej instalacji hydraulicznej, [Methodical Procedure No. MB-1H/36/2005, The S-54K and S 52UM3K aircrafts. Technical assessment of the first hydraulic system]. ITWL, 2005.

 • [17] L. Ułanowicz, B. Czechowicz, M. Nowakowski: Metodyka Nr MB-2H/36/2005, Samolot S-54K i S-52UM3K, Ocena stanu technicznego drugiej instalacji hydraulicznej, [Methodical Procedure No. MB-2H/36/2005, The S-54K and S-2UM3K aircrafts. Technical assessment of the second hydraulic system]. ITWL, 2005.

 • [18] L. Ułanowicz, B. Czechowicz, M. Nowakowski: Metodyka Nr MB-3H/36/2005, Samolot S-54K i S-52UM3K, Ocena stanu technicznego instalacji hydraulicznych samolotu przy pracującym silniku, [Methodical Procedure No. MB-3H/36/2005, The S-54K and S-2UM3K aircrafts. Technical assessment of the hydraulic systems of the aircraft with the running engine]. ITWL, 2005.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search