An Impact of Thermodynamic Processes in Human Bodies on Performance Reliability of Individuals

Open access

Abstract

The article presents the problem of the influence of thermodynamic factors on human fallibility in different zones of thermal discomfort. Describes the processes of energy in the human body. Been given a formal description of the energy balance of the human body thermoregulation. Pointed to human reactions to temperature changes of internal and external environment, including reactions associated with exercise. The methodology to estimate and determine the reliability of indicators of human basal acting in different zones of thermal discomfort. The significant effect of thermodynamic factors on the reliability and security ofperson.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności WNT Warszawa 1985 (Mathematic models and methods for the theory of reliability WNT Publishing House Warsaw 1985)

 • [2] Fanger P.O.: Komfort cieplny: Wyd. Mady. Warszawa (Thermal comfort Mady Publishing House Warsaw)

 • [3] Hammel T.F.: Physiological Regulations s.182 Philadelphia 1965

 • [4] ISO 7730:2006 (U) Ergonomia środowisko termicznie umiarkowane. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego. (Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria).

 • [5] Klonowicz S. Kozłowski St.: Człowiek a środowisko termiczne PZWS Warszawa 1970 (Human being and thermal environment PZWS Publishing House Warsaw 1970).

 • [6] Koradecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. CIOP Warszawa 1999 (Occupational safety and ergonomics Central Institute for Labour Protection Warsaw 1999).

 • [7] Kostyro K. Łobzowski A.: Klimat. Pomiar i regulacja. Agencja Wydawnicza RAK Warszawa 2002 (Climate. Measurements and Control. RAK Publishing Agency Warsaw 2002).

 • [8] Krause M.: Ergonomia: praktyczna wiedza o pracującym człowieku i jego środowisku Śląska Organizacja Techniczna. Katowice1992 (Ergonomics: the practical knowledge about a working human and its environment Silesian Technical Organization Katowice 1992).

 • [9] Кρичагин В. И Тепловой дискомфоρτ. Военно-Моρской жуρнал № 10.30. Ленингρад 1965 (Thermal discomfort The Journal of Navy No. 10 30 Leningrad 1965).

 • [10] Marszałek A. Softy Feto K. Człowiek w warunkach obciążenia termicznego. CIOP Warszawa 2001 (A human being under conditions of thermal load Central Institute for Labour Protection Warsaw 1999).

 • [11] Walentin H. et al. Medycyna pracy PZWL Warszawa 1985 (Occupational medicine PZWL Publishing House Warsaw 1985).

 • [12] PN EN 27243:2005 Środowiska gorące. Wyznaczenie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy oparte na wskaźniku WBGT. (Hot environments. Estimation of the heat stress on working man based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature))

 • [13] PN EN ISO 7933:2005 (U) Ergonomia środowiska termicznego -Analityczne wyznaczanie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczeń przewidywanego obciążenia termicznego (Ergonomics of the thermal environment. Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain)

 • [14] Smalko Z. Suprunowicz R. Radecki H.: Model wpływu procesów termodynamicznych w organizmie człowieka na jego niezawodność Wydawnictwo O PT Katowice 1979 (The model for impact of thermodynamic processes in human body onto its reliability OPT Publishing House Katowice 1979).

 • [15] Виττе Н.К.: Тепловой обмен человека и его гигиеническое значение. ИМЛ Киев 1956 (Heat exchange of a human body and its hygienic importance IML Kyiv 1956)

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.434

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 173 119 1
PDF Downloads 73 60 1