SELECTION OPERATOR’S INTERFACE FOR UNMANNED ENGINEERING MACHINE / DOBÓR INTERFEJSU OPERATORA DLA BEZZAŁOGOWEJ MASZYNY INŻYNIERYJNEJ

Open access

Abstract

Effective execution of tasks by remote-controlled engineering machine is dependent on the ability to run a way the machine operator. This is possible through the development an interface for remote both manipulation and perception. The paper presents results of elaboration of two types of interface. Portable desktop machine to control the implementation of ad-hoc tasks and landline operator position to achieve long-term jobs that require precise control of two-piece machine equipment: manipulator and loading.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] Bartnicki A. Łopatka M.J. Typiak A.: Problemy teleoperacji w sterowaniu bezzałogowymi platformami lądowymi „Technologie podwójnego zastosowania” WAT Warszawa 2012.

  • [2] Bartnicki A.: Operating parameters of the robot manipulator of engineering support Polish Journal of Environmental Studies vol. 20 No. 5A 2011.

  • [3] Konopka S. Typiak R.: Dobór systemu wizyjnego dla bezzałogowej szybkobieżnej maszyny inżynieryjnej Transport przemysłowy i maszyny robocze 2(12)/2011

  • [4] Typiak A. i inni: Sprawozdanie z realizacji projektu rozwojowego pn.: “Bezzałogowy pojazd do wykonywania zadań specjalnych w strefach zagrożenia”. Warszawa WAT 2011.

  • [5] Sprawozdanie z PBR 15-454/2008/WAT Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inżynieryjny robot wsparcia misji EOD/IED - usuwania ładunków niebezpiecznych WAT Warszawa 2011.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.21
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.434

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 31 0
PDF Downloads 81 50 0