Deep Leadership Coaching Effectiveness

Tommi Kinnunen 1
 • 1 Adjunct professor, National Defence University, Finland

Abstract

The effectiveness of a coaching process called Deep Lead, deriving from the leadership training of the Finnish Defence Forces, has not been studied efficiently in different civil organisations. This article presents an insight into the effectiveness of this coaching method in two different work communities (PVO-Vesivoima and TAC Finland Inc. Service). The main research question in this article is how to ensure the effectiveness of this particular type of leadership coaching / training. To achieve the best possible results, methodological triangulation was needed in this survey. In this article, two contributing models were introduced (figures 2 and 3) for examining coaching or training effectiveness. By means of these, it can hopefully be examined in the future whether the coaching / training process remains to be a cost, or whether it is an essential investment for the work communities. According to the leadership coaching effectiveness research results of the study at PVO-Vesivoima, such areas as co-operation, interaction and feedback culture were strengthened. As a conclusion, it can be stated that this leadership coaching process works as a practical leadership tool for management in developing the work community both internally and externally. Another example was a work community (TAC Finland Inc Service) that aimed to improve customer satisfaction, evoke know-how, and improve profits by using the deep lead -coaching method. According to the research results, remarkable improvements were accomplished in every field mentioned compared to the time preceding the leadership coaching process or the beginning of the leadership coaching process. In both examples, results were studied using different indicators, different time spans, different methods, and by different reports done by different people. As an outcome of these researches, the leadership coaching process was considered to be effective in PVO-Vesivoima and in TAC, and in the conclusion a practical description of leadership coaching / training or other educational intervention verified on an individual level is introduced.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ahoniemi, L. & Kulmala, H. 2008. Esimiesvalmennus on kannattava investointi (In: Nissinen, V. & Anttalainen, J. & Kauppinen, R. 2008. Sovella syväjohtamista - huipputuloksiin vuorovaikutusta oppimalla. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.)

 • Engeström, Y. & Kerosuo, H. & Kajamaa, A. 2008. Vaikuttavuuden arvioinnista seuraamusten tutkimiseen. (In: Mäkitalo, J. & Turunen, J. & Vilkkumaa, I. (edit). 2008. Vaikuttavuus muutoksessa. Oulu: Kalevaprint Oy.)

 • Kinnunen, T. 2006. Työnohjauksella syvyyttä sotilasjohtamiseen (In: Huhtinen, A. & Rantapelkonen, J. (edit). 2006. Sirpaleita sotilaskulttuurin rajoilta. Maanpuolustuskorkeakoulu; johtamisen laitoksen julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat n:o 17, 2006. Helsinki: Edita Prima Oy)

 • Kinnunen, T. 2007. Suomalaisen johtajan 360-profiili (In: Tiede ja Ase. Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu N:o 65, 2007. Vaasa: Waasa Graphics.)

 • Kinnunen, T. 2008. Syväjohtamisen malli työnohjauksen työkaluna ja päinvastoin. (In: Nissinen, V. & Anttalainen, J. & Kauppinen, R. 2008. Sovella syväjohtamista - huipputuloksiin vuorovaikutusta oppimalla. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.)

 • Kinnunen, T. 2009. Esimiesvalmennus ja syväjohtaminen. (In: Kiuru, J. (toim). 2009. Johdatus johtamiseen. Maanpuolustuskorkeakoulu; johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen julkaisusarja 2, artikkelikokoelmat n:o 3, 2009. Helsinki: Edita Prima Oy).

 • Kirkpatrick, D.L. 1998. Evaluating Training Programs: The Four Levels. 2. renewed edition. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

 • Kulmala, H. & Ahoniemi, L. & Nissinen, V. 2009. Performance Through Measuring Leader´s Profiles: An Empirical Study. International Journal of Production Economics, 2009, vol. 122, issue 1, pages 385-394.

 • Marton, F. & Säljö, R. 1976. On Qualitative Differences in learning I: Outcome and Process. British Journal of Educational Psychology, 46, 4-11.

 • Maslow, A. 1954. Motivation and Personality. Universal Container Corporation, Second edition.

 • Mäkitalo, J. & Turunen, J. & Vilkkumaa, I. (edit). 2008. Vaikuttavuus muutoksessa. Oulu: Kalevaprint Oy.

 • Nikkanen, J. 2011. Akateeminen johtajuus muutoksessa - tutkimus Helsingin yliopiston ylimmän johdon esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksesta. Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 74; raportit ja selvitykset.

 • Nissinen, V. 2004. Syväjohtaminen. Helsinki: Talentum.

 • Nissinen, V. 2008. Kohti syväjohtamisen vaikuttavuusohjelmaa (Teoksessa: Nissinen, V. & Anttalainen, J. & Kauppinen, R. 2008. Sovella syväjohtamista - huipputuloksiin vuorovaikutusta oppimalla. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.)

 • Westley, C. 2005. Exploring the Effectiveness of Leadership Training on Adult Learners: An Evaluation of the Leadership and Communications workshop for Natural Resource Professionals. Master thesis, The University of Alaska Anchorage.

 • Ahoniemi, L. & Rytövuori, S. & Kulmala, H. 2007. Lähiesimiesvalmennuksen vaikuttavuuden arviointi työilmapiiritutkimustulosten, 360 asteen johtajaprofiilien ja taloudellisten tunnuslukujen avulla. Loppuraportti tutkimustuloksista heinäkuu 2007. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu.

 • The Internet interview of Birger Ylisaukko-oja 2010 (PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja avasi yksityiskohtaisemmin valmennuksen tarpeita sekä näkemyksiään, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet yhtiön toimintatavan muutokseen).

 • DL. 2010. Deep Lead Oy:n valmennusmateriaalit vuosilta 2007-2010. (The coaching materials of the Deep Lead Oy from the years 2007-2010.)

 • Kiljunen, P. 2009. Vesivoiman käyttö ja Pohjolan Voima. Tutkimus PVOVesivoima Oy:n yrityskuvasta ja energiapoliittisista näkemyksistä yhtiön toimintaympäristössä. Yhdyskuntatutkimus Oy, raportti 22.09.2009.

 • Kinnunen, T. & Nissinen, V. 2009. Vaikuttavuuden tarkastelua. Deep Lead Oy:n vaikuttavuusmateriaali. (The effectiveness materials of the Deep Lead Oy.)

 • Kinnunen. T. 2010A. Yhteistyöllä työyhteisö menestykseen - valmennuksen vaikuttavuuden tarkastelua. (case: PVO-Vesivoima Oy)

 • Kinnunen. T. 2010B. Vuorovaikutuksella asiakastyytyväisyyteen - valmennuksen vaikuttavuuden tarkastelua. (case: TAC Finland Oy Service)

 • PVO-Vesivoima Oy:n Työilmapiiritutkimus vuodelta 2006. (The work climate survey of the PVO Vesivoima from the year 2006.)

 • PVO-Vesivoima Oy:n Työilmapiiritutkimus vuodelta 2008. (The work climate survey of the PVO Vesivoima from the year 2008.)

 • PVO-Vesivoima Oy:n profiilien tulokset vuosilta 2007-2009. (The profile results of the PVO Vesivoima from the years 2007-2009)

 • Schneider Electric: OneVoice henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2009: Q2+Q3+Q4, 2010 (The results of the OneVoice personnel survey from the year 2009)

 • TAC Finland Oy Servicen profiilien tulokset vuosilta 2008-2009. (The profile results of the TAC Finland Oy Service from the years 2008-2009)

 • TAC Finland Oy:n huolto-organisaation asiakastyytyväisyystutkimus. Yhteenveto 8.6.2009. Mercuri International. (The customer satisfaction survey of the maintenance organisation of the TAC Finland Oy. Summary on June 8th 2009. Mercuri International.)

 • TAC Finland Oy:n huolto-organisaation tulosvertailu 2008-2009, 2010 (Outcomes)

 • TAC Finland Oy:n huolto-organisaation vuosivertailut 2005-2009, 2010 (Annuals)

 • TAC Finland Oy:n PeopleScope -henkilöstön työtyytyväisyyskysely 2008 (Work climate survey)

 • TAC Finland Oy:n tuntikirjanpito sairaspoissaoloista 6/2007 - 2/2010 (Sickleaves)

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search