City Placement: A New Element in the Strategy of Integrated Marketing Communication of Cities

Open access

Abstract

Purpose: Explanation of the essence and features of the “city placement” strategy, while observing the changes in “classic” forms of marketing communications used by cities and regions, including main pros and implementation procedures.

Methodology: This paper is conceptual and relies on diagnosis and analysis of “city placement” strategy implementation in a chosen Polish city as well as on the author’s professional experiences. Analysis of scarce existing marketing literature, including the notion of “product placement,” allowed us to present model structures, variations, and rules that explain the role and pros of the “city placement” strategy in the promotion mix of places.

Conclusions: This paper comprises not only a set of notions and models structuring the “city placement” phenomenon but also many operational concepts related to the implementation of this strategy, which makes this paper a valuable point in the discussion on innovative changes in the “promotion mix” of cities and regions.

Originality: “city placement” is a novelty in promotion strategies of cities and regions. In the existing literature on place marketing, there are no in-depth conceptual works explaining the role, features, and forms of “city placement.” This paper is a new approach suggested by the author and is an attempt to explain the process.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bączek J.B. (2011). Psychologia eventów. Warszawa: Stageman Polska.

 • Chlebowicz J. Grzegorczyk A. Lustyk D. and Myszczyszyn K. (2009). Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych. Warszawa: WSP.

 • Choliński A. (2013). Product Placement - planowanie kreacja i pomiar skuteczności. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

 • Choliński A. (2002). U źródeł product placement. Marketing w Praktyce 8: 15-19.

 • Czarnecki A. (2002). Pomiar skuteczności product placement. Marketing w Praktyce 12: 5-8.

 • Dębski M. and Jakubowicz-Ginalska A. (eds.) (2014). Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie XV(4) part I.

 • Getz D. (2008). Event tourism: definition evolution and research. Tourism Management 29(3): 403-428 http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2007.07.017

 • Gębarowski M. (2011). Determinanty skutecznego wykorzystania serwisów społecznościowych w działaniach promocyjnych polskich miast ZN Uniwersytetu Szczecińskiego 663 Seria: Ekonomiczne Problemy Usług 75: 449-460.

 • Gębarowski M. (2007). Nowoczesne formy promocji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

 • Gębarowski M. (2012). City placement - istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast. In: M. Gębarowski L. Witek and B. Zatwardnicka-Madura (eds.) Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.

 • Gmerek N. and Misztak M. (2007). Product placement jako instrument komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 473.

 • Gołata K. (2012). Możliwości wykorzystania product placement do budowania wizerunku miast i regionów. In: A. Adamus-Maruszyńska and R. Mackowska (eds.) Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • Gustowski W. (2012). Komunikacja w mediach społecznościowych. Gdynia: Novae Res.

 • Hudson S. and Ritchie J.R.B. (2006). Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives. Journal of Travel Research 44(4).

 • Kalinowska D. (2009). Miasta w innym formacie. Niestandardowa promocja miast staje się w Polsce standardem. Press 11.

 • Kalinowska D. (2011). Miasto movie - coraz więcej miast dostrzega korzyści z promowania się w filmach. Press 3.

 • Kasperska B. and Mruk H. (2001). Wydarzenia marketingowe. Marketing w Praktyce 2.

 • Kolber D. (2003). Event - bliskie spotkanie marketingowe. Marketing w Praktyce 9: 7-10.

 • Kowalik I. (2012). Ocena efektów działań promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Handel Wewnętrzny III.

 • Kowalska M. (2007). Zyskać przewagę - zintegrowaną komunikacją w nowoczesnym marketingu. Między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 • Krzemiński A. and Ratajczyk P. (2006). Wirtualny product placement. Marketing w Praktyce 6.

 • Laszczak M. (2003). Perswazyjny product placement. Marketing w Praktyce 11.

 • Laszczak M. (2001). Zintegrowana komunikacja marketingowa. Marketing w Praktyce.

 • Łopacińska K. (2014). Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Marketing i Rynek 12.

 • Mazurek G. (2008). Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

 • Niemczyk A. (2012). Film and its Impact on the Development of Tourism Movement. In: S. Hittmár (ed.) Regional Management - Theory Practice and Development Scientific Papers. Zilina: University of Zilina.

 • Nowacki R. (2012). Innowacyjność działań reklamowych - przejawy i skutki. In: Marketing przyszłości. Trendy Strategie Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu 712(26).

 • Odorowicz A. (2003). Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 624.

 • Olejniczak A. (2013). Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych. Marketing i Rynek 10.

 • Peszko K. (2010). Event marketing jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 136.

 • Raszkowski A. (2011). Nowe trendy w marketingu miejsc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 241.

 • Sadowski A. and Szymaniak T. (2008). Product placement w praktyce. Marketing i Rynek 7.

 • Saltik I.A. Cosar Y. and Kozak M. (2011). Film Induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing. European Journal of Tourism Research 4(1).

 • Trueman M. Klemm M. and Giroud A. (2004). Can a city communicate? Bradford as a corporate brand. Corporate Communications: An International Journal 9(4).

 • Urbaniec E. (2009). Product Placement - medioznawstwo a marketing kreatywny. Gdynia: Novae Res.

 • Wyrwisz J. (2013). Product Placement - korzyści i ograniczenia w komunikacji marketingowej produktów i usług. Przegląd Organizacji 11: 43-47.

 • Zanger C. and Sistenich F. (1996). Eventmarketing. Marketing ZFP 20: 233-242.

 • Zawadzki P. (2013). City placement jako element promocji produktu turystycznego miast. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 304.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 361 124 1
PDF Downloads 155 64 1