Limitation of Claims in Polish and Ukrainian Civil Code Against the Background of the Principles of European Contract Law and the German Civil Code

Abstract

The article deals with limitation of claims in Poland, Ukraine and Germany. The authors made a conclusion that the most liberal solution in the area of contractual regulation of limitation is provided in the German Civil Code, which allows shortening and prolonging the statutory limitation period, whereas the most severe is provided for in the Polish Civil Code, prohibiting it altogether. An indirect solution has been adopted by the Ukrainian Civil Code, which allows only the extension of the statutory limitation period. These different legislative solutions demonstrate that the national legislators are partially different in their view of the reasons justifying the statute of limitations. Newer prescription regulations, to which the German and Ukrainian ones belong, are largely similar to each other. The same can be said about the Polish academic project of the general section of the civil code. The Principles of European Contract Law have had a significant impact on teaching of civil law, as well as on national legislators.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Academic Project of Civil Law. URL: http://www.projektkc.uj.edu.pl/ (date of access: 2 April 2019).

 • 2. Bürgerliches Gesetzbuch, in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (Bundesgesetzblatt, I S. 42, ber. Seite. 2909, 2003 Seite. 738) zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.06.2017 (Bundesgesetzblatt, I S. 1495).

 • 3. Civil Code of Ukraine from 16.01.2003 № 435-IV. Reports of the Supreme Rada of Ukraine. 2003. № 40-44. ст.356

 • 4. German Civil Code https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0572 (date of access: 2 April 2019).

 • 5. Heinz-Peter Mansel, in R. Strüner (eds.) “Jauering Bürgerliches Gesetzbuch mit Rom-I, Rom-II, Rom-III-VO, EG-UntVO/HuntPrpt und EuErbVO. Komentar”, (C.H. Beck, München, 2015), 161.

 • 6. Jacek Zrałek, Przedawnienie w międzynarodowym obrocie handlowym, Zakamycze, Kraków, 2005, pp. 13-38, 56-68.

 • 7. Jacek Zrałek, Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym – szkic porównawczy, in Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar (eds), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze, Poznań, 2005, p. 83.

 • 8. Jürgen Ellenberger, in “Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch“, C. H. Beck, München, 2010, рр. 219-220.

 • 9. Piotr Zakrzewski, Przedawnienie w zasadach europejskiego prawa umów z perspektywy polskiej, Roczniki Nauk Prawnych, 2006, 16 (2), p. 78.

 • 10. Polish civil code. Articles P442, 449/8. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf (2 April 2019).

 • 11. Reinhard Zimmermann, „… ut sit finis litum” Grundlinien eines modernen Verjährungsrechts auf rechtsvergleichender Grundlage”, (18) Juristen Zeitung, (2000), 862; Piotr Zakrzewski, op. cit., note 10, 82-83.

 • 12. Reinhard Zimmermann, Detlef Leenen, H. P. Mansel, W. Ernst, “Finis Litum? Zum Verjährungsrechts nach dem Regirungsentwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetze”, (13) Juristen Zeitung (2001), 687; Reinhard Zimmermann, op. cit., note 33, 862.

 • 13. Resolution of the 7 Supreme Court Judges of January 26, 2005, III CZP, 42/04, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2006, z. 3, s. 3.

 • 14. Resolution of the Supreme Court of Ukraine dated March 27, 2012, No. 3-20h12.

 • 15. Roman Trzaskowski, Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c., Przegląd Sądowy, 2006, 2, pp. 3-15; Piotr Machnikowski, Przedawnienie roszczeń, in Edward Gniewek, Piotr Machnikowski (eds.). Kodeks cywilny. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa, 2016, p. 282; wyrok SN z 8 kwietnia 2011 r., II CSK 434/10, LEX nr 1027169.

 • 16. Stubbings and Others v. The United Kingdom, no. 22083/93, § 51, ECHR, 1996-IV. HUDOC. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58079 (2 April 2019).

 • 17. Suprem Court of Ukraine. 05.04.2017. № 6-522-цс-17) URL: http://protokol.com.ua/ua/vsu_perebig_pozovnoi_davnosti_za_vimogami_kreditora_yaki_viplivayut_z_porushennya_borgnikom_umov_dogovoru_pro_pogashennya_borgu_chastinamipochinaetsya_stosovno_kognoi_okremoi_chastini_(vsu_vid_05_04_2017_6_522tss17)/ (date of access: 2 April 2019).

 • 18. Sylwester Wójcik, Przedawnienie w prawie cywilnym po zmianie kodeksu cywilnego ustawą z 28 lipca 1990 r., Przegląd Sądowy, 1991, 1-2, p. 42.

 • 19. Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768.

 • 20. The Principles of European Contracts Law 2002 (Parts I, II, III). European Union. URL: http://www.jus.uio.no/lm//eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/sisu_manifest.html (date of access: 18 June 2018).

 • 21. The Project of Civil Law Codification Commission http://www.projektkc.uj.edu.pl/index.php/projekty (date of access: 2 April 2019).

 • 22. Uchwała Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2015 r., III CZP 31/15, (6, pozycja 67), Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna”, (2016); Piotr Zakrzewski Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2015 r., III CZP 31/15, Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego, 2017, VII, p. 195; Piotr Zakrzewski, Przedawnienie roszczeń, in: Magdalena Habdas, Mariusz Fras (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Część ogólna (art. 1-125), Wolters Kluwer, Warszawa, 2018, p. 966.

 • 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tj. Dziennik Ustaw, 2017, pozycja 459.

 • 24. Verdict of the polish Supreme Court of February 15, 2001, II CZN 390/00, “Orzecznictwo Sądów Polskich”, (10) 2001, pozycja. 140, 477.

 • 25. Аналіз судової практики внаслідок застосування судами роз‟яснень, викладених у Постанові Пленуму ВСУ «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними». URL: http://protokol.com.ua/ru/vssu_analiz_sudovoi_praktiki_pri_zastosuvanni_sudami_roz_yasnen_vikladenih_u_post_plenumu_vsu/ (date of access: 2 April 2019).

 • 26. Верховний Суд України від 16 листопада 2016 р. у справі 6-2469-цс-16. URL: http://protokol.com.ua/ua/vsu_ne_tilki_ne_znav_a_i_ne_mig_dovidatis_obov_yazkova_umova_dlya_ponovlennya_stroku_pozovnoi_davnosti/ (date of access: 2 April 2019).

 • 27. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 14.07.2019).

 • 28. Гуйван Петро, Теоретичні питання співвідношення присічних строків та строків позовної давності, Національний юридичний журнал: теорія і практика, Feb. 2016, No 1, C. 29-32.

 • 29. Карнаух Богдан Петрович, Позовна давність у практиці європейського суду з прав людини, Проблеми законності, 2016, Вип. 134, С. 24-36.

 • 30. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. № 322-08. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 14.07.2019).

 • 31. Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 24.06.2019).

 • 32. Онишко О. Б., Позовна давність в окремих країнах континентальної Європи та в Україні, Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Cерія юридична, 2014, Вип. 2, С. 50-57.

 • 33. Позовна давність: коментар судової практики / під ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Цивілістична Платформа, Харків, 2016, С.50.

 • 34. Постанова Верховного суду України від 22.03.2017 № 3-1486гс16, 5004/2115/11. URL: http://www.cct.com.ua/2017/22.03.2017_3-1486_16.htm (date of access: 2 April 2019).

 • 35. Постанова Верховного Суду України від 27 квітня 2012 року у господарських справах. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%28documents%29/33174C5514EC2572C2257C92003A261E (date of access: 2 April 2019).

 • 36. Про державний матеріальний резерв: Закон України від 01.08.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-%D0%B2%D1%80 (date of access: 2 April 2019).

 • 37. Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів: Постанова Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. № 10. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-13 (дата звернення: 19.08.2017).

 • 38. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-XII (в редакції від 01.12.2005 р. № 3161-IV). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення: 24.06.2019).

 • 39. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Верховного Суду від 06.11.1992 № 9. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 (date of access: 2 April 2019).

 • 40. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (date of access: 2 April 2019).

 • 41. Ротань В.Г., Ярема А.Г., Кривенко В.В., Карабань В.Я., Сонін O.Є. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. URL: http://uristinfo.net/2010-12-27-04-58-59/132-vgrotan-ta-in-komentar-do-tsku.html (date of access: 2 April 2019).

 • 42. Романюк А. Б., Проблеми правового регулювання строків реалізації права на судовий захист, Прикарпатський юридичний вісник, 2016, Випуск 1 (10), С. 90-94.

 • 43. Романюк В. А., До питання про визначення позовної давності як строку чи спливу строку, C. 22-24. URL: http://www.univer.km.ua/statti/romanyuk_v.a._do_pytannya_pro_vyznachennya_pozovnoyi_davnosti_yak_stroku_chy_splyvu_stroku_3.pdf (date of access: 2 April 2019).

 • 44. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 14.07.2019).

 • 45. Токар Н.В., Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Право і безпека, 2006, № 4, Т. 5, С. 131-134.

 • 46. Шатковський Я.М., Проблемні питання щодо застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів, Юридична наука, 2014, № 12, С. 14. URL: http://legal.nam.edu.ua/journal/n-12-2014.pdf (date of access: 2 April 2019).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search