Succession and the Development of Alluvial Communities After a Flood in 1997

Succession and the Development of Alluvial Communities After a Flood in 1997

This paper details a ten-year period in the development of floodplain biotopes after a disastrous flood in 1997 at three sites on along the Spojená Bečva River in the Zlín and Olomouc regions, Czech Republic. Two of the sites are located on gravel bars, whilst the third site is located on a bank characterized as bare bed flysch sediments uncovered after a flood in 1997. After the flood, the previously homogeneous alluvial environment changed into a varied mosaic of biotopes with renewed conditions for the development of willows (Saliceta fragilis inferiora) and stands of Ulmi-fraxineta carpini superiora and Alni glutinosae-saliceta superior. A detailed study of the vegetation at the selected sites was conducted annually from 1998-2002, and in 2008, using 10 m wide transects oriented perpendicular to the river. The obtained data, including phytocoenological records, were compared with the vegetation communities ten years earlier and during the examined time interval. The dependence of particular types of biotopes on site conditions was described.

In total, we identified and located 14 types of biotopes, completed 58 relevés, and found 245 species. The results show that succession is faster at moist sites with fine sediment in Rybáře and slower at drier sites without fine sediment in Lhotka nad Bečvou and Choryně. The flooding of the floodplain forest was not destructive for most species outside the flood channel. Between 2004 and 2006, short-lived and segetal species retreated. The dominant species are Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Echium vulgare, and Artemisia vulgaris. Invasive neophytes included Reynoutria japonica, Solidago canadensis, Impatiens glandulifera and Robinia pseudoacacia.

The results obtained through this project can serve as a valuable foundation for decisions regarding nature conservation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ambros, Z. (2003). Praktikum geobiocenologie. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, p. 97.

 • Ambros, Z., Štykar, J. (1999). Geobiocenologie I. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, p. 63.

 • Bayley, P. B. (1995). Understanding large river-floodplain ecosystems. Bioscience 45 (3), 153-158.

 • Buček, A., Lacina, J. (1994). Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Opavy. In.: E. Križová, Ujházy, K. Sekundárna sukcesia II. (15-22). Zborník referátov zo seminára, Zvolen:

 • Buček, A., Lacina, J. (1999). Geobiocenologie II. MZLU Brno.

 • Buček, A., Florová, K., Králová, H., Kundrata, M. & Machů, R. (1998). Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech. Unie pro řeku Moravu, Brno.

 • Buček, A. (1998). Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech, Unie pro řeku Moravu, Brno.

 • Buček, A. (2010). Nivní fenomén a vodohospodářské paradigma. In L. Drobilová, Venkovská krajina, 1. vyd. (p. 15-20). Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o.

 • Bohren, C. (2009). Neophytes and other environmental weeds disturb miss agriculture: Ambrosia, Solidago and Reynoutria, XIII. Collonque international sur la biologie des mauvaises herbes dijon 8. - 10. Septembre 2009.

 • Chuman, T. Lipský, Z. & Matějíček, T. (2008). Stav poznání o vlivu extrémních záplav na vegetaci údolních niv. In: Langhamer (Ed.) a kol.: Změny v krajině a povodňové riziko. (p. 226-232). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha

 • Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M. (2001). Katalog biotopů České republiky. AOPAK ČR Praha, p. 304

 • Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V. & Lustyk, P. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 448 p.

 • Culek, M. (1996). Biogeografické členění České republiky. Praha: ENIGMA, 1996. p. 347.

 • Czudek, T. (1997). Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov, Sursum, p. 213.

 • De Ferrari, C. M., Naiman, R. J. (1994). A multi-scale assessment of the occurrence of exotic plants on the Olympic Peninsula, Washington. J. Veg. Sci. 1994, 5: 247-258.

 • Demek, J. (1987). Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno: Academia, p. 584.

 • Dufręne, M., Legendre, P. (1997). Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. In Ecol. Monogr. 67: 345-366.

 • Ellenberg, H. (1996). Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 5. Stuttgart: Ulmer, p. 1096.

 • Gilvear, D., Willby, N. (2006). Channel dynamics and geomorphic variability as controls on gravel bar vegetation; river Tummel, Scotland, Wiley InterScience 22:457-474.

 • Grime, J. P. (1979). Plant Strategies and Vegetation Processes. Wiley.

 • Grohmanová, L. (2008). Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997, Závěrečná zpráva - IGA č. 2/2008.

 • Grohmanová, L. (2006a). Návrh péče o biotopy povodňového koryta a nivy Bečvy pod Valašským Meziříčím (diplomová práce), LDF MZLU Brno, p. 65 + apendix.

 • Grohmanová, L. (2006b). Fluviální sukcesní série v povodí nivy Bečvy, In: Geobiocenologie a její aplikace, (p. 163-173). MZLU Brno, ISBN: 978-80-7375-130-2.

 • Grohmanová, L. (2007). Hodnocení změn nivních geobiocenóz řeky Bečvy následkem povodně, 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Brno, p. 134-139.

 • Hennekens, S. M., Schamineé, J., H., J. (2001). TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. In Journal of Vegetation Science 12: 589-591.

 • Hill, M. O. (1973). Diversity and evenness: A unifying notation and its consequences, Ecology, Ecological Society of America, Vol. 54, No. 2.

 • Klečka, J. (2004a). Změny v geobiocenózách říční nivy následkem povodně na příkladu Spojené Bečvy (disertační práce), LDF MZLU Brno, p. 65 + appendix.

 • Klečka, J. (2004b). Early stadiums of floodplain forest succession in wide river beds upon an example of Bečva, Journal of forest science, (7):338-352.

 • Kopecký, K. (1969). Změny druhového složení některých fytocenos v inundaci dolního toku Orlice po záplavách v roce 1965, Preslia, 4, p. 284-296.

 • Kovář, P. (2002). Ekologický význam vegetační sukcese v říční nivě po extrémních záplavách. Souhrn dosažených výsledků, Projekt GAUK 126/2000/B/BIO, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

 • Lacina, J., Mackovčin, P., Hrádek, M., Kirchner, K. & Řepka R. (1998). Sledování sukcese vegetace a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Spojené Bečvy mezi Osekem nad Bečvou a Valašským Meziříčím (Výzkumná zpráva) - Ústav geoniky AVČR a AOPK ČR Brno, p. 61.

 • Lacina, J. (1999). Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (preliminary communication). In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl, (p. 46 - 52.). REGOGRAPH pro Ústav Geoniky AVČR, Brno

 • Lacina, J. (2003). Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné. In: Říční krajina, (p. 130-139), PřF UP Olomouc

 • Lacina, J. (2007). Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony. In: Říční krajina 5, (p. 145-151), Univerzita Palackého Olomouc, ISBN 978-80-224-1890-2.

 • Maděra, P., Řepka, R. (2010). Evaluation of vascular plants biodiversity in floodplain forests of the alluvium of the Morava River. In.: I. Machar, (Ed.): Biodiversity and target management of floodplain forests in the Morava River basin. (pp. 54-80) Palacky Univesity in Olomouc

 • Maděra, P., Šebesta, J., Řepka, R. & Klimánek, M. (2011). Vascular plants distribution as a tool for adaptive forest management of floodplain forests in the Dyje river basin. Journal of Landscape Ecology, 4, 2: 18-34.

 • Maděra, P., Vukelić, J., Buček, A. & Baričević, D. (2008). Floodplain Forests Plant Communities. In. E. Klimo, H. Hager, S. Matić, I. Anić, J. Kulhavý (Eds): Floodplain Forests of the temperate zone of Europe. (pp. 102-159). Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, ISBN 978-80-87154-16-8.

 • Malanson, G. P. (1993). Riparian Landscapes. Cambridge University Press, New York.

 • Planty-Tabacchi, A., Tabacchi, E., Naiman, R. J., De Ferrari, C. M., & Decamps, H.: Invasibility of species-rich communities in riparian zones. Conservation Biol., 1996, 10: 598-607.

 • Poff, N., Ward, J. (1990). Physical habitat template of lotic systems: recovery in the context of historical pattern of spatiotemporal heterogeneity. Environmental Management 14: 629-645.

 • Pyle, L. L. (1995). Effects of disturbance on herbaceous exotic plant species on the floodplain of the Potomac River. Amer. Midl. Naturalist, 134: 244-253.

 • Slavíková, J. (1986). Ekologie rostlin, SPN Praha.

 • Steiger, J., Tabacchi, E., Dufour, S., Corenblit, D. & Peiry, J. L. (2005). Hydrogeomorphic processes affecting riparian habitat within alluvial channel-floodplain river systems: a review for the temperate zone. River Res. Appl. 21, 719-737.

 • Stohlgren, T. J., Bull, K. A., Otsuki, Y., Villa, C. A. & Lee, M. (1998). Riparian zones are havens for exotic plant species in the central grasslands. Pl. Ecol., 138: 113-125.

 • Šaňková, B. (2009). Vegetace údolních niv ve vztahu k fluviálním procesům a tvarům vybraných řek Hrubého a Nízkého Jeseníku. Disertační práce, Brno, pp. 114

 • Tichý, L. (2002). Juice, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451-453.

 • Vatolíková, Z. (2004). Biotopy povodňového koryta Bečvy (diplomová práce), LDF MZLU Brno, p. 61 + appendix.

 • Ward, J., V., Tockner, K., Uehlinger, U. & Malard, F. (2001). Understanding natural patterns and processes in river corridors as the basis for effective river restoration. Regulated Rivers: Research & Management 17, 311-323.

 • Ward, J., V., Malard, F. & Tockner, K. (2002). Landscape ecology: a framework for integrating pattern and process in river corridors. Landscape Ecology 17 (suppl. 1), 35-45.

 • Wenger, E.L., Zinke, A. & Gutzweiler, K.A. (1990). Present situation of the European floodplain forests. Forest Ecology and Management, 33-34, p. 5-12.

 • Zlatník, A. (1970). Lesnická botanika speciální. SZN Praha, pp. 667

 • Zlatník, A. (1976). Přehled skupin typů geobiocénů původně lesních a křovinných. Zprávy Geografického ústavu ČSAV, č. 13., Brno, č. 3-4, p. 55-64 + 1 tab. in appendix

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search