Wood Debris in Rivers - One of the Key Factors for Management of the Floodplain Forest Biotope of European Importance

Miloslav Šindlar 1 , Jiří Lohniský 1 , Jan Zapletal 1 ,  and Ivo Machar 2
 • 1 ŠINDLAR EU, s.r.o., Býšť, Czech Republic
 • 2 Department of Biology, Faculty of Education, Palacky University Olomouc, Czech Republic

Wood Debris in Rivers - One of the Key Factors for Management of the Floodplain Forest Biotope of European Importance

The article deals with analysis and management of wood debris accumulation in the Morava River within the Special Area of Conservation Litovelske Pomoravi (Czech Republic). Wood debris creates interference of interests between nature conservation (requirements for keeping wood debris in the stream) and foresters as well as water managers (requirements for removing wood debris from the flow area of the river). Based on the presented analyses, there was a set of wood debris management measures proposed in Litovelske Pomoravi in order to respect dynamics of fluvial succession series of floodplain forest biotopes, which are included in the Natura 2000 system.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anonymus (2006). Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Výsledek jednání pracovní skupiny. Planeta, odborný časopis pro životní prostředí, XIV, 9/2006: 3-40.

 • Abbe, T.B., Montgomery, D.R. (1996). Large woody debris jams, channel hydraulics and habitat formation in large rivers. Regulated Rivers: Research and Management, 12: 210-221.

 • Abbe, T.B., Montgomery, D.R. (2003). Patterns and processes of wood debris accumulation in the Queets river basin, Washington. Geomorphology, 51: 81-107.

 • Angradi, T.R., Schweiger, E.W., Bolgrien, D.W., Ismert, P. & Selle, T. (2004). Bank stabilization, riparian land use and the distribution of large woody debris in a regulated reach of the Upper Missouri River, North Dakota, USA. River Research and Applications, 20: 829-846.

 • Bínová, L. (2006). Břehové a doprovodné porosty vodních toků s funkcí biokoridoru nebo biocentra ÚSES. In: Petrová, A., Ed., ÚSES - zelená páteř krajiny. 55-59 pp. Sborník příspěvků ze semináře. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká společnost pro ekologii krajiny, Nadační fond prof. A. Bayera a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno.

 • Boon, P.J., Calow, P. & Petts, G.E. (1992). River Conservation and Management. New York, John Willey and Sons Ltd.: 340 pp.

 • Buček, A. (1979). Problematika a význam ochrany geobiocenóz údolních niv. Zprávy Geografického ústavu ČSAV Brno, 15(5-6): 126-131.

 • Buček A., Lacina J. (1994). Biogeografické poměry. Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou. Brno, Ústav geoniky AV ČR: 46-98 p.

 • Buček, A., Lacina, J. (1999). Geobiocenologie II. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: 249.

 • Bureš, S. (1987). Současné změny v krajině působící na ptactvo říčních toků. In: Sitko J., Trpák P., Eds., Vodní ptáci. 29-33 pp. Praha, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody

 • Cowx, I.G., Welcomme, R.L. (1998). Rehabilitation of rivers for fish. Fishing New Books. Oxford, Osney Mead: 260.

 • Dahlström, N., Nilsson, C. (2004). Influence of woody debris on channel structure in old growth and managed forest streams in central Sweden. Environmental Management, 33:. 376-384.

 • Daniels, M.D., Rhoads, B.L. (2003). Influence of a large woody debris obstruction on three-dimensional flow structure in a meander bend. Geomorphology, 51: 159-173.

 • Eiseltová, M., Biggs, J. (1995). Restoration of Stream Ecosytems, an itegrated catchment approach. Slimbridge: International Waterfowl and Wetlands Research Bureau: 170 pp.

 • European Commission (2000). Péče o lokality soustavy Natura 2000. Planeta, IX (4): 3-28.

 • European Communities (2003). Natura 2000 and Forests: Challenges and Opportunities. Brussels, European Union: 64 p.

 • Fox, M. (2002). Large woody debris: how much is enough? Seattle, Center for streamside studies, University of Washinhton: 22.

 • Gergel, J. (1998). Faktory pro oživení biotopu koryta upravených toků. Závěrečná zpráva projektu GAČR 526/96/1040. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: 31 p.

 • Gerhard, M., Reich, M. (2000). Restoration of streams with large wood: Effects of accumulated and built-in wood on channel morphology, habitat diversity and aquatic fauna. International Review of Hydrobiology, 85: 123-137.

 • Gurnell, A.M. (1998). The hydrogeomorphological effects of beaver dam-building activity. Progress Physics Geography, 22: 167-189.

 • Gurnell, A.M., Petts, G.E., Hannah, D.M., Smith, B.P.G., Edwards, P.J., Kollmann, J., Tockner, K. & Ward, J.V. (2000). Wood storage within the active zone of a large European gravel-bed river. Geomorphology, 34: 55-72.

 • Gurnell, A.M., Petts, G.E., Hannah, D.M., Smith, B.P.G., Edwards, P.J., Kollmann, J., Ward, J.V. & Tockner, K. (2001). Riparian vegetation and island formation along the gravel-bed Fiume Tagliamento, Italy. Earth Surface Processes and Landforms, 26: 31-62.

 • Hering, D., Kail, J., Eckert, S., Gerhard, M., Meyer, E.I., Mutz, M., Reich, M. & Weiss, I. (2000). Coarse woody debris quantity and distribution in Central European streams. International Review of Hydrobiology, 85: 5-23.

 • Hildebrand, R.H., Lemly, A.D., Dolloff, C.A. & Harpster, K.L. (1998). Design considerations for large woody debris placement in stream enhancement projects. North American Journal of Fisheries Management, 18: 161-167.

 • Hošek, E. (1987). Lužní lesy Litovelského Pomoraví pohledem historie. In: Šimek, P. (Ed.), Údolní niva, lužní lesy a návrh chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. 61-85 pp. Sborník referátů. Olomouc, Okresní středisko památkové péče a ochrany přírody

 • Herynek, J. (2004). Historie hrazení bystřin v lesích v zemích českých a současný stav. Postavení hrazení bystřin v protierozní a protipovodňové ochraně lesa a krajiny, sborník referátů z konference, Hejnice v Jizerských horách. Praha, Česká lesnická společnost: 5-10.

 • Hynes, H.B.N. (1970). The Ecology of Running Waters. Toronto, University of Toronto Press: 555.

 • Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M., (2001). Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 304.

 • Kail, J. (2003). Influence of large woody debris on the morphology of six central European streams. Geomorphology, 51: 207-223.

 • Kirchner, K., Ivan, A. (1999). Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998, časopis ČAV Brno, VI: 19-20.

 • Kirchner, K., Ivan, A., Lacina, J., Máčka, Z., Hrádek, M., Hofírková, M., Petrová, A., Jurajda, P., Krejčí, M. & Roštínský, P. (1999). Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě v Národní přírodní rezervaci Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví). Studie Ústavu geoniky ČAV. Praha, MŽP ČR: 145+příloha na CD ROM.

 • Klimo, E., Hager, H., Matič, S., Anič, I. & Kulhavý, J. (2008). Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce: 623 p.

 • Kožený, P. (2007). Vliv desetileté povodně na transport dřevní hmoty uložené v korytě a nivě řeky Blanice. In: Měkotová, J., Štěrba, A O., Eds., Říční krajina 6. 107-112 pp. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého:

 • Kožený, P., Simon, O. (2006). Analýza naplavené dřevní hmoty na nádrži Znojmo po jarní povodni 2006. In: Měkotová, J., Štěrba, O., Eds., Říční krajina 5. 111-118 pp. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého:

 • Kožený, P., Simon, O. (2008). Mrtvé dřevo ve vodních tocích - čas změnit zákony? In: Tuf, I.H., Kostkan, V., Eds., Výzkum v ochraně přírody. 14-15 p. Sborník z konference 9.-12.9.2008 v Olomouci, Olomouc, Univerzita Palackého

 • Kraft, C.E., Schneider, R.L. & Warren, D.R. (2002). Ice storm impacts on woody debris and debris dam formation in northeast U.S. streams. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 59: 1677-1684.

 • Krejčí, M. (2000). Revitalizace lužních lesů v CHKO Litovelské Pomoraví s přihlédnutím k anastomóznímu říčnímu systému. In: Kovařík, P., Machar, I., Eds., Mokřady 2000. 87-103 pp. Sborník z konference 13.-15.9.2000. Olomouc, Český Ramsarský výbor a MŽP Praha.

 • Lehký, J. (1999). Potravní ekologie bobra evropského (Castor fiber) v Litovelském Pomoraví. Diplomová práce. Olomouc, Univerzita Palackého: 134.

 • Lévěque, CH., Mounolou, J-C. (2004). Biodiversity. John Willey & Sons, Hoboken.

 • Leopold, L.B., Wolman, M.G. & Miller, J.P. (1964). Fluvial processes in geomorphology. San Francisco, W. H. Freeman and Company: 215.

 • Machar, I. (2003). Chráněná území CHKO Litovelské Pomoraví. In: Šafář J. et al., Chráněná území ČR - Olomoucko, 1-60 pp. Svazek VI. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.

 • Machar, I. (2004). Návrh aktualizace plánu péče o CHKO Litovelské Pomoraví. Nepublikovaný material, Správa ochrany přírody, Praha.

 • Machar, I. (2008a). Floodplain forests of Litovelské Pomoraví and their management. Journal of Forest Science, 54: 355-369.

 • Machar, I. (2008b). Ledňáček říční (Alcedo atthis) v Litovelském Pomoraví. Ochrana přírody, 6: 8-10.

 • Maitland, P.S., Morgan, N.C. (1997). Conservation Management of Freshwater Habitats - Lakes, Rivers and Wetlands. London, Chapman & Hall: 370.

 • Máčka, Z. (2000). Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy. Studie. Brno, Ústav geoniky ČAV: 82.

 • Miko, L., Borovičková, H., Havelková, S., Roth, P., Stloukal, P. & Vopálková, A. (2005). Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha, C. H. Beck: 526.

 • Máčka, Z., Krejčí, L. (2006). Plavená dřevní hmota (spláví) v korytech vodních toků - případová studie z CHKO Litovelské Pomoraví. In: Měkotová, J., Štěrba, O., Eds., Říční krajina 4. 10 p. Sborník příspěvků z konference, Olomouc.

 • Montgomery, D.R. (1997). What's best on the banks? Nature, 388: 328-329.

 • Montgomery, D.R., Buffington, J.M. (1998). Channel processes, classification and response potential. In. Naiman, R.J., Bilby, R.E., Eds., River Ecology and Management. 13-42 pp. New York, Springer-Verlag

 • Newbold, C., Honnor, J. & Buckley, K. (1989). Nature Conservation and the management of drainage channels. Sandy, Lincoln, NCC/ADA: 320.

 • Peňáz, M., Jurajda, P. (1993). Fish assemblages of the Morava River: Longitudinal Zonation and Protection. Folia Zoologica, 42 (4): 317-328.

 • Rosgen, D.L.A. (1994). Classification of natural rivers. Catena, 22: 69-199.

 • Rosgen, D.L.A. (1996). Applied river morphology. Colorado Pagosa Springs: 298.

 • Roth, P. (2003). Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody. Praha, Ministerstvo životního prostředí: 181.

 • Shields, F.D., Morin, N. & Cooper, C.M. (2004). Large woody debris structures for sand-bed channels. Journal of Hydraulic Engineering, 130: 208-217.

 • Šindlar, M., Zapletal, J. & Lohniský, J. (2003): Problematika plavené dřevní hmoty (spláví) v CHKO Litovelské Pomoraví. Nepublikovaná studie pro agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

 • Štěrba, O. (1994). Přírodní hodnoty a stupeň odpřírodnění moravských řek. Průběžná zpráva za rok 1993, Projekt Morava. Olomouc, Univerzita Palackého: 11.

 • Vajner, P., Simon, O. (2005). Mrtvé dřevo jako stabilizující faktor v nivách potoků, nebo překážka v korytě? In: Měkotová, J., Štěrba, O., Eds., Říční krajina 3. 368-377 pp. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého.

 • Vlček, L., Šindlar, M. (2002). Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace. Vodní hospodářství, 6: 172-176.

 • Vrána, K. (2004). Revitalizace malých vodních toků - součást péče o krajinu. Praha, Consult: 60.

 • Waed, J.V. (1998). Riverine landscapes: biodiversity patterns, disturbance regimes and aquatic conservation. Biological Conservation, 83: 269-278.

 • Ward, J.V., Malard, F. & Tockner, K. (1999). Landscape ecology integrates pattern and process in river corridors. In: Wiens, J.A., Moss, M.R., Eds., Issues in Landscape Ecology. Proceedings from Fifth World Congress of International Association for Landscape Ecology, 97-102 pp. Colorado State University.

 • Williams, G.P. (1987). River meanders and channel size. Journal of Hydrology, 88: 147-164.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search