Grammatical Influences (Morphological) of Albanian Language in the Languages of Minorities in the Region of Prizren

Open access

Abstract

The purpose of this paper is to prove the presence of calques (loan translation) of Albanian language in the languages of minorities (Gorani community, Bosnian community) in the region of Prizren. We will make an effort to provide evidence for the role of Albanian as a donor language through daily contacts with the members of the above-mentioned communities. The corpus of this study will be the edited volume of songs and folk tales from minority areas, respectively from the population of Gorani and Bosnian ethnicity and their dialects. The research will be focused in minority areas in the municipality of Dragash (Sharr) where Gorani people live, as well as in other areas of minority language speakers, mainly in Zhupa, in the municipality of Prizren. The paper will be important in enlightening the facts of using the structure of Albanian, both in the spoken language of the minority community and that of Albanian community. The cases where certain elements of Albanian language are encountered in another language, where Albanian appears as a donor language, will be considered as important. The reason which has pushed us to conduct the research regarding the presence of Albanian elements, basically morphological, in a non-Albanian speaking community in Kosovar society, respectively in the multi-ethnic society of Prizren, is the way of speaking of this minority community and the confirmation of the impact of Albanian language and ethno-culture on this minority language since ancient times to the present.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agalliu F. Angoni E. Demiraj Sh. Dhrimo A. Hysa E. Lafe E. & Likaj E. (2002). Gramatika e gjuhës shqipe. (1st ed.). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë.

 • Ajeti I. (1985). Studime gjuhësore në fushë të shqipe. (3rd ed.). Prishtinë: Rilindja.

 • Blaku M. (2010). Ndikimi i shqipes mbi të folmet serbe të Kosovës. (1st ed.). Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 • Blaku M. (2012). Interferenca të shqipes në gjuhët sllave të jugut. Albanian and Balkan Languages Kosovo Academy of Sciences and Arts & Academy of Sciences of Albania pp. 525-532.

 • Demiraj Sh. (1988). Gramatikë historike e gjuhës shqipe. (1st ed.). Prishtina: Rilindja.

 • Džogović A. (2011). Mostovi čitanka za deveti orjentacioni razred. (1st ed.). Prishtinë: Libri Shkollor.

 • Idrizi S. (2012). Uticaj albanskog jezika na govor i narodnu poeziju Gore. Java e Shkencës 2012 Prishtinë Ministria e Arsimit-Departamenti i Shkencës pp. 305-309.

 • Koneski B. (1965). Istorija makedonskog jezika. (1st ed). Beograd-Skopje.

 • Kuljić A. (2005). Pod vrvoj od Šar-Plajna (Pod vrhovima Šare). (1st ed.) Prizren: Alem.

 • Mulaku R. (2012). Gjuha e shkrimeve të vjetra shqipe (century. XV-XVIII). Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 • Murati Q. (1990). Elementet e shqipes në gjuhët sllave jugore. (1st ed.). Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

 • Nesimi R. (1986). Disa elemente shqipe në të folmet e maqedonishtes perëndimore. Gjuha shqipe 2 pp. 21-31.

 • Okuka M. (2008). Srpski dijalekti. (1st ed). Beograd: Prosvjeta.

 • Omari A. (1989). Ndikime të gjuhës shqipe në të folmet jugore të serbishtes. Studime filologjike 1 pp. 43-61.

 • Vajzović H. (1994). Bosanski jezik 6 razred osnovne škole. Prishtina: Libri Shkollor.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 156 94 1
PDF Downloads 109 76 4