Droughts and low water levels in late medieval Hungary II: 1361, 1439, 1443-4, 1455, 1473, 1480, 1482(?), 1502-3, 1506: Documentary versus tree-ring (OWDA) evidence

Open access

Abstract

As a continuation of the first paper from the late medieval drought series related to medieval Hungary, we present, analyse and compare further late medieval drought data, based on contemporary direct and indirect written sources. The evidence derived from documentary sources referring to the droughts and dry spells in 1361, 1439, 1473, 1480, 1482(?), 1502-1503 and 1506 are further compared to the recent tree-ring based hydroclimate reconstruction of the OWDA (Old World Drought Atlas), and similarities, differences and complementary information are discussed in more detail. Additionally, documentary evidence related to Danube low water-levels of 1443, 1444, 1455 and 1502 are as well presented in a broader context: these cases provide evidence on the hydrological conditions of the Upper-Danube catchment, and not on the Carpathian Basin. The OWDA evidence in most cases shows good agreement with the discussed documentary-based drought reports, some differences in the spatial extension and intensity of the drought were only exceptionally detected (e.g. 1455, 1507). Most of the written documentation refer to droughts that covered more than one calendar years.

Alexandre, P. 1987. Le climat en Europe au Moyen Âge. Contribution à l’histoire des variations climatiques de 1000 à 1425, d’après les sources narratives de l’Europe occidentale. Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 488–493.

AMB = Archív hlavného mesta SR Bratislava (Bratislava Municipal Archives), Magistrát mesta Bratislavy (Town Council of Bratislava): Kammerbücher (XXIV.-1): 1443: K6/75, 77, 1444: K7/171, 1455: K22a: 47, 1502: K58/34.

Bazkowski, C., Kowalczyk, M., Ożóg, C., Prożyńska, C., Turkowska, D., Wyrozumski, G. (eds.). 2005. Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae. Polska Akademia Umiejetnosċi, Cracow, 348.

Bánlaky, J. 1931, 1932. A magyar nemzet hadtörténelme (Military history of the Hungarian nation). Vols. 10-11. Grill Károly, Budapest, Vol. 10: 65, Vol. 11: 49–52.

Bártfai Szabó, L. 1938. Pest megye történetének okleveles emlékei 1002-1599-ig (Charters to the history of Pest County: 1002-1599). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 278.

Brázdil, R., Kotyza, O. 1995. History of Weather and Climate in the Czech Lands I (Period 1000-1500). Zürcher Geographische Schriften 62, Zürich, 115–116, 130–133, 146.

Brázdil, R., Dobrovolný, P., Trnka, M., Kotyza, O., Řezníčková, L., Valášek, H., Zahradníček, P., Štěpánek, P. 2013. Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD. Climate of the Past 9, 1985–2002. DOI: 10.5194/cp-9-1985-2013.

Cook, E.R., Seager, R., Kushnir, Y., Briffa, K.R., Büntgen, U., Frank, D., Krusic, P.J., Tegel, W., van der Schrier, G., Andreu-Hayles, L., Baillie, M., Baittinger, C., Bleicher, N., Bonde, N., Brown, D., Carrer, M., Cooper, R., Čufar, K., Dittmar, C., Esper, J., Griggs, C., Gunnarson, B., Günther, B., Gutierrez, E., Haneca, K., Helama, S., Herzig, F., Heussner, K.-U., Hofmann, J., Janda, P., Kontic, R., Köse, N., Kyncl, T., Levanič, T., Linderholm, H., Manning, S., Melvin, M.T., Miles, D., Neuwirth, B., Nicolussi, K., Nola, P., Panayotov, M., Popa, I., Rothe, A., Seftigen, K., Seim, A., Svarva, H., Svoboda, M., Thun, T., Timonen, M., Touchan, R., Trotsiuk, V., Trouet, V., Walder, F., Ważny, T., Wilson, R., Zang, C. 2015. Old World megadroughts and pluvials during the Common Era. Science Advances 1 (10), e1500561. DOI: 10.1126/sciadv.1500561

Csendes, P. Opll, F. (eds.) 2001. Wien. I. Geschichte einer Stadt Von den Anfängen bis zur Ersten Türkenbelagerung. Böhlau, Wien, 269.

Dobrovolný, P., Rybníček, M., Kolář, T., Brázdil, R., Trnka, M., Büntgen, U. 2017. May-July precipitation reconstruction from oak tree-rings for Bohemia (Czech Republic) since AD 1040. International Journal of Climatology, published online. DOI: 10.1002/joc.5305.

Dreska, G. 2001. A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára / Monumenta credibilia conventus de monte Pannonia 1. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 6, Győr, 121.

E. Kovács, P. 1992. Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei 1500-1508 (The Eger accounts of bishop Ippolito d'Este 1500-1508). Heves Megyei Levéltár, Eger, 153–221, 233, 235, 260, 329–331.

Florianus, M. 1884. Chronica Dubniciense cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum. Historiae hungaricae fontes domestici I/3. Typis M. Taizs, Lipsiae [Leipzig], 191.

Gelcich, J., Tallóczy, L. 1884. Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára / Diplomatarium relationum Reipublicae Ragusanae cum regno Hungariae. Magyar Tudományos Akadémia Történeti Bizottsága, Budapest, 35.

Glaser, R. 2013. Klimageschichte Mitteleuropas: 1200 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen. Primus Verlag, Darmstadt, 69, 80, 86, 91.

Gyalókay, J. 1940. A boroszlói hadjárat 1474-ben (The military campaign of Bresslau [Wrocław] in 1474). Hadtörténeti Közlemények 41, 1–19.

Gyöngyösi, G. 1988. Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Ed. F.L. Hervay. Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series Nova, Vol. 11. Budapest, 133–134.

Házi, J. 1928. Sopron szabad királyi város története. I. rész, 6. kötet. Oklevelek és levelek 1482-től 1520-ig (History of the free royal town of Sopron. Part 1, Volume 6. Charters and letters from 1482 to 1520). Székely és Társa Könyvnyomdája, Sopron, 231.

HNA = Hungarian National Archives, Collection of Medieval Documents: DL 90540, DF 240970.

Iványi, B. 1928. Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli Losonczi Bánffy család történetéhez (Chartulary to the history of the Losonczi Bánffy family of the Tomaj kindred). Vol. 2. Hornyánszky V. M. Kir. Udv. Könyvnyomda, Budapest, 328–329.

Kiss, A. 2016. Weather and weather-related natural hazards in medieval Hungary III: documentary evidence on the 14th century. Medium Aevum Quotidianum 73, 5–55.

Kiss, A. 2017. Az 1507(-1508). évi ínség – Időjárási és egyéb okok, területi kiterjedés, következmények: rövid áttekintés (The dearth of 1507-1508 – Weather and other causes, spatial extension, consequences: a short overview). In: Füleky, Gy. (ed.). A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájgazdálkodás, tájtermelés; hungarikumok és helyi értékek a mezőgazdaság területén – történeti áttekintés (Landscape changes in the Carpathian Basin. Landscape management, landscape economy; ‘hungaricum’-s and local values in agriculture). Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllő, 63–77.

Kiss, A. Floods and long-term water-level changes in medieval Hungary. Under review: Springer (to be published in 2018).

Kiss, A., Laszlovszky, J. 2013. Sorozatos árvízhullámok a Dunán? Egy 16. század eleji árvízsorozat hatása a Duna-kanyar településeire és épületeire (Series of flood waves on the Danube? The impact of an early 16th-century flood series in the settlements and buildings of the Dan-ube Bend). Korall 3, 48-80.

Kiss, A., Nikolić, Z. 2015. Droughts, dry spells and low water levels in medieval Hungary (and Croatia) I: The great droughts of 1362, 1474, 1479, 1494 and 1507. Journal of Environmental Geography 8 (1–2), 11–22. DOI: 10.1515/jengeo-2015-0002.

Kiss, A., Piti, F., Sebők, F. 2016. 14. századi rossz termések, élelmiszerhiány, drágaság, (éh)ínség - és feltételezhető okaik Magyarországon (Bad harvests, food shortage, dearth, famine and their probable causes in 14th-century Hungary). Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016, 23–79.

Klaniczay, T. (ed.) 1964. A Magyar irodalom története (History of the Hungarian literature). Vol. 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 250–252.

Kulcsár, M., Kulcsár, P. (eds.) 1976. Antonius de Bonfinis. Rerum ungaricarum decades. Bibliotheca scriptorum medii erecentisque aevorum. Ser.nova 1. Akadémiai Kiadó, Budapest, 4(5), 100–101.

Liliencron, R. (ed.) 1859. Thüringische Geschichtsquellen. Dritter Band: Düringische Chronik des Johann Rothe. Friedrich Frommann, Jena, 1859. XXIX-XXX, 685–686.

Prokop, O., Kolář, T., Büntgen, U., Kyncl, J., Bošel'a, M., Choma, M., Barta P., Rybníček, M. 2016. On the palaeoclimatic potential of a millennium-long oak ring width chronology from Slovakia. Dendrochronologia 40, 93–101. DOI: 10.1016/j.dendro.2016.08.001

Rohr, C. 2007. Extreme Naturereignisse im Ostalpenraum. Naturerfahrung im Spätmittelalter und am Beginn der Neuzeit. Böhlau, Köln–Weimar–Wien, 293, 443–444, 447, 555.

Roth, G. (ed.) 2003. Peter Eschenloer Geschichte der Stadt Breslau. Vol. 2. Waxmann, Münster, 948.

Telelis, I.G. 2008. Climatic fluctuations in the Eastern Mediterranean and the Middle East AD 300-1500 from Byzantine documentary and proxy physical paleoclimatic evidence – A comparison? Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 58, 205. DOI: 10.1553/joeb58s167

Turcsán, A., Steppe, K., Sárközy, E., Erdélyi, É., Missoortan, M., Mees, G., Mijnsbrugge, K.V. 2016. Early summer drought stress during the first growing year stimulates extra shoot growth in oak seedlings (Quercus petraea). Frontiers in Plant Science 7, 193. DOI: 10.3389/fpls.2016.00193.

Journal of Environmental Geography

The Journal of University of Szeged

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 165 165 10
PDF Downloads 61 61 5