The Role of Ethnographers in the Invention of Socialist Traditions in the Latvian Soviet Socialist Republic

Ilze Boldāne-Zeļenkova 1
 • 1 Institute of Latvian History, University of Latvia, 1050, Riga

Abstract

This study, based on archive document research and analysis of publications by Latvian Soviet Socialist Republic (LSSR) ethnographers, discusses the process of invention and implementation of Socialist traditions and the role of scientists in this. The introduction of Soviet traditions in Latvia did not begin immediately after the Second World War when the communist occupation regime was restored. The occupation regime in the framework of an anti-religious campaign turned to the transformation of traditions that affect individual’s private sphere and relate to church rituals – baptism, confirmation, weddings, funerals, Latvian cemetery festivities – in the second half of 1950s, along with the implementation of revolutionary and labour traditions. In order to achieve the goals set by the Communist Party, a new structure of institutions was formed and specialists from many fields were involved, including ethnographers from the Institute of History at the LSSR Academy of Sciences (hereinafter – LSSR AS). Ethnographers offered recommendations, as well as observed and analysed the process, discussing it in meetings of official commissions and sharing the conclusions in scientific publications, presentations, etc.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alsupe, Aina and Saulvedis Cimermanis, eds. 1985. Padomju Latvijas lauku iedzīvotāji un viņukultūra mūsdienās. Rīga: Zinātne.

 • Bērziņš, Jānis. 2015. Etnogrāfs un kultūras vēsturnieks Saulvedis Cimermanis. – Latvijas zinātnieki: Saulvedis Cimermanis. Etnogrāfs un kultūras vēsturnieks. Rīga: Zinātne, 7–30.

 • Boldāne-Zeļenkova, Ilze. 2017. The Invented Traditions: the Calendar of Festive Days and Family Customs in the Latvian SSR. – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 3: 122–150.

 • Brēde, Aina, ed. 1978. Svētku prieks darbā nopelnīts: Metodiskie materiāli darba tradīcijām. Rīga: LPSR KM Rep. klubu darba zin. metod. kabinets.

 • Brēde, Aina, ed. 1981. Metodiski materiāli: LPSR Ministru Padomes padomju tradīciju, svētku, rituāluun reliģisko kultu likumievērošanas veicināšanas komisijas rekomendācijas laulības rituāla norisei, ieteicamais dzejas un mūzikas repertuārs. Rīga: E. Melngaiļa Republikas tautas mākslas un kult.-izglīt. darba zinātniski metodiskais centrs.

 • Cimermanis, Saulvedis. 1976. Tautas dzīvesveida atklāsmes ceļos. – Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts. Rīga: Zinātne, 95–99.

 • Cimermanis, Saulvedis. 1979. Etnogrāfijas sektora 1978. gada ekspedīcija Burtniekos. – Zinātniskāsatskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1978. gada pētījumurezultātiem. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmija, LPSR Kultūras ministrija, 113–116.

 • Cimermanis, Saulvedis. 1982. Sociālistisko svētku un ieražu attīstības jautājumi. – Latvijas PSRZinātņu akadēmijas Vēstis 11: 131–136.

 • Cimermanis, Saulvedis. 1984. Sociālistiskā dzīvesveida pētīšanas etnogrāfiskie aspekti Latvijas PSR. – LPSR Zinātņu akadēmijas Vēstis 4: 116–123.

 • Cimermanis, Saulvedis, ed. 1987. Sociālistiskie svētki un ieražas. Rīga: Zinātne.

 • Cimermanis, Saulvedis and Mirdza Slava. 1987. Latviešu tautas lietišķās mākslas tradīciju izmantošanas iespējas padomju svētku un rituālu pilnveidošanā. – Sociālistiskie svētki unieražas, edited by Saulvedis Cimermanis. Rīga: Zinātne, 134–149.

 • Čivkule, Elga. 1962. Jaunas iezīmes Gulbenes rajona kolhoznieku dzīvē. – Arheoloģija un etnogrāfija I. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 67–75.

 • Čivkule, Elga and Lidija Jefremova. 1970. Padomju sadzīves tradīcijas lauku darbaļaužu dzīvē. – Arheoloģija un etnogrāfija IX. Rīga: Zinātne, 211–239.

 • Dumpe, Linda. 1964. Ražas novākšanas veidu attīstība Latvijā (no senākiem laikiem līdz XX gs. sākumam. – LPSR Vēstures muzeja raksti: Etnogrāfija. Rīga, 7–215.

 • Fišers, R. and Broņislavs Juškēvičs. 1964. Padomju sadzīves tradīciju attīstība Latvijā. – Arheoloģija un etnogrāfija VI. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 207–224.

 • Jefremova, Lidija. 1957. Dažas Latgales latviešu zemnieku ģimenes svinības 19. gs. otrā pusē. – Arheoloģija un etnogrāfija IV. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 115–127.

 • Kalits, Vilve. 1987. Sociālistisko ģimenes ieražu veidošanās Igaunijas PSR. – Sociālistiskie svētki unieražas, edited by Saulvedis Cimermanis. Rīga: Zinātne, 70–84

 • Kampars, Pёtr and Nikolay Zakovich. 1967. Sovetskaya grazhdanskaya obryadnost’. Moskva: Mysl’. [Кампарс, Пётр и Николай Закович. 1967. Советская гражданская обрядность. Москва: Мысль.]

 • Kreegipuu, Tiiu. 2011. Soviet Holiday Calendar in Estonia in the Years 1945–1985. – Tuna 2 (2): 68–90.

 • Kruks, Sergejs. 2011. Ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika: Pieminekļu celtniecība undemontāža Latvijā 19452010. Rīga: Neputns.

 • Ķencis, Toms. 2019. Vācot padomju folkloru. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

 • Latvijas Padomju enciklopēdija. 1983. Vol. 3. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija.

 • Latvijas Padomju enciklopēdija. 1984. Vol. 5.2. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija.

 • Latvijas Padomju enciklopēdija. 1987. Vol. 9. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija.

 • Man šodien astoņpadsmit gadu: Metodiski padomi pilngadības svētku organizētājiem. 1966. Rīga.

 • Muižnieks, Indriķis. 2019. 100 zinātnes gadi Latvijas Universitātē. – Zinātnes Vēstnesis 14: 4.

 • Ronis, Indulis. 1995. Latvijas vēstures institūts laikmeta kontekstā. – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 4: 19–37.

 • Saburova, Lyudmila. 1987. 1970. gadu literatūra par jaunajiem svētkiem un ieražām (galvenās īpatnības un tematika). – Sociālistiskie svētki un ieražas, edited by Saulvedis Cimermanis. Rīga: Zinātne, 9–25.

 • Sāre, Maiga and Jānis Andersons. 1960. Padomju sadzīves tradīcijas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.

 • State Archive of Latvia. http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=9009&kods=300110223&vien=2 (accessed December 15, 2016).

 • Strods, Heinrihs. 1964. Daži etnogrāfisko materiālu vākšanas jautājumi buržuāziskajā Latvijā (1920-1940.g.). – Arheoloģija un etnogrāfija VI. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 141–160.

 • Strods, Heinrihs. 1967. Latviešu padomju etnogrāfija 27 gados (1940–1967). – Zinātniskās atskaitessesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1966. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmija, LPSR Kultūras ministrija, 3–5.

 • Strods, Heinrihs, ed. 1969. Latviešu etnogrāfija. Rīga: Zinātne.

 • Šķiņķe, Iveta. 2011. Divdesmitā gadsimta piecdesmitie – astoņdesmitie. Ieskats Latvijas vēsturē. – Nonkonformisms grafikā 1944–1990. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 • Tavare, Renāte. 1980. Latviešu folkloras tikumisko un estētisko vērtību izmantošana padomju svētkutradīcijās: Palīgmateriāls lektoriem. Rīga: LPSR Zinību b-ba. Lit. un mākslas prop. zin. metod. Padome.

 • Theses of Scientific Reports Session on Research Results of Archaeologists, Anthropologists and Ethnographers. 1952–1991. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmija, LPSR Kultūras ministrija.

 • Trocigs, Dags. 1940. Latviešu tautas gara mantu vākšana un pētīšana Latvijā. – Raksti un māksla 2: 172–178.

 • Zavarina, Antoņina. 1970. Padomju sadzīves tradīciju attīstība Latvijas pilsētās. – Arheoloģija unetnogrāfija IX. Rīga: Zinātne, 195–206.

 • Zhidkova, Yelena. 2012. Sovetskaya grazhdanskaya obryadnost’ kak al’ternativa obryadnosti religioznoy. – Gosudarstvo, religiya, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 3–4 (30): 407–428. [Жидкова, Елена. 2012. Советская гражданская обрядность как альтернатива обрядности религи-озной. – Государство, религия, церковь в России и за рубежом 3–4 (30): 407–428.]

 • Žagars, Ēriks. 1970. Revolucionāro tradīciju izmantošana komunistiskās audzināšanas darbā Padomju Latvijā 1940. un 1941. gadā. – Arheoloģija un etnogrāfija IX. Rīga: Zinātne, 135–184.

 • Vanaga, Lilita. 2011. LU Latvijas vēstures institūtam – 75. Institūta etnogrāfi ekspedīcijās. – Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 4: 134–142.

 • Vintere, M., ed. 1967. Lielajam Oktobrim slava. Svētku sarīkojumu uzdevumu materiālu apkopojums. Rīga: Em. Melngaiļa tautas mākslas nams.

 • Višņauskaite, Angele. 1987. Kultūras mantojuma izlietošana lietuviešu mūsdienu kāzu ieražās. – Sociālistiskie svētki un ieražas, edited by Saulvedis Cimermanis. Rīga: Zinātne, 112–120.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search