Function of vagueness in politically oriented speeches

Open access

Abstract

The subject of vagueness is discussed in analytical philosophy but from a linguistic point of view it is rather overlooked. We approached the issue of the concept definition and tried to find the cross point of two fields which is found in approach to vagueness using or violating of cooperative principle. The aim of the paper is to specify the criteria for the evaluation of vagueness, determine the motivation to use vagueness, defining its potential sources and describing the language means that typically make vagueness in persuasive texts specifically in politically oriented speeches. Based on the results of qualitative analysis, the occurrences of vagueness were found at lexical units’ level and semantic-pragmatic units. We have therefore focused on the linguistic manifestations of vagueness that is the appearance of evaluative adjectives, epistemic particles, metaphors, abstract word etc. Quantitative analysis of these linguistic categories has proven to be inadequate because not all of these occurrences can be labelled as vague. For this reason, we have been applied four types of vagueness based on violation of conversational maxima, which offers and partly clarifies conceptual difficulties and provide instructions for detecting vagueness in the text.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BEČKA Josef V.: O neurčitých výrazech v jazyce novin. In: Naše řeč 1939 roč. 23 č. 9 – 10 s. 257 – 270.

 • BERKA Karel – RYBOVÁ Jarmila: Logika a metodologie pro novináře. Praha: Novinář 1988.

 • BURGESS John Alexander: The Sorites Paradox and Higher-Order Vagueness. Synthese 1990 85 s. 417 – 74.

 • COOK Guy: Genetically Modified Language. London: Routledge 2004.

 • CUTTING Joan: Introduction to Vague Language Explored. France: Springer 2007.

 • DE HAAN Ferdinand: Evidentiality and Epistemic Modality: Setting Boundaries. In: Southwest Journal of Linguistics 1999 č. 18 s. 83 – 101.

 • DIECKMANN Walther: Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der politischen Sprache. Heidelberg: Winter 1975.

 • DÖNNINGHAUS Sabine: Die Vagheit der Sprache: Begriffsgeschichte und Funktionsbeschreibung anhand der tschechischen Wissenschaftsprache. Wiesbaden: Harrassowitz 2005.

 • GREPL Miroslav – KARLÍK Petr: Skladba češtiny. Olomouc: Votobia 1998. 503 s.

 • GRICE Paul: Logic and Conversation. In: Syntax and Semantics Speech Acts. Eds. P. Cole – J. L. Morgan. New York: Academic Press 1975 Vol. 3 s. 41 – 58.

 • GRUBER Helmut: Political language and textual vagueness. Pragmatics: 3.1 1993 s. 1 – 8. International pragmatics association.

 • HIRSCHOVÁ Milada: Netypické případy užití ukazovacích výrazů takový tak. In: Naše řeč 1988 roč. 71 č. 2 s. 57 – 61.

 • HIRSCHOVÁ Milada: Pragmatika v češtině. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta: Olomouc 2006 s. 139 – 140.

 • HLADKÁ Zdeňka: Lexém. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová 2017. Dostupné na: www.czechency.org/slovnik/LEXÉM

 • HOFFMANNOVÁ Jana: Vyjadřování neurčitosti v mluvené češtině. In: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií. Ed. J. Hasil 2001 s. 46 – 57.

 • HOFFMANNOVÁ Jana: Vágnost neurčitost nepřesnost nejistota… ve vztahu k mluveným projevům a jejich zkoumání. In: Člověk – jazyk – text. Ed. A. Jaklová. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta 2008 s. 229 – 234.

 • HOFFMANNOVÁ Jana: Neurčitost textu. In: Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová. CzechEncy 2017. Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/NEURČITOST TEXTU

 • JAKLOVÁ Alena: Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech. In: Naše řeč 2002 roč. 85 č. 4 s. 169 – 176.

 • JUCKER Andreas H.: News Interviews: A Pragmalinguistic Analysis. Amsterdam: John Benjamins 1986.

 • KADERKA Petr – SVOBODOVÁ Zdeňka: Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. In: Jazykovědné aktuality 2006 roč. 43 č. 3 – 4 s. 18 – 51.

 • KARLÍK Petr: K významu kondicionálu minulého. In: Slovo a slovesnost 1983 roč. 44 č. 1 s. 12 – 21.

 • KOŘENSKÝ Jan: Člověk – řeč – poznání. Olomouc: Univerzita Palackého 2004 116 s.

 • KOŘENSKÝ Jan – HOFFMANNOVÁ Jana – MÜLLEROVÁ Olga: Analýza komunikačního procesu a textu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 2013 s. 19 – 33.

 • LERMAN Claire L.: Media Analysis of a Presidential Speech: Impersonal Identity Forms in Discourse. In: Discourse and Communication. Ed. T. van Dijk. New york: De Gruyter 1985 s. 185 – 215.

 • NEUSTUPNÝ Jiří: On the Analysis of Linguistic Vagueness. In: Travaux Linguistiques de Prague 1966 č. 2 s. 39 – 51.

 • PREZIDENTSKÉ VOLBY 2013 2. kolo: Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro ČT. STEM/MARK [online] 2013. Dostupné na: http://img2.ct24.cz/multimedia/documents/44/4325/432431.pdf

 • RONZITTI Giuseppina (ed.): Vagueness: A Guide. Logic Epistemology and the Unity of Science Vol. 19 Dordrecht: Springer 2011.

 • RUSSELL Bertrand: Vagueness. Australasian Journal of Philosophy and Psychology Vol. 1 1923 s. 84 – 92. Reprinted in R. Keefe – P. Smith Vagueness: A Reader. Cambridge Massachusetts: MIT Press 1997 s. 61 – 68.

 • ŠTÍCHA František: Vágnost jazyka. In: Naše řeč 2007 roč. 90 č. 2 s. 99 – 101.

 • TANNEN Deborah: The Oral/Literate Continuum in Discourse. In: Spoken and Written Language: Exploring Orality and Literacy. Ed. D. Tannen. Norwood NJ: Ablex 1982 s. 1 – 16.

 • TONDL Ladislav: Problémy sémantiky. Praha: Academia 1966.

 • UHLÍŘOVÁ Ludmila: Ten nějaký // nějaký ten a případy podobné. In: Naše řeč 1992 roč. 75 č. 5 s. 247 – 254.

 • ULLMANN Stephen: Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Blackwell 1962.

 • YOUZHEN Yu: Question on the Assumption of Fussiness of Meaning. In: Journal of Tianjin Foreign Studies University 2012 Vol. 19 № 5 s. 39 – 43.

 • WENYI Xie – YUNTENG Liu: Advertising English. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press 1997.

 • WENZHONG Zhu – JINGYI Li: A Pragmatic Study on the Functions of Vague Language in Commercial Advertising. English Language Teaching 2013 Vol. 6 № 6.

 • WILLIAMSON Timothy: Vagueness. London: Routledge 1994.

 • WILSON John: Politically Speaking. Oxford: Blackwell 1990.

 • WODAK Ruth – MEYER Michael (eds): Methods of Critical Discourse Analysis Vol. 1 London: Sage 2001.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.24

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.122
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.476

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 39 39 20
PDF Downloads 34 34 13