Citation practices in Slovak and English linguistic research papers

Open access

Abstract

Citation in research articles is an important gateway to acceptance by academic community. When citing others, scholars follow the conventions of the genre, of the academic discipline, and of their culture. This paper focuses on the cultural aspects of citation by comparing and contrasting a corpus of linguistic papers written in English and in Slovak. The results show that while English native writers prefer making their papers more objective through a higher incidence of generalisations and reporting verbs denoting the process of research, Slovak native writers opt for making the cited authors more visible by a greater amount of integral citations and reporting verbs denoting mental states and processes. A higher number of quotations, including floating quotations, suggests that Slovak scholars have a high regard for the work of others.

BOČÁK, Michal: Chuť previazanosti: diskurzy sociálnej a environmentálnej zodpovednosti v českých kulinárskych časopisoch. In: Jazyk a kultúra, 2016, roč. 7, s. 1 – 8.

CINGEROVÁ, Nina: Diskurzné stratégie modelovania obrazu druhého (na príklade týždenníka Argumenty i fakty). In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 4 – 11.

DZANOVÁ, Martina: Charakteristické módy a kódy česko-slovenských fashion blogov. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, 202 – 214.

FEDORKO, Marián: Pojem kultúry v translatológii. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 27 – 32.

GOGOVÁ, Lenka: Etnický humor v kontexte socio-kultúrnych zmien. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 221 – 227.

KLINGOVÁ, Jana: Dialogickosť ako spôsob verbálneho správania sa v rozhlasovom spravodajstve o počasí. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 258 – 271.

KRAJŇÁKOVÁ, Diana: Abstrakt: Čo? Prečo? Ako? In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 272 – 278.

OBORNÍK, Peter: Prílev migrantov a rómski agresori – pohľad na tendencie diskurzu televízneho spravodajstva v súvislosti s možným vplyvom posilňovania radikalizácie na Slovensku. In: Jazyk a kultúra, 2016, roč. 7, s. 104 – 121.

RONČÁKOVÁ, Terézia: Fenomén ako (nový) lifestylový žáner. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, s. 333 – 343.

RUSNÁK, Juraj: Kin-dza-dza!: jeden z obrazov komunikácie moci vo filmovej fantastike. In: Jazyk a kultúra, 2016, roč. 7, s. 136 – 142.

DOLNÍK, Juraj: Interpretácia ako konštituent človeka, komunikácie a porozumenia. In: Jazykovedný časopis, 2013, roč. 64, s. 93 – 108.

JAROŠOVÁ, Alexandra: Prítomnosť češtiny na Slovensku a aspekt spisovnosti. In: Jazykovedný časopis, 2016, roč. 67, s. 5 – 30.

KESSELOVÁ, Jana: Ontogenéza datívu vo svetle prirodzenej morfológie a kognitívnej lingvistiky. In: Jazykovedný časopis, 2015, roč. 66, s. 101 – 126.

KOVÁČOVÁ, Viera: K niektorým aspektom termínu „archaizmus “. In: Jazykovedný časopis, 2015, roč. 66, s. 41 – 52.

KYSEĽOVÁ, Miroslava: Sémantický a syntaktický status posesívneho datívu v štruktúrach s procesnými slovesami s významom atmosférického diania v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 2012, roč. 63, s. 131 – 152.

MIKUŠIAK, Marek: Esej. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, s. 37 – 50.

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Medzi štylistikou a diskurznou analýzou. In: Jazykovedný časopis, 2013, roč. 64, s. 49 – 66.

PAVLÍK, Radoslav: Akustické a auditívne vlastnosti slovenských laterálnych konsonantov III: Analýza spektrálnych parametrov laterál v domácich a prevzatých slovách. In: Jazykovedný časopis, 2012, roč. 63, s. 109 – 129.

SABOL, Ján – IVANČOVÁ, Lena: Slabičné rozhrania v modeloch trojčlenných konsonantických skupín v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 2014, roč. 65, s. 105 – 121.

SLANČOVÁ, Daniela: Osvojovanie slovesnej lexiky v ranej ontogenéze reči. In: Jazykovedný časopis, 2013, roč. 64, s. 109 – 132.

BODNÁROVÁ, Martina: Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 194 – 209.

BRESTOVIČOVÁ, Alexandra: Partikuly v reči matiek orientovanej na dieťa. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, s. 19 – 31.

FARAGULOVÁ, Alena: Xenologický pohľad na vnímanie cudzosti v rámci firemných kultúr zahraničných korporácií na Slovensku. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, s. 259 – 273.

GURIČANOVÁ, Dana – KÁLMÁNOVÁ, Katarína: Dynamické tendencie feminín vzoru gazdiná v deklinácii a pri vyjadrovaní privlastňovacieho vzťahu. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 307 – 324.

KOVÁČOVÁ, Michaela: Motivácia v slovenčine a nemčine na príklade vybraných pojmov z dejín architektúry. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, s. 275 – 295.

MAGALOVÁ, Gabriela: Jazykové povedomie študentov mediálnych odborov a ich schopnosť využitia programov na korigovanie textu. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 325 – 342.

PALKOVÁ, Lenka: O univerbizácii z hľadiska teórie lexikálnej motivácie. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 177 – 193.

PAVLOVIČ, Jozef: O jednom druhu syntaktických konštrukcií so zloženým vetným členom. In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, s. 30 – 38.

SOKOLOVÁ, Jana: Komunikačný aspekt nominálnych tautológií typu obchod je obchod. In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, s. 157 – 176.

ŽIGO, Pavol: Veľkomoravský hlaholský nápis na plakete z Bojnej. In: Slovenská reč, 2014, roč. 79, s. 5 – 18.

BRUCE, Ian: Constructing critical stance in university essays in English literature and sociology. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, s. 13 – 25.

DURRANT, Philip: To what extent is the Academic Vocabulary List relevant to university student writing? In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 43, s. 49 – 61.

HARTIG, Alissa J.: Conceptual blending in legal writing: Linking definitions to facts. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, s. 66 – 75.

McGRATH, Lisa: Open-access writing: An investigation into the online drafting and revision of a research article in pure mathematics. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 43, s. 25 – 36.

NATHAN, Philip: Analysing options in pedagogical business case reports: Genre, process and language. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 44, s. 1 – 15.

SAMRAJ, Betty: Discourse structure and variation in manuscript reviews: Implications for genre categorization. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, s. 76 – 88.

SERAFINI, Ellen J. – LAKE, Julie B. – LONG, Michael H.: Needs analysis for specialized learner populations: Essential methodological improvements. In: English for Specific Purposes, 2015, roč. 40, s. 11 – 26.

SWALES, John M.: Configuring image and context: Writing ‘about’pictures. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 41, s. 22 – 35.

WETTE, Rosemary – HAWKEN, Susan J.: Measuring gains in an EMP course and the perspectives of language and medical educators as assessors. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, 38 – 49.

YATES, Lynda – DAHM, Maria R. – ROGER, Peter – CARTMILL, John: Developing rapport in inter-professional communication: Insights for international medical graduates. In: English for Specific Purposes, 2016, roč. 42, 104 – 116.

BIBER, Douglas – EGBERT, Jesse: Register variation on the searchable web: A multi-dimensional analysis. In: Journal of English Linguistics, 2016, roč. 44, s. 95 – 137.

BRINTON, Laurel J.: The extremes of insubordination exclamatory as if! In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 93 – 113.

CAMPBELL-KIBLER, Kathryn – BAUER, M. Kathryn: Competing reflexive models of regional speech in Northern Ohio. In: Journal of English Linguistics, 2015, roč. 43, s. 95 – 117.

COLLINS, Peter: Quasi-modals and modals in Australian English fiction 1800-1999, with comparisons across British and American English. In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 7 – 30.

DINKIN, Aaron J.: Phonological transfer as a forerunner of merger in Upstate New York. In: Journal of English Linguistics, 2016, roč. 44, s. 162 – 188.

LEVON, Erez – FOX, Sue: Social salience and the sociolinguistic monitor: A case study of ING and TH-fronting in Britain. In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 185 – 217.

MURPHY, M. Lynne – JONES, Steven – KOSKELA, Anu: Signals of contrastiveness: But, oppositeness, and formal similarity in parallel contexts. In: Journal of English Linguistics, 2015, roč. 43, s. 227 – 249.

SHARMA, Devyani – RAMPTON, Ben: Lectal focusing in interaction: A new methodology for the study of style variation. In: Journal of English Linguistics, 2015, roč. 43, s. 3 – 35.

SQUIRES, Lauren: Processing, evaluation, knowledge: Testing the perception of English subject– verb agreement variation. In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 144 – 172.

WILKERSON, Miranda E. – LIVENGOOD, Mark – SALMONS, Joe: The sociohistorical context of imposition in substrate effects: German-sourced features in Wisconsin English. In: Journal of English Linguistics, 2014, roč. 42, s. 284 – 306.

ABBOTT, Marilyn L. – ROSSITER, Marian J. – HATAMI, Sarvenaz: Promoting engagement with peer-reviewed journal articles in adult ESL programs. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 33, s. 80 – 105.

CAMPBELL, Chris – MacPHERSON, Seonaigh – SAWKINS, Tanis: Preparing students for education, work, and community: Activity theory in task-based curriculum design. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 31, s. 68 – 92.

COLLINS, Laura – WHITE, Joanna: The quantity and quality of language practice in typical interactive pair/group tasks. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 31, 47 – 67.

DOUGLAS, Scott Roy – KIM, Marcia: Task-based language teaching and English for Academic Purposes: An investigation into instructor perceptions and practice in the Canadian context. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 31, s. 1 – 22.

FOX, Janna – CHENG, Liying: Walk a mile in my shoes: Stakeholder Accounts of testing experience with a computer-administered test. In: TESL Canada Journal, 2016, roč. 32, s. 65 – 86.

LEE, Kent – RANTA, Leila: Facebook: Facilitating social access and language acquisition for international students? In: TESL Canada Journal, 2014, roč. 31, s. 22 – 50.

LEOPOLD, Lisa: Request strategies in professional e-mail correspondence: Insights from the United States workplace. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 32, s. 1 – 29.

McNAUGHTON, Stephanie – McDONOUGH, Kim: Switches to English during French service encounters: Relationships with L2 French speakers’ willingness to communicate and motivation. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 33, s. 22 – 40.

SHIN, Ji Hye – ALBERS, Peggy: An analysis of the effect of a cyber home learning system on Korean secondary school students’ English language achievement and attitude. In: TESL Canada Journal, 2015, roč. 32, s. 45 – 66.

WILLIAMS, Julia – CONDON, Frankie: Translingualism in composition studies and second language writing: An uneasy alliance. In: TESL Canada Journal, 2016, roč. 33, s. 1 – 18.

ANTHONY, Laurence: AntFileConverter. Verzia 1.2.0. Tokyo: Waseda University, 2015. Softvér dostupný na: http://www.laurenceanthony.net.

DANČIŠINOVÁ, Lucia: Citácia ako intertextuálny znak v akademickom diskurze. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2016. 69 s.

DANČIŠINOVÁ, Lucia: Citačné praktiky v bakalárskych a diplomových prácach študentov anglistiky Prešovskej univerzity v Prešove. In: Jazyk a kultúra, 2015, roč. 6, č. 23 – 24, s. 194 – 201.

DANČIŠINOVÁ, Lucia – ANTOLIKOVÁ, Sandra – BENKOVÁ, Eva – MAŤKOVÁ, Svetlana: Citačné praktiky v interdisciplinárnych súvislostiach. In: K vybraným aspektom technologického vzdelávania na začiatku tretieho tisícročia: zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Prešov: Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove 2015, s. 52 – 56.

GraphPad Quick Calcs. La Jolla, California, s. a. Dostupné na: http://www.graphpad.com/quickcalcs/

HYLAND, Ken: Academic attribution: Citation and the construction of disciplinary knowledge. In: Applied linguistics, 1999, roč. 20, č. 3, s. 341 – 367.

KAPLAN, Robert B.: Cultural thought patterns in inter-cultural education. In: Language learning, 1966, roč. 16, č. 1 – 2, s. 1 – 20.

KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul 1998. 121 s.

KHOUTYZ, Irina: Engagement in written academic discourse: A cross-cultural study of Russian and English research articles. In: International Journal of Russian Studies, 2015, roč. 4, č. 2, s. 135 – 160.

KIRSZNER, Laurie G. – MANDELL, Stephan R: The Wadsworth Handbook. Boston: Thomson Wadsworth 2005. 1086 s.

KOLB, David A.: Learning Styles and disciplinary differences. In: The Modern American College. Ed. A. W. Chickering. San Francisco/London: Jossey-Bass Inc. 1981, s. 232 – 255.

Pokyny pre prispievateľov. In: Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2016. Dostupné na: http://www.ff.unipo.sk/jak/Pokyny%20pre%20prispievate%C4%BEov_2016_27_28.pdf.

SHAW, Philip: Reasons for the correlation of voice, tense, and sentence function in reporting verbs. In: Applied linguistics, 1992, roč. 13, č. 3, s. 302 – 319.

SLANČOVÁ, Dana: Praktická štylistika (Štylistická príručka). Prešov: Slovacontact 1996. 178 s. Social Science Statictics. S. l., s. a. Dostupné na: http://www.socscistatistics.com/

STAROŇOVÁ, Katarína: Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty. Martin: Osveta 2011. 248 s.

SWALES, John M.: Genre analysis: English in academic and research settings. New York: Cambridge University Press 1990. 260 s.

THOMAS, Sarah – HAWES, Thomas P.: Reporting verbs in medical journal articles. In: English for specific purposes, 1994, roč. 13, č. 2, s. 129 – 148.

THOMPSON, Geoff – YIYUN, Ye: Evaluation in the reporting verbs used in academic papers. In: Applied linguistics, 1991, roč. 12, č. 4, s. 365 – 382.

Všeobecné pokyny pre autorov. In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 1 – 2, s. 125.

WALKOVÁ, Milada: Rozdiely medzi slovenským a angloamerickým odborným štýlom na príklade jazykovedných textov. In: Jazyk a kultúra, 2014, roč. 5, č. 19 – 20, s. p.

Wordy word count tool. S. l., S. a. Dostupné na: https://wordy.com/word-count-tool/

ZACHARSKI, Ron: Online NGram Analyzer. S. l., s. a. Softvér dostupný na: http://guidetodatamining.com/ngramAnalyzer/analyze.php

Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis

The Journal of Ludovít Štúr Institute of Linguistics, SAV

Journal Information


CiteScore 2018: 0.24

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.122
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.476

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 223 149 4
PDF Downloads 145 108 6