Ján Dekan K Vývoji Jazyků

Open access

Abstract

In 1951, in the period after Stalin’s intervention against Marrism, young Slovak archaeologist and historian Ján Dekan published a study Za stalinské riešenie otázok etnogenezy [For the Stalinist Solution of the Questions of Ethno-genesis]. The present paper shows that hidden behind the Marxist terminology, a worth reading and worth considering work on the topic of the rise and development of languages can be found. With the help of the concept of four paradigms of historical (historical-comparative) linguistics, Dekan’s study is evaluated as a text fitting into the revisionist paradigm, characteristic by the assumption of a balanced role of divergence and convergence in language development. Further relationships of the Dekan’s work to other theories and principles of language development are discussed

Achvlediani , Georgij S.: Za leninsko-stalinskú cestu rozvoja sovietskej vedy. In: Za marxistickú jazykovedu. Sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede. Red. A. V. Isačenko. Bratislava: Slovenská akadémia vied umení 1950, s. 198-209.

Boček, Vít: Praslovanština a jazykový kontakt. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014. 436 s. Císař , Čestmír: K otázce národního a „všesvětového jazyka“. In: Tvorba, 1950, roč. 19, s. 960-961.

Čilinská , Zlata: Archeológ a historik Ján Dekan (1919-2007). (K 90. výročiu narodenia). In: Historický zborník, 2009, roč. 19, s. 272-276.

Čikobava , Arnold (1950): O niektorých otázkach sovietskej jazykovedy. In: Za marxistickú jazykovedu. Sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede. Red. A. V. Isačenko. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950, s. 39-63.

Dekan , Ján: Za stalinské riešenie otázok etnogenezy. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1951a. 88 s.

Dekan , Ján: Začiatky slovenských dejín a ríša Veľkomoravská. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1951b. 187 s.

Dekan , Ján: O vznikaní národností pred X. storočím na území našej vlasti. In: Věstník Československé akademie věd, 1954, roč. 63, s. 399-404.

Dekan , Ján: Veľká Morava. Doba a umenie. Bratislava: Tatran 1976. 280 s.

Dekan , Ján: Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží. Bratislava: Tatran 1979. 62 s.

Erhart , Adolf: Geneze indoevropských jazyků - diferenciace či integrace? In: Listy filologické, 1976, roč. 99, s. 193-205.

Frinta , Antonín: K otázce cizího vlivu na jazyk. In: Časopis pro moderní filologii, 1942, roč. 28, s. 349-356.

Holzer , Georg: Historische Grammatik des Kroatischen. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache. Frankfurt am Main: Peter Lang 2007. 156 s. Christ y, T. Craig: Uniformitarianism in Linguistics. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins 1983. XIII + 139 s.

Isačenko , Alexander V. (red.): Za marxistickú jazykovedu. Sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950. 154 s.

Janhunen , Juha: On the paradigms of Uralic comparative studies. In: Finnisch-Ugrische Forschungen, 2001, roč. 56, s. 29-41.

Kellner , Adolf - Novák , Bořivoj (eds.): Sovětská diskuse o základních otázkách jazykovědných. Soubor diskusních statí z listu Pravda a z časopisu Boľševik. Praha: Rovnost 1951. 328 s.

Kolník , Titus: Ján Dekan - učiteľ, kolega a priateľ. In: Ján Dekan. Život a dielo. Ed. J. Vladár. Nitra: Archeologický ústav SAV - Spoločnosť Antona Točíka - Slovenská archeologická spoločnosť 2005, s. 52-58.

Kořínek , Josef Miloslav: Od indoeuropského prajazyka k praslovančine. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1948. 128 s.

Kuhn , Thomas S.: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press 1962. XV + 172 s.

Labov , William: Principles of Linguistic Change. Internal Factors. Oxford: Blackwell Publishing 2001. XXIV + 641 s.

Lass , Roger: Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press 1997. XXIII + 423 s.

Lehr- Spławi ński , Tadeusz: O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań: Instytut Zachodni 1946. 237 s.

Meillet , Antoine: Introduction à l‘étude comparative des langues indoeuropéennes. Paris: Hachette 1924. XXIV + 464 s. Meščaninov , Ivan: Za tvorivé rozvíjanie dedičstva akademika N. J. Marra. In: Za marxistickú jazykovedu. Sborník prejavov v diskusii o sovietskej jazykovede. Red. A. V. Isačenko. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení 1950, s. 64-85.

Moravec , Jaroslav: Sovětská jazykověda a jazykovědná diskuse v „Pravdě“. In: Slovo a slovesnost, 1950, roč. 12, s. 113-122.

Neustupný , Jiří V.: Poststrukturalismus a pražská škola. In: Slovo a slovesnost, 1993, roč. 54, s. 1-7.

Schmidt , Johannes: Die verwantschaftsverhältnisse der indogermanischen sprachen. Weimar: Böhlau 1872. IV + 68 s. 16

Skalička , Vladimír. Zur ungarischen Grammatik. Praha: Filosofická fakulta university Karlovy 1935. 68 s.

Thomason , Sarah G.: On reconstructing past contact situations. In: The Life of Language. Papers in Linguistics in Honor of William Bright. Ed. J. H. Hill - P. J. Mistry - L. Campbell. Berlin - New York: Mouton de Gruyter 1998, s. 153-168.

Tlustá , Eva: „Za marxistickú jazykovědu“ [recenze na: Isačenko 1950]. In: Slovo a slovesnost, 1952, roč. 13, s. 50-51.

Trávníček , František: Stalinská epocha jazykovědy. In: Naše řeč, 1953, roč. 36, s. 129-139.

Trubetzko y, Nikolai S.: Gedanken über das Indogermanenproblem. In: Acta linguistica, 1939, roč. 1, s. 81-89.

Tyl, Zdeněk: Bibliografie české linguistiky 1951-1955. Jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1957. 540 s.

Vladár , Jozef (ed.): Ján Dekan. Život a dielo. Nitra: Archeologický ústav SAV - Spoločnosť Antona Točíka - Slovenská archeologická spoločnosť 2005. 82 s.

Zimmer , Stefan: Linguistische Rekonstruktion und Geschichte. In: Bopp-Symposium 1992 der Humboldt-Universität zu Berlin. Akten der Konferenz vom 24. 3. - 26. 3. 1992 aus Anlaß von Franz Bopps zweihundertjährigem Geburtstag am 14. 9. 1991. Ed. R. Sternemann. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter 1994, s. 302-313.

Journal of Linguistics/Jazykovedný casopis

The Journal of Ludovít Štúr Institute of Linguistics, SAV

Journal Information


CiteScore 2017: 0.03

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.101
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.203

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 117 117 5
PDF Downloads 32 32 4