Contribution to Bee Fauna (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) of Poland. VI. The Genus Andrena Fabricius, 1775. PART 2

Open access

Abstract

The paper presents new records of the following six very rare or scarcely recorded species of short-tongued bees of the genus Andrena Fabricius, 1775 in Poland: A. (Simandrena) congruens Schmiedeknecht, 1883; A. (Taeniandrena) lathyri Alfken, 1899; A. (Simandrena) lepida Schenck, 1861; A. (Poliandrena) polita Smith, 1847; A. (Suandrena) suerinensis Friese, 1884 and A. (Poliandrena) tarsata Nylander, 1848. This is the second contribution concerning the rare species of the genus Andrena Fabricius, 1775 in Poland. The studies were based on museum collections as well as the author’s own collections. During the research, approximately 21,000 specimens of mining bees of the genus Andrena from Poland were identified representing ninety-five taxa. The species discussed in the paper are known from just a few records in the country. The following information is provided for each species: short diagnosis, remarks on general distribution, bionomics, published records from Poland and confirmed Polish records based on studied collections. The text is accompanied by SEM micrographs showing diagnostic characters and distribution maps.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alfken J.D. (1909). Beitrag zur Kenntnis der Apidenfauna von Westpreussen. (Sammelbericht.) Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins31 101-123.

 • Amiet F. Herrmann M. Müller A. & Neumeyer R. (2010). Apidae 6 – Andrena Melitturga Panurginus Panurgus. Fauna Helvetica 26. Neuschâtel: CSCF & SEG.

 • Banaszak J. (1973). Materiały do znajomości fauny pszczołowatych (Hymenoptera Apoidea) Rzeszowszczyzny. Polskie Pismo Entomologiczne43 55-60.

 • Banaszak J. (1975). Materiały do znajomości fauny pszczół (Apoidea Hymenoptera) siedlisk kserotermicznych nad dolną Wisłą. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia28 109-122.

 • Banaszak J. (1979). Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera Apoidea) fauny Polski. II. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia32 59-68.

 • Banaszak J. (1980). Pszczoły (Apoidea Hymenoptera) siedlisk kserotermicznych rejonu dolnej Wisły. Fragmenta Faunistica25(18) 335-360.

 • Banaszak J. (1982). Pszczoły (Apoidea Hymenoptera) Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Fragmenta Faunistica27(7) 75-92.

 • Banaszak J. (1984). Materiały do znajomości pszczół (Hymenoptera Apoidea) fauny Polski. III. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C – Zoologia34 127-147.

 • Banaszak J. (1994). Aktualna i prognozowana fauna pszczół osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie (Hymenoptera Apoidea). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy Studia Przyrodnicze11 51-63.

 • Banaszak J. (2003). Góry Pieprzowe Hills in the vicinity of Sandomierz (SE Poland) as the European refuge of xerotermic bees (Hymenoptera: Apoidea). Polskie Pismo Entomologiczne72 111-130.

 • Banaszak J. (2006). Materiały do fauny pszczół (Hymenoptera: Apiformes) Polski. V. Wiadomości Entomologiczne25(2) 97-103.

 • Banaszak J. Cierzniak T. Kriger R. & Wendzonka J. (2006). Bees of xerothermic swards in the lower Vistula valley: diversity and zoogeographic analyses (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Polskie Pismo Entomologiczne75(1) 105-154.

 • Banaszak J. & Kowalczyk J.K. (2007). Notes on bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) of central Poland. Fragmenta Faunistica50(1) 1-18.

 • Banaszak J. & Krzysztofiak A. (1996). The natural wild bee resources (Hymenoptera: Apoidea) of the Wigry National Park. Polskie Pismo Entomologiczne65(1-2) 33-50.

 • Banaszak J. Michalik S. Fijał J. & Kosior A. (1998). Wpływ sukcesji zbiorowisk nieleśnych na owady pszczołowate Apoidea rezerwatu leśno-stepowego Skołczanka. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera11-12 223-250.

 • Banaszak J. & Plewka T. (1981). Apoidea (Hymenoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. Fragmenta Faunistica25(24) 435-452.

 • Banaszak-Cibicka W. & Banaszak J. (2011). Pollinating insects of cities (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Part II. Fauna of cities in comparison with natural habitats. In Urban Fauna. Studies of animal biology ecology and conservation in European cities (eds Indykiewicz P Jerzak L Böhner J & Kavanagh B). (pp. 237-250). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

 • Bąk-Badowska J. (2012). Ekologia zgrupowań pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) wybranych obszarów chronionych Wyżyny Małopolskiej. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 • Blüthgen P. (1919). Die Bienenfauna Pommerns. Stettiner Entomologische Zeitung80 65-131.

 • Burakowski B. Mroczkowski M. & Stefańska J. (1978). Chrząszcze – Coleoptera: Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. In Katalog fauny Polski. Część 235. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Celary W. (1995). Nomadini (Hymenoptera Apoidea Anthophoridae) of Poland. Monografie fauny Polski. 20. Kraków: Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

 • Celary W. (1998). Hymenoptera Aculeata (excluding Formicoidea) of Babia Góra Mt. and adjacent area. Acta zoologica cracoviensia41(2) 207-225.

 • Celary W. & Wiśniowski B. (2003). Contribution to bee fauna (Hymenoptera: Apoidea) of Poland. II. Acta zoologica cracoviensia46(4) 359-364.

 • Cierzniak T. Ratyńska H. Banaszak J. & Kaczmarek L. (2005). Wpływ ochrony ścisłej na murawę kserotermiczną oraz faunę pszczół na przykładzie ozu nad Jeziorem Budzyńskim (Wielkopolski Park Narodowy). Przegląd Przyrodniczy16(3-4) 53-83.

 • Dittrich R. (1903). Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren. I. Apidae. Zeitschrift für EntomologieNeue Folge28 21-54.

 • Drogoszewski K. (1933). Wykaz Żądłówek zebranych w Polsce środkowej. Polskie Pismo Entomologiczne11(1-4) [1932] 113-118.

 • Drogoszewski K. (1936). Nowe dla Polski środkowej Żądłówki. Polskie Pismo Entomologiczne13(1-4) [1934] 125-131.

 • Dylewska M. (1966). The Apoidea of the Babia Góra Mountain. Acta zoologica cracoviensia11(5) 111-180.

 • Dylewska M. (1987a). Die Gattung Andrena Fabricius (Andrenidae Apoidea) in Nord- und Mitteleuropa. Acta zoologica cracoviensia30(2) 359-708.

 • Dylewska M. (1987b). Rodzaj Andrena Fabricius (Andrenidae Apoidea) w Polsce. Polskie Pismo Entomologiczne57 495-518.

 • Dylewska M. (1988). Apoidea of the Ojców National Park. Part I. Colletidae Halictidae Andrenidae Melittidae Megachilidae Anthophoridae. Acta biologica cracoviensia. Series: Zoologia30 19-72.

 • Dylewska M. (1991a). Apoidea of the Tatra Mountains and the adjacent area. Part I. Colletidae Andrenidae Halictidae Melittidae Megachilidae and Anthophoridae. Acta zoologica cracoviensia34(1) 189-265.

 • Dylewska M. (1991b). Zmiany w składzie gatunkowym i liczebności Apoidea w Ojcowskim Parku Narodowym w latach od 1975 do 1985. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera3 229-241.

 • Dylewska M. (2000). Pszczołowate – Apidae. Podrodzina: Andrenidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. XXIV. Błonkówki – Hymenoptera 68d 153. Toruń: Polskie Towarzystwo Entomologiczne.

 • Dylewska M. & Bąk J. (2005). Apiformes (Hymenoptera Apoidea) of the Łysogóry Mountains and adjacent area. Acta zoologica cracoviensia48B(1-2) 145-179.

 • Dylewska M. & Wiśniowski B. (2003). Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojców: Ojcowski Park Narodowy.

 • Dylewska M. & Zabłocki J. (1972). Nowe i mało znane Apoidea (Hymenoptera) z obszaru Polski. Acta zoologica cracoviensia 17(18) 405-414.

 • Falk S. (2015). Field guide to the bees of Great Britain and Ireland. British wildlife field guides. London New York: Blumsbury Publishing Plc.

 • Gabryś B. Celary W. & Sobota G. (2003). Apoidea (Hymenoptera) caught in yellow traps during spring and summer in agricultural landscape near Wrocław (Lower Silesia Poland). Fragmenta Faunistica46 171-181.

 • Głowaciński Z. (ed.) (2002). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

 • Gusenleitner F. & Schwarz M. (2002). Weltweite Checkliste der Bienengattung Andrena mit Bemerkungen und Ergänzungen zu paläarktischen Arten (Hymenoptera Apidae Andreninae Andrena). Entomofauna Supplement 12 1-1280.

 • Kowalczyk J.K. & Kurzac T. (2005). Żądłówki (Hymenoptera Aculeata) Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych14 101-113.

 • Kowalczyk J.K. & Kurzac T. (2009). Żądłówki (Hymenoptera Aculeata) rezerwatu Polana Siwica i terenów przyległych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody28(4) 25-40.

 • Kowalczyk J.K. Kurzac T. & Pawlikowski T. 2009. Stan poznania pszczół (Hymenoptera Apoidea Apiformes) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody28(4) 41-55.

 • Kowalczyk J.K. Szczepko K. & Kurzac T. (2008). Stan poznania pszczół (Hymenoptera Apoidea Apiformes) Łodzi. In Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach (eds Indykiewicz P & Barczak T). (pp. 246-252). Bydgoszcz: Wydawnictwo SAR Pomorze.

 • Krzysztofiak A. & Pawlikowski T. (1995). Changes in bee fauna (Apoidea Hymenoptera) in northeast Poland. In Changes in fauna of wild bees in Europe (ed Banaszak J). (pp. 115-126). Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.

 • Kuntze R. & Noskiewicz J. (1938). Zarys zoogeografii polskiego Podola. Prace Naukowe. Dział II IV. Lwów: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie.

 • Macek J. Straka J. Bogusch P. Dvořak L. Bezděčka P. & Tyrner P. (2010). Blanokřídlí České republiky I. Žahadloví. Praha: Academia.

 • Motyka E. Wiśniowski B. Celary W. & Szczepko K. (2018). Contribution to bee fauna (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) of Poland. V. The genus Andrena Fabricius 1775. Part I. Journal of Apicultural Science62(1) DOI: 10.2478/JAS-2018-0002

 • Möschler A. (1938). Ein Beitrag zur Bienenfauna in Ostpreussen insbesondere der Kurischen Nehrung. Schriften der Königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft70 243-288.

 • Nieto A. Roberts S.P.M. Kemp J. Rasmont P. Kuhlmann M. García Criado M. ... Michez D. (2014). European Red List of bees. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

 • Noskiewicz J. (1924). Przyczynek do fauny żądłówek okolic Krakowa. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich9 112-115.

 • Noskiewicz J. (1959a). Notatki faunistyczne z okolic Krynicy. Przegląd Zoologiczny2(4) 235-238.

 • Noskiewicz J. (1959b). Nowe dla fauny Polski gatunki błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera) i nowe stanowiska gatunków rzadko obserwowanych. Polskie Pismo Entomologiczne29(14) 201-214.

 • Osytshnjuk A. Z. Romasenko L. Banaszak J. & Cierzniak T. (2005). Andreninae of the Central and Eastern Palearctic. Part 1. Polish Entomological Monographs 2. Poznań Bydgoszcz: Polish Entomological Society.

 • Osytshnjuk A. Z. Romasenko L. Banaszak J. & Motyka E. (2008). Andreninae of the Central and Eastern Palearctic. Part 2. Polish Entomological Monographs 5. Poznań Bydgoszcz: Polish Entomological Society.

 • Pawlikowski T. (1985). Zgrupowania dzikich pszczołowatych (Hymenoptera Apoidea) na kserotermicznych siedliskach wydmowych Kotliny Toruńskiej. Studia Societatis Scientiarum TorunensisSectio B – Zoologia10(4) 257-311.

 • Pawlikowski T. & Hirsch J. (2002). Bees (Hymenoptera: Apoidea) as indicators of xerisation processes in the lower Vistula Valley. Acta zoologica cracoviensia45(4) 321-336.

 • Plewka T. (2003). Pszczoły (Hymenoptera Apoidea) w środowiskach Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. In Kampinoski Park Narodowy. Tom I. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. (ed Andrzejewski R). (pp. 577-593). Izabelin: Kampinoski Park Narodowy.

 • Ruszkowski A. Biliński M. Gosek J. Kaczmarska K. Kosior A. (1999a). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek z podrodzaju Taeniandrena Hedicke (Hymenoptera Andrenidae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe43 369-383.

 • Ruszkowski A. Gosek J. & Biliński M. (1999b). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek z podrodzaju Cnemidandrena Hedicke (Hymenoptera Andrenidae). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe43 361-368.

 • Ruszkowski A. Gosek J. Biliński M. & Kaczmarska K. (2000a). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z grupy Minutula (podrodzaj Micrandrena Ashm. partim Andrenidae Hymenoptera). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe44(1) 55-75.

 • Ruszkowski A. Gosek J. Biliński M. & Kaczmarska K. (2000b). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z podrodzaju Andrena (Andrenidae Hymenoptera). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe44(1) 99-116.

 • Ruszkowski A. Gosek J. Biliński M. & Kaczmarska K. (2000c). Rośliny pokarmowe i znaczenie gospodarcze pszczolinek (Andrena Fabr.) z podrodzaju Melandrena Pérez. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe44(1) 77-97.

 • Scheuchl E. & Willner W. (2016). Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas. Alle Arten in Porträt. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.

 • Szczepko K. & Bartos M. (2007). Rzadkie zagrożone i chronione dzikie pszczoły (Hymenoptera Apidae) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (PKWŁ). In Bory Tucholskie i inne obszary leśnė monitoring edukacja (ed Gwoździński K). Łódź: Uniwersytet Łódzki Instytut Biofizyki.

 • Szczepko K. & Wiśniowski B. (2009). Interesujące gatunki żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) związane z terenami uprawnymi i drewnianymi zabudowaniami. In Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich (eds Michalska-Hejduk D & Bomanowska A). (pp. 91-98). Łodź-Izabelin: Kampinoski Park Narodowy.

 • Szulczewski J.W. (1948). Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część III: Pszczołowate (Apidae). Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem2(3) 69-90.

 • Śnieżek J. (1910). Błonkówki pszczołowate (Apidae) zebrane w Galicyi. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej44(II) 31-46.

 • Torka V. (1913). Die Bienen der Provinz Posen. Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung (des Naturwissenschaftlichen Vereins) 20 97-181.

 • Torka V. (1925). Seltene Bienen Oberschlesiens. Internationale Entomologische Zeitschrift18(41) 249-251.

 • Torka V. (1933). Nachträge zu meiner Veröffentlichung über “Die Bienen der Provinz Posen”. Warszawa: Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen26 83-94.

 • Wiśniowski B. & Werstak K. (2009). Wstępne wyniki badań nad pszczołowatymi Hymenoptera: Aculeata: Anthophila (z wyłączeniem Apidae) w Magurskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie17 319-338.

Search
Journal information
Impact Factor


IMPACT FACTOR 2018: 0.804
5-year IMPACT FACTOR: 1.007

CiteScore 2018: 0.98

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.362
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.645

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 168 93 5
PDF Downloads 151 82 6