Flower Preferences of the Wrocław Botanical Garden Bumblebees (Bombus spp.)

Open access

Abstract

Bumblebees (Bombus spp.) are morphologically different from each other as determined by the length of their tongue. Seven species of bumblebees were identified in the Wrocław Botanical Garden: the long-tongued Bombus hortorum, and the medium-tongued B. pascuorum, and the 5 short-tongued species, Bombus hypnorum, Bombus lapidarius, Bombus terrestris, Bombus lucorum, and Bombus pratorum. Bumblebees were observed so that their choice of food within the botanical family could be determined. The shape and colour choice of the flower was particularly noted. Bumblebees showed the highest degree of preference for the Lamiaceae family. The Boraginaceae family was also used by all of the recorded species. Bumblebees found pink and purple, lipped, capitular/ globular, and saucer-shaped flowers to be most attractive. The individual species of bumblebees showed different preferences, which may be explained by the differences in their morphology. However, bumblebee flower preference and selection seems to be more complex and requires further, detailed research.

Streszczenie

Trzmiele (Bombus spp.) morfologicznie różnią się od siebie długością języczka. W faunie Ogrodu Botanicznego stwierdzono występowanie 7 gatunków trzmieli, a wśród nich długojęzyczkowego Bombus hortorum i średniojęzyczkowego B. pascuorum, oraz 5 gatunków krótkojęzyczkowych: Bombus hypnorum, Bombus lapidarius, Bombus terrestris, Bombus lucorum, Bombus pratorum. Obserwowano zachowania trzmieli przy wyborze pokarmu, aby określić ich preferencję w obrębie rodzin botanicznych, a szczególnie w wyborze kształtu i barwy kwiatu. Trzmiele wykazywały w najwyższym stopniu upodobania do rodziny Lamiaceae, ponadto wszystkie korzystały z roślin Boraginaceae. Kwiaty, które przyciągały trzmiele najczęściej miały barwę różową i fioletową oraz kształt typu wargowego, główkowatego/koszyczkowatego i talerzykowatego. Poszczególne gatunki trzmieli wykazywały odmienne upodobania, co można próbować tłumaczyć różnicami w ich morfologii. Jednak preferencje w wyborze kwiatu przez trzmiele wydają się na tyle złożone, że wymagają dalszych i bardziej szczegółowych badań.

References
 • Ahrne K. (2008) - Local Management and Landscape Effect on Diversity of Bees, Wasps and Birds in Urban Green Area, [online] http://pub.epsilon.slu.se/1766/1/Kappan.pdf.

 • Blarer A., Keasar T., Shmida A. (2002) - Possible mechanisms for the Formation of Flower Size Preferences by Foraging Bumblebees. Ethology, 108: 341-351.

 • Brodie L. (1996) - Bumblebee Foraging Preferences: Differences between Species and indywiduals, [online] http://www.bumblebee.org/thesis/thesis.pdf.

 • Comba L., Corbet S. A., Hunt L., Warren B. (1999) - Flowers Nectar and Insect Visit: Evaluating British Plant species for pollinator Friendly gardens. Ann. Botany, 83: 369-383.

 • Darwin C. (1891) - The effects of cross and self fertilisation in the vegetable kingdom, The Complete Work of Charles Darwin Online, [online] Darwin-online.org.uk.

 • Dylewska M. (1996) - Nasze Trzmiele. Ośrodek Doradztwa Rolniczego, APW, Karniowice, pp. 256.

 • Dylewska M., Flaga S. (2000) - Barwny klucz do rozpoznawania w warunkach polowych krajowych gatunków trzmieli. Polski Klub Ekologiczny, Kraków, pp. 80.

 • Frisch K. von (1977) - Aus dem Leben der Bienen, Springer Verlag, Berlin, pp. 194.

 • Goulson D., Hawson S. A., Stout J. C. (1998) - Foraging bumblebees avoid flowers already visited by specific or by other bumblebee species. Anim. Behav., 55: 199-206.

 • Goulson D., Darvill B. (2004) - Niche overlap and diet breath in bumblebees; are rare species more specialized in their choice of flowers? Apidologie, 35: 55-63.

 • Goulson D. (2005) - Causes of rarity in bumblebees. Biol. conserv., 125: 1-8.

 • Goulson D., Hanley M. E., Darvill B., Ellis J. S. (2006) - Biotope associations and decline of bumblebees (Bombus spp.). J. InsectConserv., 10: 95-103.

 • Gumbert A. (2000) - Color choices by bumble bees (Bombus terrestris): innate preferences and generalization after lerning. Behav. Ecol.Sociobiol., 48: 36-43.

 • Inouye D. W. (1980) - The effect of proboscis and corolla tube lengths on patterns and rates of flower visitation by bumblebees. Oecologia, 45: 197-201.

 • Kowalczyk J. K., Szczepko K., Kurzac T., Pawlikowski T. (2004) - Pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) Ogrodu Botanicznego w Łodzi, [in:] Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, red. Barczak T., Indykiewicz P., Wyd. LOGO Bydgoszcz, pp. 67-83.

 • Pawlikowski T. (2008) - A distribution Atlas of Bumblebees in Poland (Hymenoptera: Apoidea: Bombini). Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 103.

 • Pyke G. H. (1982) - Local geographic distributions of bumblebees near Crested Butte, Colorado: competition and community structure. Ecology, 63: 555-573.

 • Raine E. N., Chittka L. (2007a) - Flower Constancy and Memory Dynamics in Bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombus). Entomol. Gene., 29(2-4): 179-199.

 • Raine N. E., Chittka L. (2007b) - The Adaptive significance of Sensory Bias in Foraging Context: Floral Colour Preferences in the Bumblebee Bombus terrestris. PLoS ONE, 2(6): e556.

 • Ruszkowski A. (1998) - Rośliny wskaźnikowe dla trzmieli (Bombus Latr.) krótkojęzyczkowych; długo- i średniojęzyczkowych. Pszczeln. Zesz. Nauk. Rok XLII, 1: 321-332; 333-343

 • Ruszkowski A., Biliński M., Gosek J., Kaczmarska K., Zadura M. (1998) - Terminy pojawu trzmieli (Bombus Latr.) wiosną i możliwość ich prognozowania. Pszczeln. Zesz. Nauk. Rok XLII, 1: 345-353.

 • Seguin F. R., Plowright C. M. S. (2008) - Assessment of patern preferences by flowernaive bumblebees. Apidologie, 39: 215-224.

 • Szafer W. (1969) - Kwiaty i zwierzęta, PWN, Warszawa, pp. 386.

 • Teper D. (2005) - Comparison of food plants of Bombus terrestris L. and Bombus lapidarius L. based on pollen analysis of their pollen loads. J. Apic. Sci., 49(2): (43-50).

 • Teper D. (2006) - Food plants of Bombusterrestris L. as determined by pollen analysis of feaces. J. Apic. Sci., 50(2): 101-108.

 • Whithney H. M., Dyer A., Chittka L., Rands S. A., Glover B. J. (2008) - The interaction of temperature and sucrose concentration on foraging preferences in bumblebees. Naturwissenschaften, 95: 845-85.

 • Williams P. H., Osborne J. L. (2009) - Bumblebee vulnerability and conservation world-wide. Apidologie, 40: 367-387.

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.722
5-year IMPACT FACTOR: 0.944

CiteScore 2016: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.414
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.616

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 23 23 23
PDF Downloads 6 6 6