Appraisal of Real Estate with Various Functions in the Context of Sustainable Development

Open access

Abstract

The value of a piece of real estate depends on the purpose it is used for and on its function in planning documents. Unfortunately, current land development trends and the provisions of the law that are applicable in these documents often lead to real estate with heterogeneous functions. The valuation of such properties requires a special approach. One method is to divide the prices of real estate similar to the appraised real estate into components that correspond to areas with certain functions. The aim of this paper is to present statistical methods that can facilitate such a solution. The valuation models (parametric and conditional) presented in this article come from geodetic methods for the reconciliation of results. The presented calculations suggest that it is necessary to verify whether the heterogeneous functions of real estate should be considered in its appraisal.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamczewski Z. 2006. Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście porównawcze (Elements of Mathematical Modelling in Real Estate Valuation. Comparative Approach). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa.

 • Adamczewski Z. Hopfer A. 2008. Trend udziału gruntu i budynku w wartości nieruchomości zabudowanej (Relationship of separated land and building value in built-up real estate valuation). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 16(3) pp. 19-32.

 • Adamczyk T. 2010. Estymacja rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych (Market value indicators estimation of cost of production and consumption of total conctructions). Kwartalnik Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu 1 pp. 29-39.

 • Adamczyk T. Begović V. Bieda A. Bielecka E. Bugaj P. Dawidowicz A. Džunić I. Gajos M. Jankowska M. Kereković D. Krukowska K. Kryszk H. Kurowska K. Parzych P. Rahmonov O. Schrunk I. Wójciak E. Źróbek R. 2014. Spatial data in wide geospace. Nacionalna knjižnica Zagreb.

 • Adamczyk T. Bieda A. 2014. Intended Use of Real Estate as a Time Changeable Attribute for Determining Compensation for Nationalized and Expropriated Lands. Real Estate Management and Valuation 22(4) pp. 35-50 DOI: 10.2478/remav-2014-0035.

 • Adamczyk T. Bieda A. Parzych P. 2019. Principles and criteria for using statistical parametric models and conditional models for valuation of multi-component real estate. Real Estate Management and Valuation 27(2) in print.

 • Adamczyk T. Dąbrowski J. 2010. Algorytm estymacji rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych posiadających różne okresy eksploatacji (Estimate algorithm of development cost and combine wear cost indicators associated with the market value of real properties with different exploitation time periods). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 18(1) pp. 83-93.

 • Adamczyk T. Jasiołek J. Podejście kosztowe w modelowaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych (Modelling of built-up properties market value based on cost approach). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 20(2) pp. 235-246.

 • Barkemeyer R. Holt D. Preuss L. Tsang S. 2014. What happened to the ‘development’ in sustainable development? Business guidelines two decades after Brundtland. Sustainable development 22(1) pp. 15-32 DOI:10.1002/sd.521.

 • Basista I. 2010. Wstępny projekt podsystemu geoinformatycznego do analizy rynku nieruchomości (Geoinformatic subsystem project for real estate market analysis). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 18(4) pp. 45-56.

 • Batóg B. Foryś I. Gaca R. 2017. Spatial Autocorrelation in the Analysis of the Land Property Market on the Example of Szczecin and Bydgoszcz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 3 pp. 33-43.

 • Bieda A. 2017. Parametric model of real estate valuation for land located in different land-use zones. Geomatics and Environmental Engineering 11(4) 17-33 DOI: 10.7494/geom.2017.11.4.17.

 • Bieda A. 2018. Conditional model of real estate valuation for land located in different land use zones. Real Estate Management and Valuation 26(1) pp. 122-130 DOI: 10.2478/remav-2018-0010.

 • Bieda A. Bieda A. Adamczyk T. Parzych P. 2016. The procedure for the valuation of real properties developed with passive and energy-efficient houses. Proceedings of 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference Albena Bulgaria vol. 2 pp. 633-640.

 • Bieda A. Brzozowski Ł. 2007 Analiza krakowskiego rynku nieruchomości gruntowych (Analysis of market of ground estates in Cracow). Geomatics and Environmental Engineering 1(4) pp. 21-30.

 • Bieda A. Hanus P. Hycner R. 2012. Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych (Surveying aspects of land use planning and selected design studies). Wydawnictwo Gall Katowice.

 • Bieda A. Parzych P. 2013. Development of spatial politics of monumental towns based on Krakow example Proceedings of 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference Albena Bulgaria vol. 2 pp. 143-150.

 • Bieda A. Pukanská K. Sala B. 2018. Spatial Planning in Localities with Special Historic Values on Examples of Poland and Slovakia. Geomatics and Environmental Engineering 12(1) pp. 5-27 DOI:10.7494/geom.2018.12.1.5

 • Busko M. Szafranska B. 2018. Analysis of Changes in Land Use Patterns Pursuant to the Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural Use in the Context of the Sustainable Development of the Malopolska Region. Sustainability 10 136 DOI: 10.3390/su10010136.

 • Bydłosz J. Parzych P. Dąbrowski J. 2011. The possibilities of real estate’s market development in Poland in connection with INSPIRE directive. Geomatics and Environmental Engineering 5(1) pp. 15-23.

 • Cellmer R. Bełej M. Źróbek S. Kovac M. S. 2014. Urban land value maps-a methodological approach. Geodetski vestnik 58(3) pp. 535-551 DOI: 10.15292/geodetskivestnik.2014.03.535-551.

 • Chang Y. C. Ko T. T. 2014. An interactive dynamic multi-objective programming model to support better land use planning. Land Use Policy 36 pp. 13-22. DOI:10.1016/j.landusepol.2013.06.009.

 • Chen Z. Hu Y. Zhang C.J. Liu Y. 2017. An Optimal Rubrics-Based Approach to Real Estate Appraisal. Sustainability 9 909 DOI: 10.3390/su9060909.

 • Choi J. Hwang M. Kim G. Seong J. Ahn J. 2016. Supporting the measurement of the United Nations’ sustainable development goal 11 through the use of national urban information systems and open geospatial technologies: a case study of South Korea. Open Geospatial Data Software and Standards 1(4) pp. 2-9. DOI: 10.1186/s40965-016-0005-0.

 • Cieślak I. 2010. Analiza systemu planowania przestrzennego we Francji w nawiązaniu do systemu polskiego (A comparative analysis of the spatial planning system in france and in poland). Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 9(2) pp. 5-16.

 • Czaja J. 2001. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości (Methods of Estimating Market Value and Cadastral Value). Wydawnictwo KOMP-SYSTEM Krakow.

 • Czaja J. 1997. Modele statystyczne w informacji o terenie (Statistical Models in Land Information). Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej Krakow.

 • Czaja J. Parzych P. 2008. Zaawansowane modele statystyczne wyceny nieruchomości zurbanizowanych (The Urbanized Estates Valuation Advanced Statistical Models for Mortgage Securing). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 16(3) pp. 7-18.

 • Dawidowicz A. Radzewicz A. Renigier-Biłozor M. 2014. Algorithm for purposes of determining real estate markets efficiency with help of land administration system. Survey review 46(336) pp. 189-204 DOI: 10.1179/1752270613Y.0000000080.

 • Foryś I. Kokot S. 2008 Preferencje potencjalnych nabywców w określaniu wag cech rynkowych nieruchomości (The Potential Buyers Preferences in Defining the Property Attribute Scale). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 16(2) pp. 45-60.

 • Fuseini I. Kemp J. 2015. A review of spatial planning in Ghana’s socio-economic development trajectory: A sustainable development perspective. Land Use Policy 47 pp. 309-320 DOI:10.1016/j.landusepol.2015.04.020.

 • Golej J. 2012. Porovnanie systémov územného plánovania v Taliansku a na Slovensku (comparison of spatial planning systems in Italy and Slovakia). Nehnuteľnosti a bývanie 1 pp. 27-37.

 • Grădinaru S.R. Iojă C.I. Pătru-Stupariu I. Hersperger A.M. 2017. Are Spatial Planning Objectives Reflected in the Evolution of Urban Landscape Patterns? A Framework for the Evaluation of Spatial Planning Outcomes. Sustainability 9 1279 DOI: 10.3390/su9081279.

 • Grzesik C. Źróbek R. 2017. Shifting Positions on Hope Value. Real Estate Management and Valuation 25(3) pp. 23-29. DOI: 10.1515/remav-2017-0019.

 • Gupta J. Vegelin C. 2016. Sustainable development goals and inclusive development. International environmental agreements: Politics law and economics 16(3) pp. 433-448 DOI: 10.1007/s10784-016-9323-z.

 • Hajer M. Nilsson M. Raworth K. Bakker P. Berkhout F. de Boer Y. Rockström J. Ludwig K. Kok M. 2015. Beyond Cockpit-ism: Four Insights to Enhance the Transformative Potential of the Sustainable Development Goals. Sustainability 7 pp. 1651-1660 DOI: 10.3390/su7021651.

 • Koreleski K. 2009. The system of spatial planning and land management in Poland. Geomatics and Environmental Engineering 3(2) pp. 27-42.

 • Krajewska M. Źróbek S. Kovač M. Š. 2014. The role of spatial planning in the investment process in Poland and Slovenia. Real Estate Management and Valuation 22(2) pp. 52-66 DOI: 10.2478/remav-2014-0017.

 • Kwartnik-Pruc A. Przewięźlikowska A. 2007. Porównanie funkcjonowania planowania przestrzennego w Polsce i w Niemczech (Comparison of physical planning functions in Poland and Germany). Geomatics and Environmental Engineering 1(3) pp. 149-160.

 • Ligas M. 2010. Metody statystyczne w wycenie nieruchomości (Statistical Methods in Real Estate Valuation). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 18(1) pp. 49-64.

 • Lorek S. Spangenberg J. H. 2014. Sustainable consumption within a sustainable economy: Beyond green growth and green economies. Journal of Cleaner Production 62 pp. 33-44. DOI:10.1016/j.jclepro.2013.08.045.

 • Maliene V. 2011. Specialised property valuation: Multiple criteria decision analysis. Journal of Retail & Leisure Property 9(5) pp. 443-450 DOI: 10.1057/rlp.2011.7.

 • Pagourtzi E. Assimakopoulos V Hatzichristos T. French N. 2003. Real estate appraisal: a review of valuation methods. Journal of Property Investment & Finance 21(4) pp. 383-401 DOI: 10.1108/14635780310483656.

 • Parzych P. 2007. Modelowanie wartości nieruchomości zurbanizowanych (The Modeling of Urban Real Estates’ Values). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 15(3-4) pp. 167-176.

 • Parzych P. 2008. Warunkowe modele estymacji jednostkowych cen elementów nieruchomości (The Conditional Estimation Models for Unit Estates’ Elements). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 16(2) pp. 93-100.

 • Parzych P. 2009a. Modele estymacji wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości zurbanizowanych rolnych i leśnych (Estimation models of the market of cadastral value of urbanized agricultural and forest estates). AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Krakow.

 • Parzych P. 2009b. Warunkowy model estymacji jednostkowych cen dla nieruchomości leśnych (The conditional model of unit prices estimation for forest estates). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 17(1) pp. 47-57.

 • Parzych P. 2011. Modelling of urban estates’ values. Geomatics and Environmental Engineering 5(4) pp. 63-72.

 • Parzych P. Bydłosz J. 2007. The Algorithm of Urban Estates Valuation. Proceedings of FIG Working Week 2007 Hong Kong China.

 • Parzych P. Bydłosz J. 2008. Problems of real estates’ valuation for taxing purposes. Proceedings of FIG Working Week 2008 Stockholm Sweden.

 • Parzych P. Czaja J. 2015. Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości (Estimation of real estates market value). AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Krakow.

 • Preweda E. 2013. Rachunek wyrównawczy ⇒ modele statystyczne (Adjustment computations ⇒ statistical models). Wydawnictwo PROGRES Krakow.

 • Putek E. 2001. Statystyczna analiza rynku nieruchomości w Gryfinie (Statistical Analysis of the Real Estate Market in Gryfino). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki 10 pp. 221-228.

 • Radzewicz A. Wiśniewski R. 2012. Zmienne cechy i atrybuty nieruchomości (Variables Features and Attributes of Real Estate). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości / Journal of the Polish Real Estate Scientific Society 20(1) pp. 5-15.

 • Rącka I. 2009. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym na podstawie analizy kaliskiego rynku nieruchomości w latach 2003-2008. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego 3 pp. 57-67.

 • Register of Real Estate Prices and Values kept by the Kraków City Office access: 15.06.2016.

 • Renigier-Biłozor M. Biłozor A. Wisniewski R. 2017. Rating engineering of real estate markets as the condition of urban areas assessment. Land Use Policy 61 pp. 511–525 DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.11.040.

 • Renigier-Biłozor M. d’Amato M. 2017. The Valuation of Hope Value for Real Estate Development. Real Estate Management and Valuation 25(2) pp. 91-101 DOI: 10.1515/remav-2017-0016.

 • Stafford-Smith M. Griggs D. Gaffney O. Ullah F. Reyers B. Kanie N. Stigson B. Shrivastava P. Leach M. O’Connell D. 2017. Integration: the key to implementing the Sustainable Development Goals. Sustainability Science 12(6) pp. 911-919. DOI: 10.1007/s11625-016-0383-3.

 • Tölle A. 2014. Zintegrowane formy planowania i zarządzania rozwojem lokalnym a instrumentarium planistyczne – system polski na tle systemu niemieckiego (Integrated forms of planning and managing local development and the planning toolkit. The contrast between the Polish and the German system). Studia Regionalne i Lokalne / Regional and Local Studies 57(3) pp. 60-76 DOI: 10.7366/1509499535704.

 • Topczewska T. 2012. Integrated planning of development and revitalisation of cities in selected countries of the European Union and in Poland. Człowiek i Środowisko / Man and Environment 36(3) pp. 21-40.

 • Waage J Yap C Bell S Levy C Mace G Pegram T Unterhalter E Dasandi N Hudson D Kock R Mayhew S. H Marx C Poole N. 2015. Governing Sustainable Development Goals: interactions infrastructures and institutions. [In:] Waage J Yap C. Eds. Thinking Beyond Sectors for Sustainable Development Ubiquity Press London pp. 79-88.

 • Wiśniewski Z. 2005. Rachunek wyrównawczy w geodezji (Compensatory Account in Geodesy). Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn.

 • Zyga J. 2012. Istota podobieństwa w procedurach wyceny nieruchomości (Essence of Similarity in Real Estate Appraisal Procedures). Rzeczoznawca Majątkowy 75(3) pp. 22-26.

 • Źróbek S. Walacik M. 2016. Real Estate Market Value in the Light of Valuation Practices. Świat Nieruchomości 98(4) pp. 37-40. DOI: 10.14659/worej.2016.98.05.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 111 111 29
PDF Downloads 95 95 23