Innovation Policy as a New Development Driver of the Regions in Slovakia: Does Activity of Regional Self-government Matter?

Open access

Abstract

Fundamental changes that occurred in Central and Eastern Europe (including Slovakia) in recent two decades have caused that regional policy as well as regional development has become one of the hottest national policy issues. If one connects this issue with the existence of regional disparities, there is no surprise that also the EU considers this topic an extra important one. Various scholars point out that innovation policy is the right path how to achieve sustainable regional development and how to improve competitiveness of less developed regions. This article is aimed particularly at the innovation policies of the Slovak self-government regions and their outcomes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aralica Z. D. Račić and D. Redžepagić (2008) ‘Research and development activity as a growth factor of foreign owned SMEs in selected Central and Eastern European countries’. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci 26(2):279-300.

 • Baláž V. (2004) ‘Trendy v regionálnom vývoji Slovenskej republiky: ekonomická teória a prax’. Ekonomický časopis 52(7):783-800.

 • Bavec C. (2009) ‘On the creative climate and innovativeness at the country level’. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci 27(1):9-30.

 • Bezák A. (1990) ‘Funkčné mestské regióny v sídelnom systéme Slovenska’. Geografický časopis 42(1):57-73.

 • Bezák T. (2001) ‘Oregionálnych trhoch práce nových krajoch a tokoch nezamestnanosti’. Geografický časopis 53(4):295-305.

 • Bojnec Š. and I. Fertő (2011) ‘Impacts of research and development on manufacturing trade’. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci 29(1):65-88.

 • Buček J. (2002) ‘Regionalization in the Slovak Republic—from Administrative to Political Regions’ In Marcou G. (ed.) Regionalization for Development and Accession to the European Union: A Comparative Perspective pp. 141-178.

 • Budapest OSI/LGI.

 • Buchta S. (2003) ‘Slovenský vidiek na konci dvadsiateho storočia’. Sociológia 35(2):125-140.

 • Communal Research and Consulting Centre (2008) Benchmarking miest – nástroj komunálneho manažmentuhttp://www.komunal.eu/subory/Benchmarking_miest___n__stroj_komun__lneho_mna__mentu.pdf (31 January 2014)

 • Cooke P. (2001) ‘Regional innovation systems clusters and the knowledge economy’. Industrial and Corporate Change 10(4):945-974.

 • Cooke P. (2007) ‘Regional Knowledge Capabilities and Open Innovation: Regional Innovation Systems and Clusters in the Asymmetric Knowledge Economy’ In Breschi S. and F. Malerba (eds.) Clusters Networks and Innovation pp. 80-109. Oxford: Oxford University Press.

 • Edquist C. (1997) (ed.) Systems of Innovation: Technologies Institutions and Organizations. London: Routledge.

 • Falt’an Ĺ. and J. Pašiak (2004) (eds.) Regionálny rozvoj Slovenska – východiská a súčasný stav. Bratislava: SAV.

 • Gajdoš P. K. Moravanská and L’. Falt’an (2009) Špecifiká sídelného rozvoja na Slovensku. Typologická analýza sídel. Bratislava: SAV.

 • Gajdoš P. and J. Pašiak (2006) Regionálny rozvoj Slovenska z pohĺadu priestorovej sociológie. Bratislava: SAV.

 • Gajdoš P. and J. Pašiak (2008) Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja. Sociologická sonda. Bratislava: SAV.

 • Gáková Z. and M. Sirák (2006) ‘Regionálna hospodárska politika’ In Bútora M. M. Kollár and G. Mesežnikov (eds.) Slovensko 2005: Súhrnná správa o stave spoločnosti pp. 461-488. Bratislava: IVO.

 • Halás M. (2008) ‘Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohĺadom na periférne regióny Slovenska’. Sociologicky časopis 44(2):349-369.

 • Haulíková L. and V. Benč (2001) ‘Disparity krajov v Slovenskej republike’. World Bank: Slovenská republika: štúdia o životnej úrovni zamestnanosti a trhu práce. Správa Svetovej banky č. 22 351-SK. Štúdia č. 5 zv. II. Washington: Svetová banka.

 • Hippel E. von (1998) The sources of innovation. Oxford: Oxford University Press.

 • Hollanders H. (2009) ‘European Innovation Scoreboard (EIS): Evolution and Lessons Learnt’ Paper presented at the Innovation Indicators for Latin America Workshop March 19 2009.

 • Hollanders H. and F. C. Esser (2007) Measuring innovation efficiencyhttp://proinno.tuxe.es/node/admin/uploaded_documents/eis_2007_Innovation_efficiency.pdf (31 January 2014)

 • Hollanders H. A. Loschky and S. Tarantola (2009) Regional Innovation Scoreboard 2009. Brussel: PRO INNO Europe.

 • Hollanders H. L. Rivera Léon and L. Roman (2012) Regional Innovation Scoreboard 2012. Brussel: PRO INNO Europe.

 • Hollanders H. and A. Van Cruysen (2008) ‘Rethinking the European Innovation Scoreboard: A revised methodology for 2008-2010’. Output paper from the Workshop on Improving the European Innovation Scoreboard methodology Brussels June 16 2008.

 • Hudec O. (2007) Regionálne inovačné systémy: Strategické plánovanie a prognózovanie. Košice: Ekonomická fakulta TU.

 • Hudec O. and D. Klimovský (2011) ‘Innovation policy in the Slovak regions’ In Žúborová V. D. C. Iancu and U. Pinterič (eds.) Social responsibility in 21st century pp. 116-135. Ljubljana: Vega.

 • Klimovský D. (2006) ‘Regionálna samospráva v rokoch 2002 – 2005: Skúsenosti a súvislosti v politickej reflexii’ In Mesežnikov G. (ed.) Regionálne voĺby 2005. Súvislosti a výsledky pp. 29-56. Bratislava: IVO.

 • Klimovský D. (2008) ‘Politics and its Impact on the Reform Processes: the Case of Public Administration Reform in Slovakia (1989 – 2006)’ In Musil J. (ed.) Space and Historical Time as Dimensions of Social Change pp. 45-64. Prague: Matfyzpress.

 • Kling J. (2002a) ‘Regionálna politika a regionálny vývoj’ In Kollár M. and G. Mesežnikov (eds.) Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti II pp. 109-126. Bratislava: IVO.

 • Kling J. (2002b) ‘Regionálny vývoj’ In Gál F. M. Kollár and G. Mesežnikov (eds.) Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020 pp. 173-184. Bratislava: IVO.

 • Kling J. (2003) ‘Regionálna politika’ In Kollár M. and G. Mesežnikov (eds.) Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti pp. 493-510. Bratislava: IVO.

 • Kling J. (2004) ‘Regionálna politika’ In Kollár M. and G. Mesežnikov (eds.) Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti pp. 567-583. Bratislava: IVO.

 • Kling J. and V. Nižňanský (2002) ‘Verejná správa’ In Kollár M. and G. Mesežnikov (eds.) Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti I. pp. 249-269. Bratislava: IVO.

 • Kling J. And J. Pilát (2003) ‘Verejná správa’ In Kollár M. and G. Mesežnikov (eds.) Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti. pp. 193-209. Bratislava: IVO.

 • Korec P. (2004) ‘Faktory podmieňujúce regionálnu diferenciáciu Slovenska’. Acta Universitatis Mathiae Belii: Geografické štúdie 12:76-90.

 • Korec P. (2005) Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989 – 2004. Bratislava: Geografika.

 • Krivý V. (1997) ‘Slovakia's Regions’ In Bútora M. and P. Hunčík (eds.) Global Report on Slovakia: Comprehensive Analyses from 1995 and Trends from 1996 pp. 287-308. Bratislava: Sándor Márai Foundation.

 • Lukniš M. (1985) ‘Regionálne členenie Slovenskej socialistickej republiky z hĺadiska jej racionálneho rozvoja’. Geografický časopis 37:51-64.

 • Lundvall B.-Å (1992) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Frances Pinter.

 • Maskell P. and A. Malmberg (1999) ‘Localised learning and industrial competitiveness’. Cambridge Journal of Economics 23(2):167-186.

 • Matlovič R. R. Klamár and K. Matlovičová (2008) ‘Vývoj regionálnych disparít začiatkom 21. storočia na Slovensku vo svetle vybraných indikátorov’. Regionální studia 2:2-12.

 • Matlovič R. and K. Matlovičová (2005) ‘Vývoj regionálnych disparít na Slovensku a problémy regionálneho rozvoja Prešovského kraja’. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis: Prírodné vedy Folia Geographica 8:66-88.

 • Matlovič R. and K. Matlovičová (2008) ‘Regionálne disparity a regionálny rozvoj na Slovensku s osobitným zreteĺom na Prešovský kraj’ In Rydz E. and A. Kowalak (eds.) Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny. pp. 125-143. Słupsk: Wydavnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

 • M.E.S.A.10 (2007) Benchmarking miesthttp://www.mesa10.sk/index.php?action=module&id=mod_content&content_id=36&rand=10 (31 January 2014)

 • Morvay K. and J. Marušinec (2009) Monitoring konkurencieschopnosti regiónov Slovenskej republiky. Bratislava: M.E.S.A.10.

 • Nelson R. (1993) National Innovation Systems: A comparative analysis. Oxford: Oxford University Press.

 • Nižňanský V. (2002) ‘Spoločenský historický a európsky kontext reformy verejnej správy na Slovensku’ In Mesežnikov G. and V. Nižňanský (eds.) Reforma verejnej správy na Slovensku (1998 – 2002): súvislosti aktéri voĺby pp. 9-28. Bratislava: IVO.

 • Nižňanský V. (2005) (ed.) Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu (1995 – 2005). Bratislava: Úrad vlády SR.

 • Palúš I. (2004) ‘Malá preciznost kompetenčného zákona’ Verejná správa 59(10):22-23.

 • Pandiloska Jurak A. and U. Pinterič (2012) ‘Assessment of Municipalities’ Performances in Slovenia’. Transylvanian Review of Administrative Sciences 35E:121-137.

 • Pilát J. and M. Valentovič (2004) ‘Verejná správa’ In Kollár M. and G. Mesežnikov (eds.) Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti pp. 257-282. Bratislava: IVO.

 • Pinterič U. (2010) ‘Development of e-government services for citizens in Slovenia: theory and practice’. Eastern European Economics 48(3):88-98.

 • Porter M. E. (2003) ‘The economic performance of regions’. Regional Studies 37(6-7):549-578.

 • Rajčáková E. and A. Švecová (2010) Regionálne disparity v kontexte regionálnej politiky Slovenskej republikyhttp://is.muni.cz/do/1456/soubory/katedry/kres/4884317/14318877/Rajcakova_Svecova.pdf (31 January 2014)

 • Šebová M. and P. Džupka (2013) ‘Meranie ekonomického a finančného vplyvu majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na mesto Košice’. E+M Ekonomie a Management 16(2):41-53.

 • Tödling F. and M. Tripl (2005) ‘One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach’. Research Policy 34(8):1203-1219.

 • Union of Slovak Towns and M.E.S.A.10 (2013) Benchmarking of Cities 2011-2012http://www.unia-miest.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=2254 (31 January 2014)

 • Valentovič M. (2008) ‘Regionálny rozvoj avidiek’ In Bútora M. M. Kollár and G. Mesežnikov (eds.). Slovensko 2007: Súhrnná správa o stave spoločnosti pp. 447-466. Bratislava: IVO.

 • Vaňová A. (2006) ‘Inovácie v území a marketing územia’. Inovace v rozvoji obcí měst a regionů s důrazem na marketingové řízení: sborník z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ostravská univerzita.

 • Vaňová A. and J. Petrovičová (2009) ‘Importance and Quality of Relationship among Local Self-Governments and Their Stakeholders’. 3rd Central European Conference in Regional Science. International Conference Proceedings pp. 868-878. Košice: TUKE.

 • Želinský T. (2010a) ‘Analysis of Poverty in Slovakia Based on the Concept of Relative Deprivation’. Politická ekonómie 58(4):542-565.

 • Želinský T. (2010b) ‘Regions of Slovakia from the View of Poverty’ In Pauhofová I. O. Hudec and T. Želinský (eds.) Sociálny kapitál ĺudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska. Scientific Conference Proceedings pp. 37-50. Košice: TUKE.

Suche
Zeitschrifteninformation
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 162 43 0
PDF Downloads 90 32 0