Innovation within the Moravskoslezský Region – Small and Medium Sized Enterprises

Open access

Abstract

The paper focuses on innovation in the Moravian-Silesian Region in the sector of small and medium enterprises. The article presents the results of research which has dealt with innovations in the sector of small and medium-sized enterprises, in particular with types of innovations which have been implemented in this sector. Furthermore, it evaluates the impacts of their implementation on selected areas and how the size of a company influences the effects of implemented innovations within the selected areas. The greatest influences from the point of view of the effect of implemented innovation have been discovered in criteria focused on the observation of the market and a less significant influence in a criterion focused on social sector.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Anderson N. Potocnik K. Zhou J. (2014). Innovation and Creativity in Organizations: A State-of-the-Science Review Prospective Commentary and Guiding Framework Journal of Management vol. 40 no.:5 pages 1297-1333.

 • [2] Baldwin J.R. – Gellatly G. (2003). Innovation Strategies and Performance in Small Firms. Cheltenham UK: Edward Elgar. ISBN 1-84376-370-2

 • [3] Dytrt Z. - Stříteská M. (2009). Efektivní inovace: odpovědnost v managementu. Vyd.1. Brno: Computer Press 150 s. Praxe manažera. Business books. ISBN 978-80-251-2771-1.

 • [4] Jakobsen L. K. (2006). Erfolgsfaktoren Bei Der Unternehmensgründung: Entrepreneurship in Theorie und Praxis. 1. Auf. Wiesbaden ISBN – 10 3-8350-0379-8

 • [5] Johnson G. - Whittington R. - Scholes K. (2011). Exploring strategy. Ninth edition. Edinburg: Pearson Education 2011. ISBN 978-0-273-73202-0 101.

 • [6] Kirby D. A. (2009). Enterpreneuership. Glasgow: Bell Bain Ltd. ISBN 0077098387

 • [7] Kislingerová E. a kol. (2008). Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Vyd.1. V Praze: C. H. Beck 293 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-882-8.

 • [8] Kislingerová E. a kol. (2011). Nová ekonomika: nové příležitosti?. Vydání 1. V Praze: C. H. Beck 322 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-403-2.

 • [9] Košturiak J. - Chaľ J. (2008). Inovace vaše konkurenční výhoda!. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1929-7.

 • [10] Narayana V. K. - Colarelli O'Connor G. (2010). Encyclopedia of Technology and Innovation Management. Wiley John&Sons. ISBN 978-1-405-16049-0.

 • [11] Rasheed H. (2012). Innovation Strategy: Seven Keys to Creative Leadership and a Sustainable business model. Bloomington: Rasheed Howard ISBN 978-14697-8044-3

 • [12] Schüz M. - Nový I. - Kučera D. (2015). Dlouhodobá podniková odpovědnost a etika v manažerském vzdělávání. Praha: Nakladatelství VŠE OECONOMICA. ISBN 978-80-245-2121-3.

 • [13] Veber J. - Kotlasová E. (1992). Management marketingu inovací a kvality. Praha: Vysoká škola ekonomická. ISBN 8070799749 9788070799741.

 • [14] Veber J. - Srpová J. (2005). Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-1069-2.

 • [15] Vlk A. (2006). Jak dál v inovačním podnikání? In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Znalostní ekonomika. ISBN 80-86754-63-9.

 • [16] Český statistický úřad 2013 [online]. Praha: Český statistický úřad. Poslední změna 11. 4. 2013 [consulted: 11. 4. 2013]. Available from: http://www.czso.cz

 • [17] Český statistický úřad 2014 [online]. Praha: Inovační aktivity podniků v ČR v letech 2010 - 2012. [consulted: 8.12. 2015]. Available from: http://www.czso.cz/csu/czso/inovacni-aktivity-podniku-v-cr-2010-az-2012-up1r9kkmj3

 • [18] Dorba M. 2010 [online]. Zpracování náhodného výběru – popisná statistika [online]. Ostrava:VŠB: Technická univerzita v Ostravě [consulted: 2014-01-9]. Available from: homel.vsb.cz/~dor028/KMORII_1.pdf.

 • [19] Ministerstvo průmyslu a obchodu 2013 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu © 2005. [consulted: 25. 2. 2014]. Available from: http://www.mpo.cz/

 • [20] OECD 2005 [online]. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data 3rd Edition. [consulted: 5.12.2015]. Available from: www.oecd.org/sti/oslomanual

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 248 109 8
PDF Downloads 104 59 5