Towards Entrepreneurship: Reflections Between Theory and Practice

Open access

Abstract

The paper deals with the pragmatic need of linking theory and practice in the learning process, focusing on vocational education in economics and entrepreneurship education. In connection with selected alternative economic theories is shown the necessity of praxeological educational background and practical work experience in teaching process in entrepreneurship education. Results are based on the research, which was done in the framework of prepared dissertation thesis on the theme of entrepreneurship education from the perspectives of theory and the perspective of vocational school teachers of economics subjects. The results focus on the concept of entrepreneurship education preferred by teachers of the economical subjects at the secondary schools specialised in economics. The main aim of the research was to check, to what degree are the theoretical bases of the education of the entrepreneurship fulfilled in the reality of a secondary school specialised in economics. The results show that in the case of preferred aims of the respondents of our examination we could talk about the combination of creation of knowledge and preparation for the profession. It is confirmed that the teachers rely significantly on a prescribed list of educational topics, but at the same time the results clearly show that the respondents think about their subject and formative aspect of their classes through using of cross-sectional topic.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Beran J. & Mareš J &. Ježek S. (2007) Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy. Orbis scholae 1 (1) 111-130.

 • Beck U. (2006). Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace. Praha: SLON.

 • Beck U. (2004). Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: SLON.

 • Bridge S. & O´Neill K. & Cromie S. (2003).Understanding Entreprise Entrepreneurship and Small Business. Hampshire: Palgrave Macmillan.

 • Drucker P.F. (2004). Fungující společnost. Praha: Management Press Fayolle A.& Gailly B..& Lassas-ClercN. (2006). Effect and Counter-effect of Entrepreneurship Education and Social Contect on Student´s Intensions. E Studios de Econimia Aplicada 24 (2) 509-523.

 • Giddens A. (2003). Důsledky modernity. Praha: SLON.

 • Gibb A. A.(2002) In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: creative destruction new values new ways of doing things and new combinations of knowledg. International Journal of Management Reviews 4 (3)233-269.

 • Gibb A.A. (2007). Creating the entrepreneurial university: do we need a different model of entrepreneurship. In Fayolle A. (Edt) Handbook of research in Entrepreneurship Education 1 (s. 67-104). Edward Elgar Publishing

 • Chisholm L. (2008). Prostupnost vzdělávání a orientace na kompetence: nové přesahy všeobecného a odborného vzdělávání. In Novotný P. (Ed) Pracoviště jako prostor k učení. Inspirativní studie.(s.61-69) Brno: MU Brno

 • Janík T. & Slavík J. (2011). Učitel jako reflektivní praktik: podpora kvality realizace kurikula. In Janík T. Slavík J. & Najvar P. et al. Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím.1 30-41. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

 • Janík T. et al. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

 • JaníkT. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

 • Keller Jan. (2007). Teorie modernizace. Praha: SLON.

 • Keynes J. M. (1963).: Obecná teorie zaměstnanosti úroku a peněz. Praha: ČSAV.

 • Korthagen F. (2001). Linking practice and theory; The pedagogy of realistic teacher education. London: Erlbaum.

 • Králová A. (2007). Zvyšování kompetencí učitelů v předmětu ekonomika vyučovaném na středních školách. In Analýza kompetencí učitelů odborných ekonomických předmětů. Sbornék z mezinárodní vědecké konference 36-40. Praha: VŠE.

 • Lazarová B. (2005). Osobnost učitele a rezistence vůči změně. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. U10: Změny a inovace ve vzdělávání 1 109-122. Brno: Filozofická fakulta MU Brno.

 • Lynch M. (2000). Against reflexivity as an academic virtue and source of privileged knowledge. Theory Culture & Society 17 (3) 26-54.

 • Nader C. (2010). Meet the alpha generation. Brisbane: Brisbane Times. Online: http://www.brisbanetimes.com.au/lifestyle/lifematters/meet-the-alpha-generation-20100320-qmnr.html

 • Navrátil P. (2009). Reflexivní využití teorie v procesu posouzení. (Studijní materiál). Online: http://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/SPR819/um/Reflexivni_vyuziti_teorie_v_procesu_posouzeni.pdf

 • Pasch M. a kol.(1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál.

 • Petty G. (2008) Moderní vyučování. Praha: Portál.

 • Průcha J. Walterová E. &Mareš J. (2008). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

 • Reich R. B. (1995). Dílo národů. Příprava na kapitalismus 21. století. Praha: Prostor.

 • Sarasvathy S. D. (2008). Effectuation. Elements of Entrepreneurial Expertise. Cheltenham: Edward Elgar.

 • Sedláček T. (2009). Ekonomie dobra a zla. Praha: Nakladatelství 65. pole.

 • ShackleG.L.S. (1969). Ekonomika pro potěšení. Praha: Orbis.

 • Skalková J.(2007). Kategorie cíle kompetence jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v kontextu současnosti. Orbis Scholae1 (1) 7-20.

 • Svoboda M. (2002). Pojem fundamentální nejistoty v postkeynesiovské ekonomické teorii. Online: http://nb.vse.cz/~svobodam/Archiv_textu/Moje_texty/Diplomka.pdf

 • Vašutová J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido 2004.

 • Evropská komise (2009): Projekt Best Procedure: Podnikání jako součást odborného vzdělávání a přípravy.

 • Online: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/vocational/entr_voca_cs.pdf

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 307 187 5
PDF Downloads 172 122 4