The Importance of the Directive 2011/83/EU for the Transposition of the Directive 1999/44/EC into the Polish Law in the Field of the Seller‘s Liability for Physical Defects of Goods

Open access

Summary

The Author examines the importance of the Directive 2011/83/EU for the transposition of the Directive 1999/44/EC into Polish law in the field of seller‘s liability for physical defects in the item sold. These considerations were prompted by the Act on Consumer Rights of 30 May 2014 including the amended provisions on liability under warranty which entered into force in Poland on 25 December 2014. The aim of the considerations included in this article is to identify new limits of liability for the quality of goods, which were determined by revised provisions of the Civil Code resulting from the aforementioned Act and to show the significance of the implementation of the Directive 2011/83/EU into the Polish law for this process. The matter of the analysis was subjected to both the subjective limitations, i.e. it was reduced only to seller-consumer legal relationships, and to the objective limitations, i.e. related only to liability under warranty for physical defects resulting from sales contracts.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bednarek Małgorzata. [w:] System Prawa Prywatnego t. 5 – Prawo zobowiązań – część ogólna red. Ewa Łętowska (in: Private law regime. Volume V – Contract law – General Part ed. Ewa Łętowska) Warszawa 2013 pp. 734–738.

 • Frąckowiak Józef. Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym (Entities governed by commercial law in the Civil Code) Rejent 2003 No. 6 p.31.

 • Gawlik Zdzisław. Komentarz do art. 557 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz Tom III. Zobowiązania – część szczególna wyd. II red. Andrzej Kidyba (Commentary on Art. 557 of the Civil Code in The Civil Code. Commentary. Volume III. Liabilities. Specific Part. 2nd edition ed. Andrzej Kidyba) Lex 2014.

 • Gawlik Zdzisław. Komentarz do art. 559 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna wyd. II red. Andrzej Kidyba (Commentary on Art. 559 of the Civil Code in The Civil Code. Commentary. Volume III. Liabilities. Special Issues 2nd ed. ed. Kidyba Andrzej) Lex 2014.

 • Jędrej Kamil. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz red. Jerzy Ciszewski (in: The Civil Code. Commentary ed. Jerzy Ciszewski) Warszawa 2014 p. 933.

 • Koszowski Maciej. Ciężar dowodu w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (The burden of proof in the case of non-conformity) Palestra 2013 No. 5–6 pp. 102 104.

 • Krauss Jacek. Nowa regulacja rękojmi przy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami – zmiany kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta (New warranty regulations applied to sales between businesses: changes to the Civil Code introduced by the Act on consumer rights) Przegląd Prawa Handlowego 2015 No. 3 p. 7.

 • Kruszewska – Sobczyk Katarzyna Sobczyk Marek. Niedozwolone klauzule w umowach zawieranych przez konsumenta (Abusive clauses in contracts concluded by the consumer) Radca Prawny 2004 No. 4 p. 112.

 • Kukuryk Piotr. Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich (Definitions of a consumer in the Civil Code (current and future) in the context of the latest EU consumer directives) Przegląd Prawa Handlowego 2014 no. 5 p. 18.

 • Lic Jan. Odpowiedzialność dewelopera za wady fizyczne z tytułu rękojmi (The liability of the developer under the statutory warranty for physical defects) Rejent 2015 No. 10 p. 65.

 • Olczyk Magdalena. Szczególne warunki sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Specific conditions of consumer sale and changes to the Civil Code. Commentary on changes introduced by Act of 21 May 2009 on specific conditions of consumer sale and changes to the Civil Code) Lex 2010.

 • Pajor Tomasz. komentarz do art. 221 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz red. Małgorzata Pyziak – Szafnicka (comment on Art. 221 in The Civil Code. General Issues. Commentary ed. Małgorzata Pyziak-Szafnicka) Lex 2009.

 • Sikorska Aleksandra. Ciężar dowodu w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego z powodu wad rzeczy lub niezgodności towaru z umową (The burden of proof in the case of withdrawal from the sales contract by the buyer because of defects or non-conformity) Radca Prawny 2005 No. 1 pp. 60–64.

 • Uliasz Roman. Komentarz do art. 559 k.c. (Commentary on Art. 559 of the Civil Code) Lex 2013.

 • Żuławska Czesława. [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Zobowiązania t. 2 red. Gerard Bieniek (in: Commentary on the Civil Code. Liabilities Volume II ed. Gerard Bieniek) Warszawa 2006 p. 68.

 • Druk Sejmu RP VII kadencji nr 2076.(Sejm of the Republic of Poland 7th term Parliamentary Document No. 2076.)

Search
Journal information
Target audience: researchers and experts in the field of International law and EU Law
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 98 46 0
PDF Downloads 81 51 0