Multidimensional and Equivocal: The Theoretical and Philosophical Issues of Legal Sanctions

Open access

Summary

The social order, and especially the legal order, is implemented and maintained by institutions whose actions are based on the application of various forms of legal constraint. A sanction in the law may take various forms, as diversified in content may be the legislative justifications for them. The article deals with reflection on sanctions. It begins with a linguistic note: “sanction” as a semantic category and a term from juristic language. Then in the theory of law as an element of the structure of the norm. Authors also point out that sanctions exist in normative systems other than the law and they start reasoning by citing the view that the most important goal of establishing sanctions is to prompt adequate motivation of the subjects to comply with the norm (legal or other). In the essential part of the article the authors refer the division and typology of sanctions and theirs construction. In the final and most important part of the article the classical point of view - quoted at the beginning - is confronted with the order of international law, which is sometimes recognized as as lex imperfecta - as the international public law (law of nations) hasn’t developed a system of institutionalized sanctions ensuring observance of its norms. The authors suggest that it is a mistake committed the most frequently by lawyers not expert in international public law unjustifiably and incorrectly transfer the apparatus of notions with precisely assigned significance straight from the theory of domestic (in this case, Polish) law into the sphere of research on public international law. For the international law is shaped as a decentralized structure, within which the question of the execution of behaviours complying with its principles and rules belong to the duties of the subjects of that law-members of international society. The effectiveness, efficiency and purposefulness of the law is not completely nor exclusively conditioned by the existence and type of legal constraint and the international law has not been deprived of the attribute of law. The only real thing is only that a sanction has not always been automatically and immediately applied in case of infringement of a legal duty, since launching a sanction may require a specific legal action on behalf of another entitled subject of international law.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BORUCKA-ARCTOWA Maria WOLEŃSKI Jan. Wstęp do prawoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1998.

 • BROŻEK Bartosz BROŻEK Anna STELMACH Jerzy. Fenomen normatywności. Kraków: Copernicus Center Press 2013.

 • CESARZ Zbigniew. Sankcje międzynarodowe. In ŁOŚ-NOWAK Teresa FLORCZAK Agnieszka (eds.). Encyklopedia politologii. Tom V Stosunki Międzynarodowe. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business 2010.

 • CHAUVIN Tatiana STAWECKI Tomasz WINCZOREK Piotr. Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: CH Beck 2014.

 • COOTER Roger ULEN Thomas. Law and Economics. Pearson Addison Wesley Boston− San Francisco−New York−London−Toronto−Sydney−Tokyo−Singapore−Madrid− Mexico City−Munich−Paris−Cape Town−Hong Kong−Montreal 2008.

 • CZEPITA Stanisław. Konstrukcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1988.

 • CZEPITA Stanisław. Konstytucja a teoria prawa. „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” (RPEiS) Rok LXII - zeszyt 2- 2000.

 • DUFF Antony R. Karanie obywateli. „Ius et Lex” 2006 Nr 1.

 • DUTKIEWICZ Paweł. Powinności i sankcje. In Etyka zarys. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii. Zakład Etyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1992.

 • DWORKIN Ronald. Biorąc prawa poważnie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1998.

 • DZIEDZIAK Wojciech. Sankcje prawne. In SOKÓŁ Wojciech DZIEMIDOK-OLSZEWSKA Bożena. Encyklopedia politologii. Vol. 2 Instytucje i systemy polityczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business 2012.

 • DZIEDZIAK Wojciech. Wpływ sankcji prawnych i moralnych na skuteczność prawa. „Studia Iuridica Lublinensia” Vol. XXIV 1 2015.

 • EHRLICH Stanisław. Przyczynek do problematyki normy i stosunku prawnego. „Państwo i Prawo” (PIP) 1956 z. 8-9.

 • FILIPEK Józef. Sankcja prawna w prawie administracyjnym. „Państwo i Prawo” (PIP) nr 12 z 1963.

 • GARNER Bryan (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth edition. United States: WEST A Thomson Reuters business 2009.

 • GREEN Michael Steven. Hans Kelsen and the logic of legal systems. “Alabama Law Review” Vol. 53 No.2 2003.

 • GRYNIUK Anna. Przymus prawny: studium socjologiczno-prawne. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu1994.

 • GRYNIUK Anna. Sankcja prawna a prawny przymus. In SKĄPSKA Grażyna CZAPSKA Janina DANIEL Krystyna GÓRSKI Jakub PAŁECKI Krzysztof (eds). Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Boruckiej -Arctowej. Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek i Uniwersytet Jagielloński 1992.

 • GRZYBOWSKI Stefan. Dzieje prawa. Opowieść refleksje rozważania. Wrocław- Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1981.

 • IZDEBSKI Zygmunt. Teoria państwa i prawa. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1975.

 • JABŁOŃSKA-BONCA JOLANTA. Przesłanki stanowienia norm bez sankcji. „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” RPEiS Nr 4 z 1984 r.

 • KAŹMIERCZYK Stanisław. Sankcja Konstytucji jako zagadnienie metodologiczne. In BATOR Andrzej. (ed.). Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu. Wrocław 1999.

 • KELSEN Hans. Pure Theory of Law. Berkeley-Los Angeles: University of California Press1970.

 • KOJDER Andrzej. Godność i siła prawa. Warszawa: Oficyna Naukowa 2001.

 • KOWALSKI Jerzy. Socjologiczny aspekt struktury normy prawnej. In EHRLICH Stanisław (ed.). Studia z teorii prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965.

 • LANDE Jerzy. Studia z filozofii prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1959.

 • MAKAREWICZ Juliusz. Prawo karne ogólne. Lwów 1914.

 • MARSHALL Gordon. (ed.) TABIN Marek. (ed.). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2008.

 • MORAWSKI Lech. Suwerenność i prawo międzynarodowe- od prawa państw do prawa ludów. „Forum Prawnicze” Nr 1 (3) 2011

 • MORAWSKI Lech. Wstęp do prawoznawstwa. Toruń: Dom Organizatora TNOIK 1998.

 • NOWACKI Józef TOBOR Zygmunt. Wstęp do prawoznawstwa. Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza 1999.

 • OPAŁEK Kazimierz. Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego: studia opracowane dla upamiętnienia stulecia urodzin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969.

 • PAŁECKI Krzysztof. Prawoznawstwo zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym. Warszawa: Wydawnictwo Difin 2003.

 • PAŁECKI Krzysztof. Społeczne opinie o prawie i jego sądowym stosowaniu w dziedzinie stosunków rodzinnych. In BORUCKA-ARCTOWA Maria. Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa. Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1978.

 • PAULSON Stanley L. An Empowerment Theory of Legal Norm. “Ratio Iuris” 1988/1.

 • PENO Michał. Filozoficzne podstawy karania-uzasadnienie istnienia kary we współczesnych społeczeństwach demokratycznych. In NAWROT Oktawian SYKUNA Sebastian ZAJADŁO Jerzy (eds.). Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck 2012.

 • REDELBACH Andrzej. WRONKOWSKA Sławomira. ZIEMBIŃSKI Zygmunt. Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1994.

 • ROSS Alf. On Law and Justice. London: Stevens & Sons Limited. 1958.

 • ROT Henryk. Kilka uwag o strukturze normy prawnej. „Państwo i Prawo” (PIP) 1957 z. 10.

 • RYSZKA Franciszek. Pamiętnik inteligenta: Dojrzewanie. Tom 1. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza “BGW” 1994.

 • RYSZKA Joanna. Praktyka stosowania sankcji międzynarodowych w ramach ONZ. „Kwartalik Prawa Publicznego” rok V nr 3/2005.

 • SARKOWICZ Ryszard STELAMCH Jerzy. Teoria prawa. Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001.

 • SEIDLER Grzegorz Leopold GROSZYK Henryk PIENIĄŻEK Antoni. Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 2003.

 • SIMMA Bruno. Self-contained regimes. Netherlands Yearbook of International Law 1985 No. 16.

 • SIMMA Bruno PULKOWSKI Dirk. Of Planets and the Universe: Self-contained Regimes in International Law. “The European Journal of International Law” Vol. 17 no.3. EJIL 2006. (http://www.ejil.org/pdfs/17/3/202.pdf ).

 • SOŁTYSIŃSKI Stanisław SZLĘZAK Andrzej. Profesor dr Zbigniew Radwański (1924-2012). „Studia Prawa Prywatnego” Rocznik 7 Zeszyt 1(28) 2013.

 • SZWEDO Piotr. Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer a business 2008.

 • WRÓBLEWSKI Jerzy. Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1955.

 • ZIEMBIŃSKI Zygmunt. Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974.

 • ZIEMBIŃSKI Zygmunt. Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe1980.

 • ZNAMIEROWSKI Czesław. Podstawowe pojęcia teorii prawa cz. I. Układ prawny i norma prawna Poznań-Warszawa-Toruń 1934.

Search
Journal information
Target audience: researchers and experts in the field of International law and EU Law
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 182 49 1
PDF Downloads 97 44 2