The Association Hyperico-Euphorbietum Glabriflorae Rexhepi 1978 in the Serpentine Terrains of Drenica Mountain

Open access

The Association Hyperico-Euphorbietum Glabriflorae Rexhepi 1978 in the Serpentine Terrains of Drenica Mountain

In the territory of Kosovo there are many serpentine mountain massifs. The largest complexes are found in the valley of the Ibër River, and the same are continued in a discontinuous chain through Koznica and Golesh to the southwest of the territory of Kosovo. Vegetation on the serpentine bedrock is rich in rare species and communities, which cannot be found in the Balkans and Europe. The communities appearing on the serpentine bedrock are characteristic and important for science. They are endemic due to the presence of endemic species in their species composition. Drenica Mountain (1051 m) is part of the Central Kosovo Mountains. These terrains are situated in the central part of Kosovo, between Çiçavica, Kosovo plain (Golesh), Llapusha, the Carraleva Mountains and the Anadrini region. A considerable part of these areas consists of serpentine bedrock, which is covered by interesting flora and vegetation. In the vegetation of Drenica Mountain 10 communities have been identified. Two of them are found on serpentine bedrock: ass. Hyperico-Euphorbietum glabriflorae and ass. Potentillo-Fumanetum bonapartei. These communities belong to the open space, and are also located in other parts of Kosovo, but only on serpentine bedrock. On Drenica Mountain there are two localities where these two communities appear. In this paper we focus in particular on ass. Hyperico-Euphorbietum glabriflorae

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Blečić V. Tatić B. i Krasniqi F. 1969: Tri endemične zajednice na serpentinskoj podlozi Srbije. Acta Botanica Croatica XXVIII 43-47 Zagreb.

 • Blečić V. Krasniqi F. 1971: Zajednica endemičnog šibljaka forzicije i krtušca (Polygalo-Forsythietum europaea) u jugozapadnoj Srbiji. Glas. Repub. Zav. Zaš. Prir. Muz. Titograd 4: 35-40.

 • Braun Blanquet J. 1964: Pflanzensoziologie. Grudzuge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Springer Verlag Wien 865 pp.

 • Buzo K. 2005: Gjeobotanika. SHBLU Tiranë 292 pp.

 • Čarni A. Konstandinovski M. & Matevski V. 2000: "Saum" (fringe) vegetation (Trifolio-Geranietea) in the Republic of Macedonia Acta Botanica Croatica 59(1): 279-329.

 • Hundozi B. 1980: Vegetacija niskih livada na Kosovu. PhD thesis Zagreb 175 pp.

 • Hundozi B. 1987: Salvio-Scorzoneretum villosae. Buletini i punimeve shkencore FSHMN 132-138 Prishtinë.

 • Jordanov D. (ed.) 1963-1982: Flora na NR Bulga-ria I - VIII. BAN. Institut po botaniku s botanička gradina (glavni redaktor Daki Jordanov) Sofia.

 • Josifovič M. (ed.) 1970-1986: Flora S.R. Srbije I-X SANU Beograd.

 • Krasniqi E. 2003: Flora vaskulare e Rajonit të Mirushës Punim i magjistraturës UP FSHMN Prishtinë 219 pp.

 • Krasniqi E. 2006: Flora dhe vegjetacioni i Malit Drenicë PhD thesis UP FSHMN Prishtinë 240 pp.

 • Krasniqi E. & Millaku F. 2004: Aster albanicus Deg. përhapja në Shqipërie Kosovë vitaliteti ekologjik dhe vendndodhje të reja në territorin e Kosovës Studime Biologjike 9: 120-125 Tiranë.

 • Krasniqi F. 1972: Šumska vegetocija brdskog regiona Kosovo Zajednica Naučnih Ustanova Kosovo Studije Knjiga 27 Priština 133 pp.

 • Krasniqi F. 1987: Endemics in flora of Kosovo and the problem of their protection. ANU BiH. Posebna izdanja Odjeljenje Prirodnih i Matematičnih Nauka Sarajevo 14: 119-124.

 • Krasniqi F. 1998: Veçoritë e florës dhe të vegjetacionit të Kosovës dhe problemi i mbrojtjes së tyre ASHAK- Seksioni i Shkencave të Natyrës Prishtinë. Kërkime 6: 51-66.

 • Kruckeberg A. 1985: California serpentines: Flora vegetation geology soil and management problems. University of California Press 180 pp.

 • Mucina L. Grabherr G. & Ellmauer Th. 1993: Die Pflanzengesellschaften Osterreichs Teil I. Antropogene Vegetation (Festuco-Brometea) Gustav Fischer Stuttgart 421-484.

 • Paparisto K. et al. 1988: Flora e Shqipërisë 1 (Akademia e Shkencave të RPSSH Qendra e Kërkimeve Biologjike) Tiranë 460 pp.

 • Paparisto K. et al. 1992) Flora e Shqipërisë 2 (Akademia e Shkencave të RSH Qendra e Kërkimeve Biologjike) Tiranë 446 pp.

 • Qosja Xh. et al. 1992): Flora e Shqipërisë 3 (Akademia e Shkencave të RSH Qendra e Kërkimeve Biologjike) Tiranë 331 pp.

 • Pajazitaj Q. 2000: Hulumtime fitocenologjike të vegjetacionit ruderal të Kosovës Dusertacion i doktoratës UP FSHMN 23-26 Prishtinë.

 • Pajazitaj Q. 2004: Përcaktues i bimëve Pteridofite dhe Spermatofite UP Prishtinë 397 pp.

 • Pavičevič N. et al. 1974: Harta pedologjike e KSA të Kosovës (Shkalla 1: 50 000) Instituti i Ekonomisë Ujore Beograd.

 • Polunin O. 1997: Flowers of Greece and the Balkans (a field guide) Oxford Universsity Press Oxford New York Tokyo 592 pp.

 • Rexhepi F. 1978: Zeljaste zajednice brdskog regiona Kosovo. PhD thesis 113-121 Novi Sad.

 • Rexhepi F. 1979: Kontribut për njohjen e florës së serpentines në Kosovë Bioteknika Prishtinë 1-2: 53-70.

 • Rexhepi F. (1982: Vegjetacioni i Kosovës dikur dhe sot Përparimi 2 dhe 3 Prishtinë 2: 229-259 3: 383-422.

 • Rexhepi F. 1985: Mbrojtja e florës dhe Vegjetacionit në serpentinet e Kosovës Prishtinë EKMN Natyra e Kosovës 5: 61-72.

 • Rexhepi F. 1994: Vegjetacioni i Kosovës (1) UP FSHMN Prishtinë 161 pp.

 • Rexhepi F. 1997: Mediterranean Submediterranean and Illyric floristic elements in the Kosovo flora (Yugoslavia). Bocconea 5(2): 451-456.

 • Rexhepi F. (2000: Bimët endemike të Kosovës UP Prishtinë 150 pp.

 • Rexhepi F. 2007: The vegetation of Kosovo (1) Mapgraphition and phythocenological investigation (Complementary edition in English) UP FNS Prishtinë 137 pp.

 • Rexhepi F. & Millaku F. 1996: Gjinia Potentilla L. në Ballkan Buletini i FSHMN-së Nr.11 161-168 Prishtinë.

 • Tahirsylaj S. 2004: Kushtet klimatike në Kosovë Simpoziumi i vreshtave Gjakovë.

 • Tutin T. G. et al. 1964-1980: Flora Europaea 1-5 Cambridge University Press.

 • Vangjeli J. et al. 2000: Flora e Shqipërisë 4 (Akademia e Shkencave të RSH Instituti i Kërkimeve Biologjike) Tiranë 502 pp.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.28

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.344
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.971

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 161 45 3
PDF Downloads 95 34 0