The composition of the organic and inorganic matter of the Siliceous fly ashes as part of their usefulness in technologies of building materials

Open access

Abstract

Nowadays in Poland around 18 mln tons of energy wastes are produced every year. The utilization method of wastes depends principally on their physicochemical properties. Siliceous fly ashes which have pozzolanic properties which advantageously influence on cement properties, are mainly used in production of cement. The results of studies of the phase composition of the different grain classes of the siliceous fly ash were presented in this article. The minerals: mullite and quartz as well as magnetite, hematite and calcite were identified on the base of thermal analysis, mikroscopic observation and X-ray diffractometry examination. Significant participation in the composition of investigated fly ashes have also fragments of unburned coal. They present different morphological forms depend on the porosity degree. The following forms were distinguished: cenospheres, networks, inertynite massive and porous, detritus. Porous particles accumulate mainly in the coarser grain class and are represented primarily by cenospheres and networks. Their content may have an adverse effect on any further applications of fly ash, so as it is necessary to separation of this class. This will reduce water demand and increase the freeze-thaw resistance of mortar and concrete containing fly ash.

Galos i in. 2009 – Galos, K., Gawlicki, M., Hycnar, E., Lewicka, E., Nieć, M., Ratajczak, T., Szlugaj, J. i Wyszomirski, P. 2009. Surowce mineralne Polski. Mineralne surowce odpadowe, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN Kraków.

Galos, K. i Uliasz-Bocheńczyk, A. 2005. Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgli w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 21(1), s. 23–41.

Giergiczny, E. i Giergiczny, Z. 2010. Wpływ zmiennej jakości popiołów lotnych na właściwości kompozytów cementowo-popiołowych. Cement Wapno Beton 3, s. 157–163.

Giergiczny, Z. 2009. Popioły lotne składnikiem betonu – normalizacja i praktyka. Budownictwo, Technologie, Architektura nr 1, s. 40–43.

Tkaczewska, E. i Małolepszy, J. 2009. Właściwości szkła w krzemionkowych popiołach lotnych. Cement Wapno Beton 3, s. 148–153.

Krztoń, H. 2006. Zastosowanie proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej do badań składu mineralnego popiołów. XIII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, Kraków, s. 1–9.

Kurdowski, W. 2010. Chemia cementu i betonu. Kraków/Warszawa: Stowarzyszenie Producentów Cementu/Wyd. Nauk. PWN.

Nowak-Michta, A. 2012. Wytrzymałość na ściskanie betonów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego. Budownictwo. Czasopismo techniczne, Technical Transactions, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1–B(2), s. 77–98.

Misz, M. 2002. Comparison of chars in slag and fly ash as formed in pf boilers from Będzin Power Station (Poland). Fuel 81, Elsevier, s. 1351–1358.

Misz, M. 2004. Wpływ warunków spalania w kotłach pyłowych i rusztowych na morfologię niespalonego węgla w popiołach. Geologia t.16. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 39–50.

Kapuściński, T. i Strzałkowska, E. 2007. Wykorzystanie mikrosondy elektronowej do badań odpadów paleniskowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Górnictwo z. 280, Gliwice, s. 57–72.

PN-EN 450-1: 2012. Popiół lotny do betonu.

Strzałkowska, E. Zmienność jakościowego składu fazowego popiołów lotnych wapiennych w zależności od wielkości ich uziarnienia. Archiwum Górnictwa (w druku).

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 63 63 6
PDF Downloads 38 38 4