Wykazywanie zasobów wêgla kamiennego w Polsce zgodnie z JORC Code / Reporting of Hard Coal Reserves and Resources in Poland on the Basis of the JORC Code

Open access

Streszczenie

Wykazywanie zasobów złóż kopalin oraz podawanie tych informacji do wiedzy publicznej stanowi istotne zagadnienie w odniesieniu do zasadności prowadzenia działalności gospodarczej w branży geologiczno-górniczej. Od szeregu lat w przestrzeni międzynarodowej funkcjonuje system raportowania i klasyfikacji zasobów kopalin stałych bazujący na australijskim kodeksie JORC. Dokument ten, honorowany przez giełdy, przedstawia minimum standardów i wytyczne niezbędne do rzetelnego i wiarygodnego wykazywania zasobów złóż; kodeks JORC stosuje dwie podstawo­we kategorie zasobów: resources i resenres, z których pierwsza odnosi się do zapasów (zasobów bilansowych) kopaliny, a druga do zasobów wydobywalnych - czyli wielkości możliwych do wy­dobycia przy uwzględnieniu aktualnie dostępnych środków technicznych i obecnych kryteriów ekonomicznych. Układ klasyfikacji jest hierarchiczny - zasoby resen/es stanowią podzbiór zapasów. Wraz z napływem informacji geologicznej wśród tych ostatnich wyróżnia się zasoby domniemane (inferred), oznaczone (indicated) oraz zmierzone (measured), natomiast w obrębie pierwszych - zasoby prawdopodobne (probable) i pewne (proved). Zasoby bilansowe zmierzone oraz wy doby walne pewne stanowią najlepiej rozpoznane partie złóż. W związku z sukcesem JORC wiele krajów wprowadziło bazujące na nim własne, narodowe kodeksy wykazywania zasobów. Kodeksy te sku­pione są w obrębie CRIRSCO - Komitecie Międzynarodowych Standardów Wykazywania Zasobów Kopalin [stałych].

Polska klasyfikacja zasobów ma hierarchiczny charakter - z łącznych zasobów geologicznych wyodrębnia się zasoby bilansowe obejmujące zasoby przemysłowe i nieprzemysłowe. W zależności od zakresu wiedzy geologicznej zasoby wykazuje się w pięciu kategoriach rozpoznania: D, C2, Cj, B i A. Po odjęciu strat i uwzględnieniu zubożenia otrzymuje się zasoby eksploatacyjne. Jak do­tychczas, pomimo doświadczeń rosyjskich w tym zakresie, w Polsce nie wypracowano standardu harmonizującego system polski i międzynarodowy. Treść niniejszego artykułu przedstawia pro­pozycję takiego dostosowania.

Australian Guidelines for the Estimation and Classification of Coal Resources (2014 edition). Prepared by the Guidelines Review Committee on behalf of the Coalfields Geology Council of New South Wales and the Queensland Resources Council; www.jorc.org.

Diehl, P. i David, M. 1982. Classification of Ore Reserves - Resources Based on Geostatistical Methods. CIM Bull. No 2, s. 127-136.

JORC Code, 2012. Joint Ore Reserves Committee (2012 edition). The JORC code and guidelines. Australasian code for reporting of exploration results, mineral resources and ore reserves. Prepared by the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia; www.jorc.org.

Kelter, D. 1991. Classifications Systems for Coal Resources - a Review of the Existing Systems and Suggestions for Improvements. Geol. Jb. A 127 s. 347-359.

Kicki, J. i Sobczyk, E.J. 2015. Dostêpnooeæ bazy zasobowej wêgla kamiennego według standardów miêdzynarodowych (JORC Code). Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2015, Kraków (praca niepublik.).

Ministerstwo OErodowiska RP, 2005. Rozporz¹dzenie Ministra OErodowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ dokumentacje geologiczne złó¿ kopalin. Dz.U. z dnia 25 lipca.

Rozporzadzenie Ministra OErodowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej zło¿a kopaliny. Dz.U. Nr 291, poz. 1712.

Monitoring procesów zwi¹zanych z funkcjonowaniem górnictwa wêgla kamiennego. Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach, Katowice 2014.

Nieæ, M., red. 2012. Metodyka dokumentowania zł¿ kopalin stałych. Ministerstwo OErodowiska, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.

Nieæ, M. 2009. Polska i miêdzynarodowa ramowa klasyfikacja zasobów (UNFC) złó¿ kopalin stałych i wêglowodorów - podobieñstwa i ró¿nice. Górnictwo Odkrywkowe R. 50, nr 2-3, s. 50-57.

Sobczyk, E.J. i Saługa, P.W. 2013. Coal Resource Base in Poland from the Perspective of Using the JORC Code. [W:] Proceedings of the 23rd World Mining Congress, CIM Journal, Kanada

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 130 130 11
PDF Downloads 52 52 5