Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgła kamiennego w ujęciu międzynarodowym / Comparative Analysis of the Cost of Equity of Hard Coal Mining Enterprises – An International Perspective

Open access

Streszczenie

Branża górnictwa węgla kamiennego, uznawana za znajdującą się w fazie schyłkowej, przechodzi Ropniowe odrodzenie. Światowy rynek węgla rośnie. Popyt na czarne paliwo jest napędzany głównie przez energetykę w krajach spoza OECD oraz rosnące ceny alternatywnych nośników energii. W związku z rosnącą rolą przedsiębiorstw górniczych w rozwoju gospodarki światowej w niniejszym artykule podjęto problem kosztu kapitału własnego zaangażowanego w finansowanie tego typu przedsiębiorstw. Celem artykułu jest analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych w ujęciu międzynarodowym. Zbadano koszt kapitału własnego w największych kon­cernach górniczych działających na rynku w Australii, Chinach oraz USA. Badaniem objęto 12 przed­siębiorstw wydobywających węgiel kamienny. Okres badań obejmuje lata 2009-2013. W badaniach zastosowano przede wszystkim analizę statystyczną danych pierwotnych, dotyczących notowań akcji badanych przedsiębiorstw górniczych oraz indeksów giełd papierów wartościowych, stanowiących dla nich benchmarki. Przeprowadzone badania mogą być pomocne do określenia perspektyw roz­wojowych węgla kamiennego na świecie w aspekcie uwarunkowań międzynarodowych. Pozwalają również uzyskać odpowiedź na podstawowe pytanie badawcze: czy w obliczu globalizacji rynków międzynarodowych i intensyfikacji przepływu surowców, w szczególności węgla, koszt kapitału własnego zaangażowanego do finansowania przedsiębiorstwa wydobywającego węgiel kamienny jest zróżnicowany względem rynku, na którym to przedsiębiorstwo działa? Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że koszt kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego jest zróż­nicowany w zależności od rynku, na którym te przedsiębiorstwa prowadzą działalność. Zaobser­wowana prawidłowość stanowi przyczynek dalszych badań w kierunku poszukiwania przyczyn tego zróżnicowania oraz wskazania konsekwencji w dłuższej perspektywie czasowej.

Amadi, C. W. 2010. Estimation of the cost of equity: A chance of a loss approach. Business Quest January’s. 1-10.

Arnold, G.C. i Hatzopoulos, P.D. 2000. The Theory Practice Gap in Capital Budgeting. Evidence from the United Kingom. Journal of Business Finance & Accounting 27(5-6), s. 603-626.

Bąk, P. 2012. Selected aspects of financial planning at mining companies. AGH Journal of Mining and Geo­engineering vol. 36, No. 3, s. 49-55.

Butra J. red. 2004. Ekonomika projektów geologiczno-górniczych. Wroclaw: Wyd. Centrum Badawczo-Pro- jektowe Miedzi CUPRUM, s. 12-14.

Byrka-Kita, K. 2008. Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego i. 689. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cwynar, A. i Cwynar, W. 2003. Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Damodaran, A. 2012. Estimating Risk Parameters. New York: Stem School of Business.

Damodaran, A. 2014. Country Default Spreads and Risk Premiums. [Online] dostępne w: [dostęp: luty 2014].

Elton, EJ. i Gruber, MJ. 1998. Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. Warszawa: Wyd. WIG-Press.

Grabowski, R.J. i Pratt, S.P. 2008. Cast of capital: applications and examples. New Jersey: John Wiley and Sons.

Hawawini, G. i Viallet, C. 2011. Finance for executives: Managing for value creation. 4th edition. Mason: South-Western Cengage Learning, USA, 672 s.

Hope, C.A. 2002. Finding a Realistic Cost of Capital. Bank Accounting & Finance December, s. 1-27. Institutional Investor. 2013. [Online] dostępne w: [dostęp: 09.10.2013].

Jonek-Kowalska, I. 2012. The concept of operational risk identification and evaluation in a sector depiction. American International Journal of Contemporary* Research 2(8), s. 38-48.

Jonek-Kowalska, I. i Michalak, A. 2012. Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego. Warszawa: PWN.

Jonek-Kowalska, I. 2014. Financial aspects of changes in the level of finished goods inventory in a mining enterprises. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management vol. 30, issue 4, s. 145-162.

Kapil, S. 2011. Financial Management. New Delhi: Dorling Kinderlsey, India, licensees of Pearson Education in South Asia.

Kozłowski i in. 2008 - Kozłowski Z., Nowak J., Kasiński J., Kudełko J., Sobociński J., Uberman R.. Techniczno- -ekonomiczny ranking zagospodarowania złóż węgla brunatnego w aspekcie założeń polityki energetycznej Polski, Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocławskiej, s. 156-160.

Linther, J. 1965. The valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics 47(1), s. 13-37.

Mayo, H.B. 1997. Wstęp do inwestowania. Warszawa: K.E.Liber. Melich, M. 2004. Wycena wartości firmy [W:] Szablewski, A. i Tuzimek, R. red. Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltext, s. 167-168.

Michalak. A. 2007. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.

Michalak, A. 201 la. Koncepcja kwantyfikacji ryzyka finansowania [W:] Bernaś, B. i Kopiński, A. red. Zarzą­dzanie finansami firm - teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE, s. 29-37.

Michalak, A. 201 lb. Koszt kapitału jako przesłanka doboru źródeł finansowania działalności operacyjnej [W:] Turek, M. red. Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Katowice: Główny Instytut Górnictwa, s. 54-89.

Michalak, A. 2012a. Dilemmas of Equity Cost Calculation in Polish Mining Enterprises. Journal of US-China Public Administration 9(9), s. 1008-1019.

Michalak, A. 2012b. Krytyczne refleksje nad problemem zastosowania modelu CAPM w wycenie kosztu kapitału własnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt naukowy nr 115. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 113-125.

Michalak, A. i Turek, M. 2012. A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe. Archives of Mining Sciences 57(3), s. 699-714.

Michalak. A. i Turek. M. 2011. New performance funding models as the way of finance management improvement in mining enterprises. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 6(2), s. 77-90.

Ogier i in. 2004 - Ogier, T., Rugman, J. i Spicer, L. 2004. The real cost of capital: a business field guide to better financial decisions. Harlow: Pearson Education Limited.

Ostaszewski J. 2003. Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej. Warszawa: Wyd. Difin.

Pluta, W. 2000. Budżetowanie kapitałów. Warszawa: PWE.

Raków, K.C. 2010. The effect of management earning forecast characteristics on cost of equity capital. Advances in Accounting: Incorporating Advances in International Accounting 26, s. 37-46.

Rutkowski, A. 2007. Zarządzanie finansami. Warszawa: Wyd. PWE.

Saługa, P. 2006. Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej. Kraków: Wyd. Sigmie PAN.

Sharpe, W. 1964. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium. Journal of Finance 19(3), s. 425-442.

Stooq. 2014. Internetowy serwis giełdowy. [Online] dostępne w: [dostęp: luty 2014]

Taheri i in. 2011 -Taheri, M., Irannajad M., Ataee-PourM. 2011. Estimation of the cost of equity for mining and cement industries by single-index market model. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management t. 27, z. 2, s. 169-188.

Włoszczowski, B. 2005. Metodologiczne dylematy rachunku kosztu kapitału i ryzyka [W:] Organizacja i Za­rządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 958, Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej, s. 37.

Włoszczowski, B. 2012. Krytyczne uwagi na temat metod oceny projektów inwestycyjnych [W:] Dury A. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków: Wyd. AGH, s. 100.

World Energy Outlook 2012, International Energy Agency. Yahoo. 2013. Internetowy serwis rynkowy, w tym finansowy. [Online] dostępne w: [dostęp: grudzień 2013]

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 138 138 19
PDF Downloads 40 40 4