Impact of landfilling of red mud waste on local environment – the case of Górka / Wpływ Składowania Odpadów Typu Red Mud Na Środowisko Lokalne Na Przykładzie „Górki“

Open access

Streszczenie

Pomimo zaostrzenia wymagań środowiskowych, na terenie Europy nadal występują zdegra- dowane obszary przemysłowe, które stanowią poważane zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Jednym z nich są składowiska odpadów typu red mud o silnie alkalicznym odczynie, często za- wierające toksyczne związki. Na całym świecie jest zmagazynowanych około 2,7 mld Mg odpadów typu red mud. W artykule przedstawiono problemy związane ze składowiskiem odpadów tego typu, zlokalizowanym w opuszczonym kamieniołomie pomarglowym w Trzebini (Polska połud- niowa). Identyfikacja zachodzących w nim zmian w ostatnich latach oraz związanego z nimi wpły- wu na środowisko pozwoliła wskazać sposób postępowania minimalizujący istniejące zagro- żenia. Przeprowadzone w trakcie 30-lctniego istnienia wyrobiska badania wskazują, iż zachodząca w tym czasie infiltracja zgromadzonych na zwałowisku odpadów przez wody deszczowe i podziemne była powodem powstania głębokiego zbiornika silnie alkalicznych odcieków (pH >13), które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko wodno-glebowc. W 2000 r. podniesienie poziomu odcieków w zbiorniku do krawędzi wyrobiska zagroziło ich przelaniem na otaczający teren, stwarzając zagro- żenie dla zdrowia ludzi. Działania zaradcze, w postaci odpompowywania nadmiaru odcieków, zapo- biegły czasowo ekologicznej katastrofie. Ze względu na to, że skład chemiczny odpadów red mud może stwarzać potencjalne zagrożenie dla środowiska ze względu na wypłukiwanie z nich substancji toksycznych, które mogą przyczynić się do skażenia gleby i wody wokół zbiornika, szczegółowe analizy odcieków ze zbiornika Górka, gleby wokół zbiornika Górka, wody i osadów dennych w jeziorze Balaton (znajdującego się w pobliżu składowiska) zostały przeanalizowane. Składo- wany odpad przestanie stanowić zagrożenie dopiero dzięki całkowitej utylizacji. Może to nastąpić w roku 2015 dzięki realizacji kompleksowych prac rekultywacyjnych dofinansowanych z funduszy rządowych i UE.

Albinus et al. 2004 - Albinus, J., Szuwarzyñski, M., Konosonoka, L., Krog, E., Christensen, S., Skov, C. and Zacharz, K. 2004. Industrial Waste Contaminated Lake Trzebinia, Poland. Technical Note No. 1 - Description of pollution. DANCEE Project - MEERI archival materials, Cracow.

Browner, R.E. 1995. The use of bauxite wastemud in the treatment of Gold ores. Hydrometallurgy 37(3), 339-348.

Brunori et al. 2005 - Brunori, C., Cremisini, C., Massanisso, P., Pinto, V. and Torricelli, L. 2005. Reuse of a treated red mud bauxite waste: studies on environmental compatibility. Journal of Hazardous Materials B117, p. 55-63.

Classification of Polish Soils. 1989. Annals of Soil Science (Roczniki Gleboznawcze), XL(4), PWN, Warsaw (in Polish).

Czop et al. 2002 - Czop, M., Motyka, J. and Szuwarzyñski, M. 2002. Water quality hazard in the main grouindwater basin (MGWB) 452 Chrzanów by leachate from industrial waste site Trzebinia-Górka (Chrzanów area, south Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resource Management 18(2), IGSMiE PAN Press, Cracow, p. 115-134.

Czop et al. 2011 - Czop, M.,Motyka, J., Sracek, O. and Szuwarzyñski,M. 2011. Geochemistry of the hyperalkaline Gorka pit lake (pH > 13) in the Chrzanow region, Southern Poland. Water, Air and Soil Pollution 214(1-4), p. 423-434.

Dojlido et al. 2004 - Dojlido, J., Doz¿añska, W., Hermanowicz, W., Koziorowski, B. and Zerbe, J. 1999. Phys-chem. stud. of water and wastewater (Fizyczno-chemiczne badanie wody i oecieków), ARKADY, Warsaw (in Polish).

Feigl et al. 2004 - Feigl, V., Anton, A., Uzigner, N. and Gruiz, K. 2012. RedMud as a Chemical Stabilizer for Soil Contaminated with Toxic Metals. Water Air Soil Pollutants 223, p. 1237-1247.

Kabata-Pendias, A. and Pendias, H. 1999. Biogeochemistry of trace elements (Biogeochemia pierwiastków oeladowych), PWN, Warsaw (in Polish).

Kowalski et al. 2004 - Kowalski, Z., Wolski, P., Rêdziñska, K. and Zaleski, G. 2005. The competition work: The developing the optimum method of rehabilitating the after-marl excavation “Gorka” filled with waste (Praca konkursowa: opracowanie optymalnego sposobu rekultywacji wyrobiska pomarglowego „Górka” wype³- nionego odpadami). Warsaw (in Polish).

Li, L.Y. 2000. A study on reducing red mud tailing. Waste Management 21, p. 525-534.

Liu et al. 2004 - Liu, Y., Naidu, R. and Ming, H. 2011. Red mud as an amendment for pollutants in solid and liquid phases. Geoderma 163(1-2), p. 1-12.

Mercik, S. and Kubik, I. 1995. Chelation of heavy metals by humic acids and the impact of peat to download of Zn, Pb, Cd by plants (Chelatowanie metali ciê¿kich przez kwasy humusowe oraz wp³yw torfu na pobieranie Zn, Pb, Cd przez rooeliny). Problematic Papers of Progress of Agricultural Sciences Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych 422 (in Polish).

Multivariate concept of the project: reclamation of hazardous and harmful waste tank after the Gorka plants in Trzebinia (Wielowariantowa koncepcja przedsiêwziêcia: rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zak³adach Górka w Trzebini). 2010. SOCOTEC, PEGEOL (Poland) (in Polish).

Ordonez et al. 2004 - Ordonez, S., Sastre, H. and Diez, F.V. 2001. Catalytic hydrodechlorination of tetrachloroethylene over red mud. Journal of Hazardous Materials B81, p. 103-114.

Parek, B.K. and Goldberger,W. 1976. An assessment of technology for possible utilization of Bayer process muds. Battelle Columbus Labs Report, No. EPA-600/2-76-301, Columbus, OH.

Pietrzyk-Sokulska, E. and Kulczycka, J. 2013. Masterplan for the Górka and Balaton reservoirs.MEERI, Cracow.

Power et al. 2004 - Power, G., Gräfe, M. and Klauber, C. 2011. Bauxite residue issues: I. Current management, disposal and storage practices. Hydrometallurgy 108(1-2), p. 33-45.

Rout et al. 2004 - Rout, S.K., Sahoo, T. and Das, S.K. 2013. Design of tailing dam using redmud. Cent. Eur. J. Eng. 3(2), p. 16-328.

Samal et al. 2004 - Samal, S., Ray, A.K. and Bandopadhyay, A. 2013. Proposal for resources, utilization and processes of red mud in India, A review. International Journal of Mineral Processing 118, 43-55.

Sglavo et al. 2004 - Sglavo, V.M., Campostrini, R., Maurina, S., Carturan, G., Monagheddu, M., Budroni. G. and Cocco, G. 2000. Bauxite ‘red mud’ in the ceramic industry. Part 2: Production of clay-based ceramics. Journal of the European Ceramic Society 20(3), p. 245-252.

The Minister of Environment of 27 September 2001 on the catalogue of waste [Journal of Laws of the Republic of Poland 2001, no. 112, Item. 1206].

The Minister of Environment of 9 September 2002 on soil quality standards and ground quality standards [Journal of Laws of the Republic of Poland 2002, no. 165, Item. 1359].

The Minister of Environment of 22 October 2014 on the classification of the status of surface waters and environmental quality standards for priority substances [Journal of Laws of the Republic of Poland 2014, Item. 1482].

Vacca et al. 2004 - Vacca, A., Bianco, MR., Murolo, M. and Violante, P. 2012. Heavy metals in contaminated soils of the Rio Sitzerri floodplain (Sardinia, Italy): characterization and impact on pedodiversity. Land Degradation & Development 23, p. 350-364.

Wagh, A.S. and Douse, V.E. 1991. Silicate bonded unsintered ceramics of Bayer process waste. Journal of Material Research 6(5), p. 1094-1102. www.maps.geoportal.gov.pl

Yalcin, N. and Sevinc, V. 2000. Utilization of bauxite waste in ceramic glazes. Ceramics International 26(5), p. 485-493.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 124 124 11
PDF Downloads 46 46 4