Using a model to approach the process of loading and unloading of mining output at a quarry

Open access

Streszczenie

Praca opisuje moldeowe podejście do zagadnienia załadunku i transportu urobku z punktu załadunku do punktu rozładunku, przy założeniu wielu lokalizacji. Modelowanie i stworzenie modelu jest jednym z fundamentalnych podejść do badania, analizy, planowania i projektowania systemu. Model prezentowany w tym artykule został przygotowany na podstawie algorytmu zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami transportu materiałów z dwóch punktów załadunku z użyciem tylko jednej ładowarki kołowej. Przy takich warunkach niezbędne było ustalenie czasu koniecznego do prze- mieszczenia ładowarki pomiędzy punktami załadunku. Finalnie model określa ilość wozideł do załadunku w każdym punkcie załadunku celem zapewnienia regularnego rozładunku materiału po- chodzącego ze wszystkich punktów załadunku.

Po utworzeniu modelu macierzowego założono takie parametry, jak użytkowanie każdego punktu załadunkowego, jednorodne użytkowania wozideł technologicznych w każdym przedziale czasu, czy określenie minimalnej ilości załadowanych wozideł w punktach załadunku. Wykorzystanie dziennych zdolności przewozowych zależy od specyficznych warunków wydobycia, ilości urobku, pracy ma- szyn załadunkowych i transportowych, odległości transportowych, organizacji pracy, czasu trwania zmiany i innych czynników. Modelowanie procesu może być pomocne w wyborze systemu transportu lub też pewnej racjonalizacj i czy optymalizacji systemu istniejącego. Modelowe podejście jest jednym z najlepszych sposobów rozwiązania tego problemu, choć istnieją też inne metody jak symulacje czy odpowiednie programy komputerowe.

Andrejiová et al. 2012 - Andrejiová, M., Pavlisková, A. and Husáková, N. 2012. Application of multi-criterion decision methods by the selection of optimal constructive elements for devices of continuous transport [In:] Karpatský logistický kongres TANGER, p. 1-6. ISBN 978-80-87294-33-8.

Andrejiová et al. 2013 - Andrejiová, M., Kimáková, Z. and Marasová, D. 2013. Using AHP method at the determination of the optimal selection criteria of conveyor belts [In:] Annals of Faculty Engineering Hunedoara. International Journal of Engineering Vol. 11, no. 2, p. 155-160. ISSN 1584-2665.

Bereźný, Š. and Grinèová, A. 2009. Possibilities of dynamic model creation for mobile equipment of conveyer belt using a statistical-mathematical model for some types of belts [In:] MOSATT 2009. Košice: SDS-SAV, s. 22-26. ISBN 9788097020217.

Malindźák et al. 2009. Modelovanie a simulácia v logistike teória modelovania a simulácie. 1. vyd. Košice, TU. 182 p. ISBN 978-80-553-0265-2.

Malindźák et al. 2009 -Malindźák, D., Straka,M., Helo, P. and Takala, J. 2010. The methodology for the logistics system simulation model design [In:] Metalurgija Vol. 49, no. 4, p. 348-352. ISSN 1334-2576. http://public.carnet.hr/metalurg/Metalurgija/2010_vol_49/No_4/MET_49_4_348_352_Malindzak.pdf

Marasová et al. 2012 - Marasová, D., Husáková, N. and Gurecka, J. 2012. Design of simulation model for integrated system of siderite transport [In:] Transport and Logistics Roè. 12, s. 1-10. ISSN 1451-107X. http://www.sjf.tuke.sk/transportlogistics/?cat=17

Marasová et al. 2008 - Marasová, D., Husáková, N. and Grinèová, A. 2008. Conveyor haulage optimalization in iron ore conveying [In:] Current Situation and Development of Mine Haulage and Hoisting. Belgrade: University of Belgrade, p. 49-52. ISBN 9788673521978.

Marasová, D. and Šaderová, J. 2001. Dopravné systémy: Základné výpoèty. Košice: TU, FBERG. 100 p. ISBN 80-88964-96-2.

Rosová, A. and Balog, M. 2012. Traditional and modern methods and approaches to the evaluation of company performance [In:] Carpathian Logistics Congress 2012: November 7th-9th 2012, Jeseník, Czech Republic, EU. [Slezská Ostrava]: TANGER, 2012 P. 1-7. ISBN 978-80-87294-33-8.

Øepka at al. 2013 - Øepka, M., Danel, R. and Neustupa, Z. 2013. Intelligent Control of Treatment Technological Processes in Preparation Plants Using Neural Networks. 13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, www.sgem.org,SGEM2013 Conference Proceedings, ISBN 978-954-91818-9-0/ISSN 1314-2704, June 16-22, 2013, Vol. 1, 441-448 pp.

Škvareková, E. and Kozáková, ¼. 2012. Brown coal and lignite issues from the perspective of sustainable development in Slovakia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral resources management Vol. 28, no. 2, p. 31-42. ISSN 0860-0953.

Šofranko et al. 2012 - Šofranko, M., Lištiaková, V. and Źilák, M. 2012. Optimizing transport in surface mines, taking into account the quality of extracted raw ore [In:] Acta Montanistica Slovaca Vol. 17, No. 2, p. 103-110. ISSN 1335-1788. http://actamont.tuke.sk/ams2012.html Szamałek, K. 2011. Rational mineral deposit management in the light of mineral resources theory. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management Vol. 27, no. 4, p. 5-15. ISSN 0860-0953.

Tomašková, M. and Grinèová, A. 2012. Vymedzenie hraníc pásového dopravníka ako súèas' posudzovania rizík [In:] Perner`s Contacts. Vol. 7, no. 1, p. 149-154. ISSN 1801-674X.

Uberman, R. 2012. Circumstances supporting use of real-options approach for valuation of selected classes of mineral deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management Vol. 28, no. 1, p. 137-155. ISSN 0860-0953.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 87 87 4
PDF Downloads 26 26 6