Obtaining magnesium hydroxide of micro- or nanostructure on the basis of technical raw materials

Open access

Streszczenie

W pracy przedstawiono wstępne wyniki otrzymywania wodorotlenku magnezu o wysokiej czys- tości i mikro- lub nanostrukturzc na bazie surowców technicznych. Wodorotlenek magnezu może znaleźć potencjalne zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych jako dodatek opóźniający zapłon. Musi cechować się wysoką powierzchnią właściwą (powyżej 100 m2/g), silnym rozdrob- nieniem oraz wysoką czystością. W badaniach stosowano techniczny siarczan magnezu, który przed procesem otrzymywania wodorotlenku magnezu oczyszczano z zastosowaniem metod hydrolitycz- nych. Z oczyszczonych roztworów krystalizowano sól siedmiowodną, która była surowcem do otrzymywania wodorotlenku magnezu. Badania prowadzono dla różnych stężeń siarczanu mag- nezu 0,2-2,0 mol/dm3, jako czynnik strącający stosowano wodorotlenek sodu w przedziale stężeń 0,4-0,5 mol/dm3. Otrzymany osad analizowano przy użyciu technik SEM oraz BET, czystość określano technikami kolorymetrycznymi.

Anderson, P.J. and Horlock, R.F. 1968. Thermal decomposition of magnesium hydroxide. Transactions of the Faraday Society 58, s. 1993-2004.

Camino et al. 2001 - Camino, G., Maffezzoli, A., Braglia, M., De Lazzaro, M. and Zammarano, M. 2001. Effect of hydroxides and hydroxycarbonate structure on fire retardant effectiveness and mechanical properties in ethylene-vinyl acetate copolymer. Polymer Degradation and Stability 74, s. 457-464.

Chiu, S. and Wang, W. 1998. The dynamic flammability and toxicity of magnesium hydroxide filled intumescent fire retardant polypropylene. Journal of Applied Polymer Science 67, s. 989-995.

Ding et al. 2001 - Ding, Y., Zhang, G., Wu, H., Hai, B., Wang, L. and Qian, Y. 2001. Nanoscale magnesium hydroxide and magnesium oxide powders: control over size, shape, and structure via hydrothermal synthesis. Chemistry of Materials 13, s. 435-440.

Gao et al. 2008 - Gao, Y., Wang, W., Su, Y., Shen, Q. and Wang, D. 2008. Influence of magnesium source on the crystallization behaviors of magnesium hydroxide. Journal of Crystal Growth 310, s. 3771-3778.

Howell et al. 2000 - Howell, B.A., Uhl, F.M. and Townsend, D. 2000. The impact of high surface area magnesium hydroxide on the stability of vinylidene chloride copolymers. Thermochimica Acta s. 127-131.

Jarosiński, A. and Madejska, L. 2007. Magnesium removal from raw zinc concentrates by leaching. Polish Journal of Environ 16, s. 196-199.

Jarosiński et al. 2012 - Jarosiñski, A., Kozak, A., elazny, S. and Radomski, P. 2012. Removal of magnesium from sphalerite concentrates by means of spent electrolyte deriving from the process of cathode zinc extraction. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management 28, s. 43-52.

Jarosiński et al. 2013 - Jarosiñski, A., Kozak, A. and Żelazny, S. 2013. Utilization of solutions obtained after magnesium removal from sphalerite concentrates with spent electrolyte derived from winning of cathode zinc. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management 4, s. 107-118. Łetowski, F. 1975. Podstawy hydrometalurgii. Warszawa: WNT.

Pawłowski, L. 2011. How heavy metals affect sustainable development. Annual Set the Environment Protection/ Rocznik Ochrona OErodowiska 13, s. 51-64.

Rothon, R.N. and Hornsby, P.R. 1996. Flame retardant effects of magnesium hydroxide. Polymer Degradation and Stability 54, s. 383-385.

Sain et al. 2004 - Sain, M., Park, S.H, Suhara, F. and Law, S. 2004. Flame retardant and mechanical properties of natural fibre-PP composites containing magnesium hydroxide. Polymer Degradation and Stability 83, s. 363-367.

Qiu et al. 2003 - Qiu L., Xie, R., Ding, P. and Qu, B. 2003. Preparation and characterization of Mg(OH)2 nanoparticles and flame-retardant property of its nanocomposites with EVA. Composite Structures 62, s. 391-395.

Zaitz et al. 2010 - Zaitz, M., Wilén, C.E. and Aubert, M. 2010. OpóŸniacze zapłonu - antypireny. Prezentacja Power Point, Uniwersytet Jagielloñski, Kraków, Polska, Åbo Akademi, Turku, Finlandia (marzec 2010).

Zhang et al. 2004 - Zhang, J., Hereid, J., Hagen, M., Bakirtzis, D., Delichatsios, M.A., Fina, A., Castrovinci, A., Camino, G., Samyn, F. and Bourbigot, S. 2004. Effects of nanoclay and fire retardants on fire retardancy of a polymer blend of EVA and LDPE. Fire Safety Journal 44 s. 504-513.

Żuchowska, D. 2000. Polimery Konstrukcyjne. Warszawa: WNT.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 97 97 7
PDF Downloads 31 31 5