Phosphorus Content in Deposits of Zofiówka Monocline (Sw Part of the Upper Silesian Coal Basin)

Open access

Streszczenie

Przeprowadzono charakterystykę zmienności zawartości fosforu w 29 pokładach węgla kamien- nego złóż Pniówek i Zofiówka, występujących na monoklinie Zofiówki. Dokonano tego na podstawie utworzonej cyfrowej bazy danych obejmującej 2730 próbek, spośród których w 1674 oznaczono zawartość tego pierwiastka. Przeprowadzono podstawowe analizy statystyczne, za pomocą których określono m.in. liczbę próbek, w któiych oznaczono zawartość fosforu w poszczególnych pokładach, a także minimalną, maksymalną oraz średnią zawartość tego pierwiastka w danym pokładzie. Prześledzono zmiany zawartości fosforu w układzie horyzontalnym (w dwóch kierunkach: E-W oraz N-S) i wertykalnym (wraz z głębokością). Wykreślono także mapy izolinii zawartości fosforu we wszystkich badanych pokładach węgla. Wyniki badań wykazały, że zawartość fosforu w badanych pokładach złóż monokliny Zofiówki zmienia się w szerokim zakresie od 0,001 do 0,550% Pa (śr. 0,064%). Występuje w nich zatem węgiel o stosunkowo wysokiej - niekorzystnej przy produkcji koksu - zawartości fosforu. Najniższymi zawartościami tego parametru odznaczają się pokłady 417/1, 418/1-2, 502/1 oraz 505/1, najwyższymi natomiast -362/1 i 406/1. Nie wykazano żadnej ogólnej tendencji zmian zawartości fosforu. W każdym z pokładów obserwuje się odmienny charakter tych zmian. Nie stwierdzono także żadnego powiązania z przynależnością stratygraficzną.

Bątorek-Giesai in.2001 - Bątorek-Giesa,N., Sobolewski, A. iGładych-Winnicka, G. 2001. Analiza porównawcza metod oznaczania zawartości fosforu w węglach i koksach. Karłu) nr 2,61 -65.

Burger i in. 1997 - Burger, K., Gabzdyl, W. i Ryszka, J. 1997. Phosphorus concentration in limnic deposits of Silesian Formation (Upper Carboniferous) in the Upper Silesian Coal Basin. Prace PIG, CLV1I, cz. 2, 313-317.

Diessel, C.F.K. 1992. Coał-BearingDeposilionałSystems. Berlin.

Gabzdyl, W. 1987. Petrografia węgła. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Kuhl, J. i Dąbek, H. 1961. O chlorze i fosforze w węglach kamiennych Górnego Śląska. Przegląd Górniczy nr 9, 443-446.

Kurdziel, K. i Kosewska, M. 2001. Wpływ jakości koksu na techniczne i ekonomiczne wskaźniki produkcji surówki żelaza w Hucie im. T. Sendzimira S.A. Karłx> nr 2, 57-60.

Mahony i in 1981 - Mahony, B., Moulston, I. i W il kin son, H.C. 1981. Study of the relationship between the phosphorus content of coal and coke. Fuel vol. 60, i. 4, 355-358.

Michalik, A. i Bronny, M. 2001. Parametry jak ości owe koksu spełniające wymagania procesu wielkopiecowego, a właściwości dostępnej bazy węglowej. Karin) nr 2, 53-56.

Marcisz, M., 2010a. Szacowanie gęstości aprobowania pokładów węgla kamiennego w Górnośląskim 'Zagłębiu Węgłowym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Marcisz M., 201 Ob. Ocena bazy zasobowej węgla koksowego w KWK Zofiówka i KWK Pniówek JSW SA. Gosjfodarka Surowcami Mineralnymi - Minerał Resources Managemen t. 26, z. 2, 5-23.

Mielecki, T. 1972. Wiadomości o Imdaniu i własnościach węgła. Wyd. Śląsk, Katowice.

Morga, R. 2007. Struktura zmienności zawartości fosforu w eksploatowanych pokładach węgla kamiennego KWK Pniówek. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Minerał Resources Managemen t. 23, z. 1, 29-48.

Morga, R. 2005. Występowanie fosforu w węglu kamiennym i jego znaczenie w produkcji koksu. Przegląd Górniczy nr 3, 31-32.

Nieć, M. 1982. Geologia ko [minia na. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

Okulski i in. 2010 - Okulski, T., Ozga-Blaschke, U. i Stala-Szlugaj, K. 2010. Występowanie fosforu w węglu kamiennym Gos/fodarka Surowcami Mineralnymi - Minerał Resources Managemen L 26, z. 1, 23-35.

Probierz, K. i Marcisz, M. 2011. Trafność szacowania jakości węgla kamiennego na przykładzie wybranych pokładów złoża Pniówek. Przegląd Górniczy i. 66, nr 7-8, 166-170.

Probierz, K. i Marcisz, M. 2010. Estimation of the hard coal quality in a deposit in view of national and intemational standards. Archiwum Górnictwa vol. 55, nr 4, 847-863.

Probierz i in. 2011 - Probierz, K., Marcisz, M. i Sobolewski, A. 2011. Znaczenie badań geologicznych w roz- poznaniu bazy zasobowej węgli koksowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego dla potrzeb projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Karin) nr 3, 123-135.

Probierz i in. 2012a - Probierz, K., Marcisz, M. i Sobolewski, A. 2012a. Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). W yd. IChPW, Zabrze.

Probierz i in. 2012b- Probierz, K., Marcisz, M. i Sobolewski, A. 2012b. Rozpoznanie geologicznych warunków występowania węgla koksowego w rejonie Jastrzębia dla potrzeb projektu „Inteligentna koksownia*’. Biuletyn PIG nr 45 2, 245-256.

Rożkowska, A. i Parzentny, H. 1990. Zawartość fosforu w węglach kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kwartalnik Geologiczny vol. 34, nr 4, 611-622.

Stach, E. i in. 1982. Stach's TextbookofCoal Petrology. Gebruder Bomtraeger, Berlin-StuttgarL Taylor, G.H. i in. 1998. Organie Petrology’. Gebruder Bomtraeger, Berlin-Stuttgart. www.jsw.pl

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 92 92 16
PDF Downloads 25 25 6