Planning and Environmetal Conditions for Protection of the Area of Documented Brown Coal Deposits in the Dolnoslaskie Voivodeship

Open access

STRESZCZENIE

Konieczność wyznaczenia obszarów funkcjonalnych strategicznych złóż kopalin i ich uwzględ- nienia w planach zagospodarowania przestrzennego, wynikająca z dokumentów rządowych takich jak KPZK2030 powoduje, że niezbędne staje się opracowanie kryteriów delimitacji takich obszarów oraz związane z tym przeprowadzenie analizy uwarunkowań w obszarach udokumentowanych złóż węgla brunatnego, uwzględniających pełen zakres kryteriów (geologicznych, górniczych, przestrzennych, środowiskowych, społecznych oraz gospodarczych i innych) z zastosowaniem metody, która charak- teryzowałaby się jak największym obiektywizmem ich oceny. W pracy zaproponowano wykorzys- tanie metodyki opartej na wielokryterialnej analizie hierarchicznej (Analytic Hierarchy Process - AHP) w celu określenia istotności uwarunkowań środowiskowych i planistycznych w generowaniu konfliktów z ochroną i potencjalną eksploatacją złóż węgla brunatnego. W szczególności w celu wskazania uwarunkowań i obszarów najbardziej i najmniej konfliktowych w granicach udoku- mentowanych złóż. Badania, poprzedzone charakterystyką uwarunkowań środowiskowych, analizą ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz pokrycia obszarów złóż miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykonano na przykładzie dolnośląskich złóż węgla brunatnego ze szczególnym uwzględnieniem złoża Legnica. Stwierdzono, że do najistotniejszych uwarunkowań środowiskowych i planistycznych ograniczających możliwość ochrony i eksploatacji złóż węgla brunatnego należą przyrodnicze obszary chronione (waga 0,19), zabytki kultury (waga 0,14), obszary zabudowane (waga 0,09) oraz wody podziemne i powierz- chniowe (wagi po ok. 0,09). Rezultaty te mogą posłużyć do wyznaczenia obszarów charaktery- zujących się największą (współwystępowanie różnych i najistotniejszych form przeznaczenia terenu) i najmniejszą konfliktowością, a przez to do wspomagania prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej na wszystkich poziomach administracji publicznej.

Blachowski, J. 2014. Spatial analysis of the mining and transport of rock minerals (aggregates) in the context of regional development. Environ. Ea3rth Sci. Vol. 71, s. 1327-1338.

Główny Urząd Statystyczny, 2013 - Bank Danych Lokalnych, @ http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html7pname=indeks, dostąp 2013.08.30

Hyder, Z., 2012. Site Characterization, Sustainability Evaluation and Life Cycle Emissions Assessment of Underground Coal Gasification. Doctoral Dissertation. Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University.

Kabiesz i in. 2011 - Kabiesz, J., Makówka, J. i Patyńska, R. 2011. Ocena innowacyjności technologii zagospo- darowania odpadów górnictwa węgla kamiennego metodą AHP (Analytic Hierarchy Process). http://foresight-ogwk.pl/uploads/etaplV-AHP.pdf, dostęp 2013.10.07.

Kasiński i in. 2006 - Kasiński, J., Mazurek, S. i Piwocki, M., 2006. Waloryzacja i ranking złóż węgla brunatnego w Polsce, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego Nr CLXXXVII, Warszawa.

Kasztelewicz, Z. i Ptak, M. 2009. Wybrane problemy zabezpieczenia złóż węgla brunatnego w Polsce dla od- krywkowej działalności górniczej. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal t. 12, z. 2/2, s. 263-275.

Kasztelewicz i in. 2011 - Kasztęlcwicz. Z., Sypniowski, S. i Zajączkowski, M. 2011. Określenie możliwości zagospodarowania lubuskich złóż węgla brunatnego. Górnictwo i Geoinżynieria z. 3,s. 133-144.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta Uchwałą Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 201 Ir., M.P. z 2012 r., poz. 252.

Kozłowski i in. 2008 - Kozłowski, Z, Nowak, J., Kasiński, J„ Kudcłko, J., Sobociński, J. i Ubcrman, R. 2008. Techniczno-ekonomiczny ranking zagospodarowania złóż węgla brunatnego w aspekcie założeń polityki energetycznej Polski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Malewski i in. 2008 - Malewski, J., Blachowski, J., Każmierczak, U. i Kucharska, M. 2008. Środowiskowe i społeczne uwarunkowania eksploatacji złoża węgla brunatnego l^egnica. Redakcja „Górnictwa Odkryw- kowego", Wrocław.

Ministerstwo Gospodarki, 2009. Polityka energetycznej Polski do 2030 roku przyjęta uchwałą nr 202/2009 Rady Ministrów zdnia 10 listopada2009 r., M.P. z2009 r., poz. 11.

Ministerstwo Gospodarki, 2012. Informacja na temat realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku w 2011 roku Warszawa.

Naworyta, W. i Chodak, M. 2010. Analiza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego Nr 138. Seria Inżynieria Nr 17, s. 45-54.

Nieć, M. i Radwanck-Bąk, B. 2011. Propozycja ustawowej ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin. Bez- pieczeństwo Pracy i Ochrona Środow iska w Górnictw ie Vol. 7,s. 12-17.

Państwowy Instytut Geologiczny, 2013. Centralna Baza Danych Geologicznych, Złoża kopal in (shp), http://wcb3.pgi.gov.pl/dwmUownloadManagcr\vl.aspx, dostęp 2013.08.30.

Polska Akademia Nauk, 1982. Ekspertyza kompleksowego wykorzystania i zagospodarowania obszarów wy- dobycia węgla brunatnego w Polsce. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków.

Ptak, M. 2011. Metoda oceny możliwości prowadzenia odkrywkow ej działalności górniczej oddziałującej na obszary Natura 2000. Rozprawa doktorska, AGH, Kraków.

Radwanck-Bąk, B. 2005. The conccpt of multi-criteria minerał resources protection. Environ Geol. Vol. 52, s.137-145.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587).

Saaty, T. 1977. A scaling method forpriorities in hicrarchical structurcs. J. Math. Psycholog,' 15, s. 234-281.

Saaty, L.T. 1987. The analytic hierarchy process - what it is and how it is used. Mathcmatical Modelling, Elsevier Vol. 9,3-5, s. 161-176.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice przyjęte uchwałą nr VIll/38''03 zdnia 27 czerwca2003 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy przyjęte uchwałą nrXXX/264/08 Rady Miejskiej Legnicy zdnia 27 października2008 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina przyjęte uchwałą nr XXXIL'241/12 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2012 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin przyjęte uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 2009 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice przyjęte uchwałą nrXLlV/259/2014 Rady Gminy Miłkowice zdnia 10 stycznia 2014 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice przyjęte uchwałą nr XXXII/164/2009 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2009 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruja przyjęte uchwałą nr XIV/81/2012 Rady Gminy Ruja zdnia 27.111.2012 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa przyjęte uchwałą nr LXXI/331/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 września 2009 r.

Uberman. R. i Naworyta, W. 2012. Eksploatacja złóż węgla brunatnego w warunkach ograniczeń przestrzennych i ekologicznych, studium przypadku złoże Gubin. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 15, z. 4, s. 29-41.

Uberman, R., 2011. Waloryzacja złóż węgla brunatnego dla prawnej ich ochrony. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 14, z. 2, s. 415-425.

Uberman, R. i Ostręga, A. 2008. Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego dla waloryzacji polskich złóż węgla brunatnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Minerał Resources Management t. 24, z. 2/4, Kraków.

Ustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2003.80.717.

WBPP 1980. Uwarunkowania budowy kopalni węgla brunatnego na złożu Legnica wynikające z założeń prze- strzennego rozwoju województwa legnickiego. Legnica.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 110 110 13
PDF Downloads 30 30 9