Natural aggregates in EU – the production in 1980–2011

Open access

Streszczenie

Celem pracy było obadanie wielkości produkcji kruszyw naturalnych w krajach Unii Europejskiej na przestrzeni ostatniej dekady. W najnowszej historii rozwoju produkcji kruszyw w krajach euro- pejskich można wyróżnić dwa podstawowe okresy: dcres przedkryzysowy do około 2005 roku i okres zaznaczającego się światowego kryzysu finansowo-gospodarczego po roku 2008. Sektor produkcji kruszyw w Europie wytwarza rocznie około 3 mld Mg kruszyw o wartości około 20 mld euro. Zdecydowana większość kruszyw (około 91%) pochodzi ze złóż naturalnych, w tym kruszywa łamane - 50,0%, a kruszywa żwirowo-piaskowe -141,0%. Na pozostałą część składają się kruszywa pochodzące z recyklingu (około 5%) oraz kruszywa morskie i sztuczne (po około 2%). Przemysł kruszyw w Europie obejmuje około 17 tys. firm pozyskujących kruszywo w około 29 tys. kopalń i odkrywek, zatrudniając bezpośrednio i pośrednio około 280 tys. osób. Przeprowadzona analiza wykazała przede wszystkim, że w Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z UEPG ilość wytwarzanych kruszyw w poszczególnych krajach wykazuje zmienne tendencje, zarówno wzrostowe jak i spadkowe, a w znacznej grupie krajów pozostaje na mniej więcej stałym poziomie. Obraz ten został jednak zakłócony światowym kryzysem ekonomicznym, w wyniku którego produkcja kruszyw w większości krajów europejskich uległa po 2008 reku zmniejszeniu i niestety, tendencja ta trwa nadal chociaż z różnym natężeniem. Na tym tle Polska wyróżnia się korzystnie z systematycznie rosnącą (do roku 2011) produkcją kruszyw. Średnia europejska produkcji kruszyw na mieszkańca wynosiła w 2011 około 5,8 Mg/osobę i w porównaniu do 2006 roku (7 Mg mieszkańca) opadła o ponad 17%. W Polsce w latach 2006-2011 produkcja kruszyw wzrosła z około4,4 Mgósobę do 9,1 Mg/o»bę, a więc o około 107%. Duży wpływ miała na to rekordowa produkcja kruszyw w 2011 roku w ilości 345 min Mg (wzrost w porównaniu do 2010 r o 36,9%).

Galos, K. i Smakowski, T. 2008. Nowa polityka surowcowa krajów Unii Europejskiej w obszarze surowców nieenergetycznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management 24(4/4), s. 76-89.

Kabziński, A. 2007. Udział przemysłu kruszyw naturalnych w realizacji programu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2007-2013. Górnictwo Odkrywkowe 5-6, s. 244-250.

Kabziński, A. 2007b. Kruszywa naturalne w Polsce. Prognozy 2006 i 2007. Surowce i Maszyny Budowlane 3, s. 10-12.

Kabziński, A. 2009. Kruszywa w Polsce w latach 1989-2008. I Forum Producentów Kruszyw. ABC. Kruszywa. Referaty i prezentacje. IMBiGS Warszawa 17 listopada 2009, s. 20-31.

Kawalec, P. 2007. Analiza produkcji i zużycia kruszyw w zależnoŚci od wybranych wskaŸników wzrostugospodarczego w Polsce i innych krajach UE. Praca doktorska AGH Kraków.

Kozioł, W. i Kawalec, P. 2006. Stan i perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego w XXI wieku. GórnictwoOdkrywkowe 3-4, s. 8-15.

Kozioł, W. i Kawalec, P. 2007. Prognozy produkcji kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej. Polski Kongres Górniczy w Krakowie 2007. Górnictwo Odkrywkowe 5-6, s.113-118.

Kozioł, W. i Kawalec, P. 2008. Wpływ rozwoju infrastruktury kraju na intensyfikacjê produkcji kruszyw naturalnych. Przegląd Górniczy 9-10, s. 18-26.

Kozioł,W., Kawalec, P. i Kabziński, A., 2008. Produkcja kruszywa w Unii Europejskiej. Gospodarka SurowcamiMineralnymi - Mineral Resources Management 24(4/3), s. 61-73.

PIG lata 1991-2011. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny (PIG), Warszawa.

UEPG, lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. Annual Reviev. Union Européenne des Producteurs de Granulats (European Aggregates Association) UEPG, Brussels-Belgium.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 38 38 5
PDF Downloads 19 19 2