Quality of coal from exploited seams in Lw “Bogdanka” S.A. (Lublin Coal Basin) / Jakość Węgla Eksploatowanych Pokładów W Lw „Bogdanka” S.A. (Lubelskie Zagłębie Węglowe)

Open access

Streszczenie

Jakość węgla została przeanalizowana na podstawie danych z rozpoznania geologicznego i analiz chemiczno- -technologicznych węgla wykonanych na próbach pobranych z otworów wiertniczych oraz wyrobisk górniczych. Eksploatowane pokłady węgla o indeksach 382 i 385/2 wykazują zmienną morfologię ze względu na grubość ławic węglowych oraz występujące w nich przerosty płonne. Węgiel z pokładu 382 posiada następujące parametry: popielność (Ad) - 10,02-38,47 średnio 21,71%, wartość opałowa (Qir) - 18 326-28 089 kJ/kg średnio 23 826 kJ/kg, zawartość siarki całkowitej (S/) - 0,82-2,16% średnio 1,27%, typy węgla - 31.2, 32.1, 32.2, 33. Węgiel z pokładu 385/2 posiada następujące parametry: popielność (Ad )- 6,36-32,32 średnio 18,99%, wartość opałowa (Qir) -19881-30135 kJ/kg średnio 24 661 kJ/kg, zawartość siarki całkowitej (Str) - 0,58-1,83% średnio 0,99%, typy węgla - 32.1, 32.2, 33, 34.1, 34.2. Parametry takie jak popielność czy wartość opałowa są silnie skorelowane z występującymi w pokładzie przerostami skał niewęglowych, których obecność w węglu powoduje obniżenie wartości opałowej i wzrost ilości popiołu po spaleniu węgla. W mniejszym stopniu te parametry będą zależne od środowiska sedymentacji materiału węglotwórczego. Zawartość siarki całkowitej w analizowanych pokładach nie wykazuje związku z wartościami wcześniej analizowanych parametrów. Siarka całkowita stanowi sumę nagromadzonych w węglu siarczków i siarczanów pochodzących z rozkładu materii roślinnej oraz dostarczonych przez wody złożowe na różnych etapach tworzenia się pokładów węgla. Uzyskane wyniki i wnioski dotyczące zmienności parametrów obecnie eksploatowanych pokładów węgla mogą być przydatne przy rozpoznaniu planowanych do eksploatacji niżej leżących pokładów np. 389, 391 lub pokładów w obszarach sąsiednich.

Bielowicz B., 2010 - New technological classification of lignite as a basis for balanced energy management. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 26, z. 2, s. 25-39.

Kotas A., Buła Z. (red.), Gądek S., Kwarciński J., Malicki R., 1983 - Atlas Geologiczny Górno­śląskiego Zagłębia Węglowego; część II - Mapy jakości węgla. Wyd. Geol. Warszawa.

Kulczycki Z., Sowa A., 2008 - Struktura i zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4, s. 219-234.

Porzycki J., Zdanowski A., 1988 - Jakość węgla [W:] Dembowski Z., Porzycki J., (red.) - Karbon Lu­belskiego Zagłębia Węglowego. Prace Instytutu Geologicznego CXXII, Warszawa, s. 184-92. Zdanowski A., 2010 - Zróżnicowanie jakości węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Mat. XXXIII Symp. nt. Geologia formacji węglonośnych Polski. Wyd. AGH, Kraków, s. 101-103.

Zdanowski A. (red.), 1999 - Atlas geologiczny Lubelskiego Zagłębia Węglowego. MOSZNiL i PIG War­szawa.

Zdanowski A., Shulga V.F., 2008 - Złoża węgla kamiennego w strefie przygranicznej Polski i Ukrainy. Materiały I Polskiego Kongresu Geologicznego. PTG Kraków.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 63 63 12
PDF Downloads 14 14 2