Pollution indicators in groundwater of two agricultural catchments in Lower Silesia (Poland)

Open access

Abstract

The article discusses the content and source of mineral nitrogen compounds in groundwater, based on the data collected in two river catchments in two series (spring and autumn 2014). The study area comprises two catchments located in Lower Silesia, Poland - Cicha Woda and Sąsiecznica. Both catchments are characterised agricultural character of development. In the both researched areas, the points of State Environmental Monitoring (SEM) are located but only the Cicha Woda area is classified as nitrate vulnerable zone (NVZ). To analyse and compare the contamination of Quaternary and Neogene aquifers, the concentration of nitrates, nitrites, ammonium and potassium ions was measured primarily. Results showed the exceedance of nitrogen mineral forms of shallow groundwater Quaternary aquifer in both basins. The concentration of nitrates range from 0.08 to 142.12 mgNO3 −−/dm3 (Cicha Woda) and from 2.6 to 137.65 mg NO3 −−/dm3 (Sąsiecznica). The major source of pollution is probably the intensive agriculture activity. It causes a degradation of the shallow groundwater because of nitrate, nitrite, potassium, phosphates and ammonium contents. There was no observed contamination of anthropogenic origin in the deeper Neogene aquifer of Cicha Woda catchment.

References

 • [1] Baattrup-Pedersen A., Hoffmann Ch.C., Audet J., Andersen E.H., Riis T., Larsen E.S., Kronvang B. 2014 Groundwater nitrogen and the distribution of groundwater-dependent vegetation in riparian areas in agricultural catchments. Ecological Engineering, 66, 111-119

 • [2] Bhumbla D.K. 2001 Agriculture practices and nitrate pollution of water. West Virginia University Extension Service, http://www.wvu.edu~agexten/pubnwsltr/TRIM/3623.htm

 • [3] Czajkowska A. 2010 Stopień zanieczyszczenia związkami biogennymi płytkich wód podziemnych w zagospodarowanej rolniczo części zlewni Bierawki (Assessment of biogenic compounds pollution of shallow underground water in agricultural managed part of Bierawka river basin), Górnictwo i Geologia, 5(4), 91-103

 • [4] Czebreszuk J., Ćwiertniewska Z., Nidental M. 2011 Wstępna analiza wyników polowych badań zróżnicowania obszarowego i sezonowego zmian zawartości azotanów w pierwszym poziomie wodonośnym (Preliminary analysis of area differentiation and seasonal changes in the concentration of nitrates in the first aquifer based on field investigations), Biuletyn PGI, 445, 59-66

 • [5] Dragon K., Górski J. 2015 Identification of groundwater chemistry origins in a regional aquifer system (Wielkopolska region, Poland). Environ Earth Sci, 73, 2153-2167, DOI 10.1007/s12665-014-3567-0

 • [6] Fotyma M., Kęsik K., Pietruch Cz. 2010 Azot mineralny w glebach jako wskaźnik potrzeb nawozowych roślin i stanu czystości wód glebowogruntowych (Mineral nitrogen in soils of Poland as an indicator of plants nutrient requirements and soil water cleanness), Fertilizers and Fertilization, 38, 5-83

 • [7] Grinsven H.J.M., Berge H.F.M., Dalgaard T., Fraters B., Durand P., Hart A., Hofman G., Jacobsen B.H., Lalor S.T.J., Lesschen J.P., Osterburg B., Richards K.G., Techen A.-K., Vertes F., Webb J., Willems W.J. 2012 Management, regulation and environmental impacts of nitrogen fertilization in Northwestern Europe under the Nitrates Directive, Benchmark study. Biogeosciences Discuss, 9, 7353-7404

 • [8] Guzik M., Zembal M., Pacholewski A. 2005 Zanieczyszczenia związkami azotu wód podziemnych w zlewni Liswarty (Nitrate pollution of groundwaters in Liswarta watershed), Współczesne Problemy Hydrogeologii, Toruń, 12, 789-792

 • [9] Hanula P. 2014 Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2013 (Quality assessment of groundwater of Lower Silesia in 2013), WIOŚ, Wrocław

 • [10] Ju T.X., Kou C.L., Zhang F.S., Christie P. 2006 Nitrogen balance and groundwater nitrate contamination: Comparison among three intensive cropping systems on the North China Plain. Environmental Pollution, 143, 117-125

 • [11] Igras J., 2006 Środowiskowe skutki nawożenia roślin w Polsce (Environmental impacts of plant fertilization in Poland), Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 83-92

 • [12] Jelonkiewicz E., Jelonkiewicz Ł. P., Wolanin A. 2015 Czynniki kształtujące jakość płytkich wód podziemnych na Pogórzu Wiśnickim (Factors affecting the shallow groundwater quality in the Wiśnickie Foothills), Przegląd Geologiczny, 63, 10(1), 786-790

 • [13] Jóźwiak K. 2015 Azot mineralny w płytkich wodach podziemnych Kampinoskiego Parku Narodowego (Inorganic nitrogen in the shallow groundwater of the Kampinoski National Park), Przegląd Geologiczny, 63, 10(1), 791-795

 • [14] Kasprzak A., Motyka J., Wardas-Lasoń M. 2013 Changes in the chemical composition of groundwater in Quaternary aquifer in old Krakow, Poland (years 2002-2012). Geology, Geophysics & Environment, 39, 143-152

 • [15] Kleczkowski A.S. 1990 Map of the Major Groundwater Basins of Poland needing special protection in 1:500 000 scale, IhiGI AGH, Kraków

 • [16] Kopiński J. 2005 Regionalne zróżnicowanie bilansu azotu, fosforu i potasu w rolnictwie polskim w latach 1999-2003 (The regional differentiation of nitrogen, phosphorus and potassium balances in Polish agriculture in the years 1999-2003), Fertilizers and Fertilization, 2, 84-96

 • [17] Macioszczyk A. Dobrzyński D. 2002 Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych (Hydrogeochemistry of active zone groundwater exchange), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 • [18] Michalska E. 2002 Geological Map of Poland 1:50 000, Sheet: 690 - Żmigród, PGI

 • [19] Mroczkowska B. 1997 Hydrogeological Map of Poland 1:50 000, Sheet: 761 - Wądroże Wielkie. PGI

 • [20] Pietrzak S. 2012 Azotany w wodach gruntowych na terenach zajmowanych przez użytki zielone w Polsce (Nitrates in groundwater in the areas occupied by grasslands in Poland), Polish Journal of Agronomy, 11, 34-40

 • [21] Pietrzak S. 2011 The effect of long-term farmyard manure storage directly on the ground on the pollution of soil and water by mineral forms of nitrogen. Fertilizers and Fertilization, 24, 98-104

 • [22] Raczuk J., Biardzka E., Michalczyk M. 2009 Związki azotu w wodzie studziennej w świetle ryzyka zdrowotnego mieszkańców gminy Wodynie (woj mazowieckie). (Nitrogen compounds in well water in view of health risk to inhabitants of the commune Wodynie (masovian voivodship)), Water-Environment-Rural Areas, 9, 1(25), 87-97

 • [23] Regulation of the Minister of Environment dated 23 July 2008 on the criteria and method of evaluating the underground water condition (Journal of Laws 2008 no. 143, item 896)

 • [24] Regulation of the Minister of Environment of 23 December 2002 on the criteria for designation of waters vulnerable to pollution from nitrogen compounds from agricultural sources (Journal of Laws No. 241, item 2093)

 • [25] Stupnicka E. 1997 Geologia regionalna Polski (Regional geology of Poland), WUW, Warszawa

 • [26] Syers J. Keith 2005 Potas w glebie i roślinach uprawnych (Soil and plant potassium in agriculture - a review), Fertilizers and Fertilization, 3(24), 9-36

 • [27] Szołek K., Sutkowski M. 2004 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ruja (Local Development Strategy for Municipality Ruja), Center for Social and Economic Initiatives, Lubin

 • [28] Tokarczyk-Dorociak K., Gębarowski Sz. 2011 Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w zlewni Baryczy (Implementation of Water Framework Directive in Barycz River basin), Infrastructure and Ecology of Rural Areas, PAN, Kraków, 10, 15-27

 • [29] Wick K., Heumesser Ch., Schmid E. 2012 Groundwater nitrate contamination: Factors and indicators. Journal of Environmental Management, 111, 178-186

 • [30] Witczak S., Adamczyk A. 1995 Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania (Catalogue of selected physical and chemical indicators of groundwater contamination and methods of their determination), Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ, Warszawa, 1

 • [31] Witczak S., Duda R., Karlikowska J., Żurek A. 2005 Możliwość wykorzystania mapy podatności do weryfikacji stref wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami (The possible using of the vulnerability map for NVZS delimitation), Współczesne Problemy Hydrogeologii, Toruń, 12, 715-721

 • [32] Wojciechowska R. 2000 Hydrogeological Map of Poland 1:50 000, Sheet: 691 - Czeszów. PGI

 • [33] Żurek A. 2002 Azotany w wodach podziemnych (The nitrate in groundwater), Biuletyn PGI, 400, 115-141

 • [34] Żurek A. 2009 Ocena poziomu wymycia azotanów do wód podziemnych na podstawie badań w małych zlewniach rolniczych (The assessment of nitrate losses into groundwater on the base of measurements in small agricultural catchments), Biuletyn PGI, 436, 589-596

 • [35] http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/

 • [36] http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/en/front/stanwpolsce/srodowisko_i_zdrowie/jakosc_wod

Geoscience Records

an Interdisciplinary Journal of Earth Sciences

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 32 32 19
PDF Downloads 6 6 4