Finnland und Finnische Literatur in Polen

Open access

ABSTRACT

The article describes the presence of Finland in the consciousness of Poles (since 14th-16th century) as well as the presence of the Finnish literature on the Polish publishing market since 1860s until today. Finnish literature became broadly known in Europe only in 1835, when the first edition of the national epic Kalevala appeared and directed European intelligentsia’s attention to Finnish nation and its struggle for their own national identity. Selection of Finnish literary works (including those written in Swedish) which were translated in that times into Polish proves that the Polish publishers and translators were consciously looking for similarities between the situation of Poland and Finland which both were under the reign of tsarist Russia. The rich Finnish literature of the next decades fully shows the difficult process of becoming a Finn and finding one’s own identity under new political and social conditions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brzozowski Oskar. 2008 [1878]. Zapiski z pobytu w Szwecji. [Kronika rodzinna Serie: 3 1878] Czas Kultury Nr. 2 S. 428-432.

 • Csaplaros Istvan & Joanna Trzcinska-Mejor. 1981. Bibliografia literatury finskiej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Dqbrowska Maria. 1913. Finlandja - wzorowy kraj kooperacji. Warszawa: Drukarnia L. Boguslawskiego.

 • - 1974. A polnoc zawsze mnie niezmiernie n^cila. In: Ciesielski Zenon (Hrsg.). Skandynawiaw oczach Polakow. Gdansk: Wydawnictwo Morskie S. 435-439.

 • Duchinska Seweryna. 1869. Epopeja finlandzka. Biblioteka Warszawska Bd. III. S. 238-252. Järnefelt Arvid. 1933. W pulapce. In: Panteon wielkich tworcow poezji i prozy. Warszawa Bd.2. S. 544-545.

 • Jezioranski Feliks. 1880. Kalewala. Biblioteka Warszawska Bd. I. S. 29-51 225-251. Kauppis-Heikki. 1927. Sqsiedzi. Przeklad z finskiego. Naokolo swiata Nr. 34 S.159-66. Kutylowski Bohdan. 1906. Finlandya i Finlandczycy. Ognisko Nr. 2.

 • Larin-Köysti. 1925. Czlowiek i mech. Übers. von Zofia de Bondy. Naokolo swiata Nr. 16 S. 212-221.

 • Legion Polski w Finlandii 1917-1927. 1927. Warszawa: Nakladem Komisji Likwidacyjnej Legionu Polskiego w Finlandji z okazji dziesi^ciolecia (Broschüre).

 • Leino Eino. 1921. Niech zyje Polska!. Übers. von Bohdan Kutylowski. Przymierze Nr. 8 S.14.

 • - 1927. Z teki literackiej. Proza poetycka. (Morze i dzien Porzqdek). Kobieta wspolczesna Nr. 37 S. 15.

 • Linnankoski Johannes. 1933. Zbiegowie. (Fragment). Übers. von K. Zawistowicz. In: Panteon wielkich tworcow poezji iprozy. Warszawa Bd.2. S. 542-543.

 • Päivärinta Pietari. 1892. Nowele finskie (1: Chybione zycie 2: W samotni). Dziennik Lodzki Nr. 228-232 234-236.

 • - 1907. Towarzysz podrozy. Wiedza Bd. I. S. 379-384 411-416.

 • Piotrowski Bernard. 1977. Polsko-finskie zwiqzki gospodarcze kulturalne i naukowe w okresie mi^dzywojennym. In: Komunikaty Instytutu Baltyckiego Gdansk Heft 26. S. 13-31.

 • Plewinska Gabriela (Hrsg.) 1901. Finlandia w oswietleniu literackim. Zbiór utworów pisarzy finlandzkich. Übers. von Ernst Brauswetter (= Biblioteka Dziel Wyborowych Nr. 205). Warszawa: Redakcya i Administracya Biblioteki Dziel Wyborowych.

 • Rostafinski Jan. 1937. Od Helsinek do Petsamo. Przeglqd Polsko-Finsko-Estonski Nr. 2. Runeberg Johan Ludvig 1853. Wiesniaczka. Übers. von Leon Potocki. Biblioteka Warszawska Bd. I. S. 320-321.

 • - 1921. Hymn finlandzki. Übers. von Bohdan Kutylowski. Przymierze Nr.4.

 • Topelius Zachariasz. 1933. Brzoza i gwiazda. In: Panteon wielkich twórców poezji i prozy. Warszawa. Bd.2 S. 539-540.

 • Tretiak Józef. 1882. Kalewala. Epopeja finska. Przewodnik Naukowy i Literacki. S. 60-71 159-181 261-282 368-373.

 • Wlodek Ludwik. 1907. Lud finski i jego kultura. Tygodnik Ilustrowany Nr. 40. S. 808-809. Wyrwicz Karol. 1773. Geografía powszechna czasów terazniejszych. Warszawa: Coll. Soc. Jesu.

 • - 1768 1770. Geografia czasów najnowszych. Warszawa: Komisja Edukacji Narodowej. Zawistowicz Kazimiera. 1932. Literatura finska. In: Wielka Literatura Powszechna. Bd. 2 S. 29-737.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 145 53 1
PDF Downloads 53 32 1