Finnland und Finnische Literatur in Polen

Open access

ABSTRACT

The article describes the presence of Finland in the consciousness of Poles (since 14th-16th century) as well as the presence of the Finnish literature on the Polish publishing market since 1860s until today. Finnish literature became broadly known in Europe only in 1835, when the first edition of the national epic Kalevala appeared and directed European intelligentsia’s attention to Finnish nation and its struggle for their own national identity. Selection of Finnish literary works (including those written in Swedish) which were translated in that times into Polish proves that the Polish publishers and translators were consciously looking for similarities between the situation of Poland and Finland which both were under the reign of tsarist Russia. The rich Finnish literature of the next decades fully shows the difficult process of becoming a Finn and finding one’s own identity under new political and social conditions.

Brzozowski, Oskar. 2008 [1878]. Zapiski z pobytu w Szwecji. [Kronika rodzinna, Serie: 3, 1878] Czas Kultury Nr. 2, S. 428-432.

Csaplaros, Istvan & Joanna, Trzcinska-Mejor. 1981. Bibliografia literatury finskiej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dqbrowska, Maria. 1913. Finlandja - wzorowy kraj kooperacji. Warszawa: Drukarnia L. Boguslawskiego.

- 1974. A polnoc zawsze mnie niezmiernie n^cila. In: Ciesielski, Zenon (Hrsg.). Skandynawiaw oczach Polakow. Gdansk: Wydawnictwo Morskie, S. 435-439.

Duchinska, Seweryna. 1869. Epopeja finlandzka. Biblioteka Warszawska, Bd. III. S. 238-252. Järnefelt, Arvid. 1933. W pulapce. In: Panteon wielkich tworcow poezji i prozy. Warszawa Bd.2. S. 544-545.

Jezioranski, Feliks. 1880. Kalewala. Biblioteka Warszawska Bd. I. S. 29-51, 225-251. Kauppis-Heikki. 1927. Sqsiedzi. Przeklad z finskiego. Naokolo swiata Nr. 34, S.159-66. Kutylowski, Bohdan. 1906. Finlandya i Finlandczycy. Ognisko Nr. 2.

Larin-Köysti. 1925. Czlowiek i mech. Übers. von Zofia de Bondy. Naokolo swiata Nr. 16, S. 212-221.

Legion Polski w Finlandii 1917-1927. 1927. Warszawa: Nakladem Komisji Likwidacyjnej Legionu Polskiego w Finlandji z okazji dziesi^ciolecia (Broschüre).

Leino, Eino. 1921. Niech zyje Polska!. Übers. von Bohdan Kutylowski. Przymierze Nr. 8, S.14.

- 1927. Z teki literackiej. Proza poetycka. (Morze i dzien, Porzqdek). Kobieta wspolczesna, Nr. 37, S. 15.

Linnankoski, Johannes. 1933. Zbiegowie. (Fragment). Übers. von K. Zawistowicz. In: Panteon wielkich tworcow poezji iprozy. Warszawa Bd.2., S. 542-543.

Päivärinta, Pietari. 1892. Nowele finskie (1: Chybione zycie, 2: W samotni). Dziennik Lodzki Nr. 228-232, 234-236.

- 1907. Towarzysz podrozy. Wiedza Bd. I., S. 379-384, 411-416.

Piotrowski, Bernard. 1977. Polsko-finskie zwiqzki gospodarcze, kulturalne i naukowe w okresie mi^dzywojennym. In: Komunikaty Instytutu Baltyckiego, Gdansk Heft 26. S. 13-31.

Plewinska, Gabriela (Hrsg.) 1901. Finlandia w oswietleniu literackim. Zbiór utworów pisarzy finlandzkich. Übers. von Ernst Brauswetter (= Biblioteka Dziel Wyborowych Nr. 205). Warszawa: Redakcya i Administracya Biblioteki Dziel Wyborowych.

Rostafinski, Jan. 1937. Od Helsinek do Petsamo. Przeglqd Polsko-Finsko-Estonski Nr. 2. Runeberg, Johan Ludvig 1853. Wiesniaczka. Übers. von Leon Potocki. Biblioteka Warszawska Bd. I. S. 320-321.

- 1921. Hymn finlandzki. Übers. von Bohdan Kutylowski. Przymierze Nr.4.

Topelius, Zachariasz. 1933. Brzoza i gwiazda. In: Panteon wielkich twórców poezji i prozy. Warszawa. Bd.2, S. 539-540.

Tretiak, Józef. 1882. Kalewala. Epopeja finska. Przewodnik Naukowy i Literacki. S. 60-71, 159-181, 261-282, 368-373.

Wlodek, Ludwik. 1907. Lud finski i jego kultura. Tygodnik Ilustrowany Nr. 40. S. 808-809. Wyrwicz, Karol. 1773. Geografía powszechna czasów terazniejszych. Warszawa: Coll. Soc. Jesu.

- 1768, 1770. Geografia czasów najnowszych. Warszawa: Komisja Edukacji Narodowej. Zawistowicz, Kazimiera. 1932. Literatura finska. In: Wielka Literatura Powszechna. Bd. 2, S. 29-737.

Folia Scandinavica Posnaniensia

The Journal of Adam Mickiewicz University, Department of Scandinavian Studies

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 55 55 9
PDF Downloads 11 11 0