Educational aspects of the profession of ‘forest machinery operator’ in view of survey results

Open access

Abstract

In the early 1990s, an employment reduction in the State Forests caused the lowest-income employees to be transferred to external service providers. At the same time, due to the lack of students applying in this field, numerous vocational schools were shut down. At present, professions in the forestry sector are characterized by work under harsh conditions combined with low pay and are thus rarely chosen by young people. As a result, this service sector’s average age is increasing very visibly. The aim of this paper was to gather information about the motivation of the students who did decide to begin training in this field and their professional aspirations. Our work is based on data obtained from forestry schools and a 9-question survey. Questions in the survey concerned the motivation to become an operator of forest machines, family traditions related to this profession, professional interests and plans for the future. The data analysis revealed that forestry education at the level of vocational schools is practically inexistent. For the past six years, the only unit that trained new forestry workers continuously was the Forestry School in Rogoziniec. The school’s graduates primarily pick up the profession of harvester operator and forwarder operator. Even more alarming is the fact that most of this school’s students are aware of the present employment conditions in Poland and are considering going abroad to find jobs. Therefore, in order to retain the newly trained workforce, it is necessary to improve the attractiveness of the forestry professions and to introduce systemic solutions for the development of qualifications and competences, which should be of interest to both forestry entrepreneurs and the State Forests.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dudziak B. 2010. Wprowadzenie do metod i technik badań społecznych. Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 102 s. ISBN 9788362292042.

 • Fijas J. Schleser A. Neubauer P. 2015. Raport końcowy projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne. Gdańsk.

 • Gizak D. 2017. Użytkowanie bez rewolucji. Drwal 5: 28–31.

 • Gornowicz R. Grodecki J. Stempski W. Lubieński K. 2008. Ekspertyza sektora usług leśnych w Polsce. Poznań. Maszynopis.

 • Grodecki J. 2014. Problemy organizacyjne społeczne i ekonomiczne pozyskiwania drewna w: Perspektywy rozwoju techniki leśnej Mostki k. Świebodzina. Polskie Towarzystwo Leśne Warszawa 61–76. ISBN 839314177X 9788393141777.

 • Grzywacz A. 2012. Nauka badania kształcenie leśników i edukacja leśna społeczeństwa w przyszłości w: Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 r. Polskie Towarzystwo Leśne Warszawa. 335–357. ISBN 8393141737 9788393141739.

 • GUS. 2016. Leśnictwo 2016. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.

 • Häggström C. Kawasaki A. Lidestav G. 2013. Profiles of forestry contractors and development of the forestry-contracting sector in Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research 28(4): 395–404. DOI 10.1080/02827581.2012.738826.

 • Jelonek M. Szklarczyk D. 2012. Kogo kształcą polskie szkoły? Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych. PARP Warszawa 58 s. ISBN: 978-83-7633-121-8.

 • Karjalainen T. Zimmer B. Berg S. Welling J. Schwaiger H. Finér L. Cortijo P. 2001. Energy carbon and other material flows in the Life Cycle Assessment of forestry and forest products. Achievements of the Working Group 1 of the COST Action E9. European Forest. ISBN 952-9844-92-1.

 • Kastenholz E. Dyduch C. Fitzgerald R. Hudson B. Jaakkola S. Lidén E. Monoyios K. Morat J. Pasek F. Sachse M. Street W. Lorbach J. 2011. Guide to good practice in contract labour in forestry. Report of the UNECE/FAO Team of Specialists on Best Practices in Forest Contracting. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome. http://www.fao.org/docrep/014/i2231e/i2231e.pdf [7.01.2018].

 • Kawasaki A. Kohroki K. 2009. The reason for forestry “Foremen” dismissal from employee and their actual condition: a case of Fukuoka prefecture. Journal of Forest Economics 55(2): 10–20. DOI 10.20818/jfe.55.2_10.

 • Kocel J. 2002. Stan i uwarunkowania rozwoju prywatnego sektora usług leśnych w Polsce. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa Seria A 931.

 • Kocel J. 2005. Prywatny sektor usług leśnych w latach 1999–2003. Leśne Prace Badawcze 2: 17–34.

 • Kocel J. 2014. Prywatne przedsiębiorstwa leśne – stan obecny bariery i możliwości rozwoju w: Narodowy Program Leśny. Rozwój. Lasy i gospodarka leśna jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju. Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary 132–144. ISBN 9788362830442.

 • Louw W.J.A. 2004. General history of the South African forest industry: 1991 to 2002. The Southern African Forestry Journal 201: 65–76 DOI 10.1080/20702620.2004.10431775.

 • Marciniak P. 2011. Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielooperacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego. Zarządzanie ochroną przyrody w lasach 5: 268–285.

 • Mederski P. Karaszewski Z. Rosińska M. Bembenek M. 2016. Dynamika zmian liczby harwesterów w Polsce oraz czynniki determinujące ich występowanie. Sylwan 160(10): 795–804.

 • Nowacka W.Ł. Moskalik T. 2005. Logging machine operators-status quo and development possibilities. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 91: 349–356.

 • Nowacka W.Ł. Moskalik T. 2012. Las miejscem pracy - nowy zawód nowe możliwości. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 32(3): 215–221.

 • Nowacka W.Ł. Moskalik T. 2013. The negative effects of working in forestry with special focus on timber harvesting. Forestry Letters 105: 85–93.

 • Nowacka W.Ł Moskalik T. Sadowski J. 2011. Forest machine operators training - content and forms of education in: Technology and Ergonomics in the Service of Modern Forestry. Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja Kraków 129–137.

 • Nurek T. 2011. Struktura zatrudnienia w zakładach usług leśnych a poziom mechanizacji prac. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 6: 4–6

 • Płotkowski L. 1998. Las jako majątek miejsce pracy i źródło utrzymania. Sylwan 3: 41–56.

 • Płotkowski L. 2002. Las jako miejsce pracy. Sylwan 12: 11–21.

 • Sample V.A. Bixler R.P. McDonough M.H. Bullard S.H. Snieckus M.M. 2015. The promise and performance of forestry education in the United States: Results of a survey of forestry employers graduates and educators. Journal of Forestry 113(6): 528–537.

 • Sample V.A. Ringgold P.C. Block N.E. Giltmier J.W. 1999. Forestry education: Adapting to the changing demands on professionals. Journal of Forestry 97(9): 4–10. DOI 10.1093/jof/97.9.4.

 • Changes in Georgia’s logging workforce 1987–2007. Southern Journal of Applied Forestry 32(2): 60–68. DOI 10.1093/sjaf/32.2.60.

 • Sowa J.M. Leszczyński K. Szewczyk G. 2006. Human energy expenditure in late thinning performed in mountain spruce stands. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 5(1): 73–80.

 • Sztumski J. 2010. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wydawnictwo Śląsk Katowice 303 s. ISBN 9788371646454. Ustawa. 2011. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie systemu oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1206.

 • Van Damme L. Brown K.M. 1992. The Ontario advanced forestry program. The Forestry Chronicle 68(5): 607–611. DOI 10.5558/tfc68607-5.

 • Westermayer T. 2006. Out-sourcing of work in Germany’s forestry: rural social structure and identity in transformation. Arbeitswissenschaftlicher Forschungsbericht nr 3. Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. https://www.freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/freidok:2924/datastreams/FILE1/content [7.01.2018].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 75 75 5
PDF Downloads 70 70 1