Variability of silver fir (Abies alba Mill.) cones – variability of cone parameters

Open access

Abstract

This study aimed at determining the shape of closed silver fir cones from the Jawor Forest District (Wroclaw), based purely on measurements of their length and thickness. Using these two parameters, the most accurate estimations were achieved with a fourth-degree polynomial fitting function. We then calculated the cones’ surface area and volume in three different ways: 1) Using the fourth-degree polynomial shape estimation, 2) Introducing indicators of compliance (k1, k2, k3) to calculate the volume and then comparing it to its actual value as measured in a pitcher filled with water, 3) Comparing the surface area of the cones as calculated with the polynomial function to the value obtained from ratios of indicators of compliance (ratios k4 and k5). We found that the calculated surface area and volume were substantially higher than the corresponding measured values. Test values of cone volume and surface area as calculated by our model were 8% and 5% lower, respectively, compared to direct measurements. We also determined the fir cones apparent density to be 0.8 g·cm-3on average. The gathered data on cone surface area, volume and bulk density is a valuable tool for optimizing the thermal peeling process in mill cabinets to acquire high quality seeds.

Aniszewska M. 2001. Zmienność podstawowych parametrów szyszki świerka. Sylwan 145(6): 87–93.

Ballian D., Čabaravdić A. 2005. Međupopulacijska varijabilnost nekih morfoloških svojstava obične jele (Abies alba Mill.) iz središnje Bosne. Radovi Šumarskog Instituta, Jastrebarsko 40(1): 5–18.

Barzdajn W. 1996. Ocena wartości diagnostycznej morfologicznych cech szyszek świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] w celu wyróżnienia jego proweniencji. Sylwan 140(9): 61–75.

Barzdajn W. 2009 Adaptacja różnych pochodzeń jodły pospolitej (Abies alba Mill.) do warunków Sudetów. Leśne Prace Badawcze 70(1): 49–58. DOI 10.2478/v10111-009-0005-2.

Bednarek T. 2002. Zmienność osobnicza jodły (Abies alba Mill.) w lasach zarządzanych przez Regionalna Dyrekcję lasów Państwowych we Wrocławiu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im H. Kołłątaja w Krakowie 339: 181–195.

Bis R., Dobrowolska D. 2012. Występowanie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Puszczy Iłżeckiej.[Silver fir (Abies alba Mill.) occurrence in south-eastern part of Iłżecka Forest]. Leśne Prace Badawcze 73(4): 273–282. DOI 10.2478/v10111-012-0026-0.

Boratyński A. 1983. Systematyka i geograficzne rozmieszczenie jodły, in: Jodła pospolita (Abies alba Mill), (ed.S. Białobok). PWN, Warszawa–Poznań, 41–86.

Buraczyk W. 2009. Morphological changeability of cones of Norway spruce [Picea abies (L.)Karst.] in the Białowieża Forest. Folia Forestalia Polonica, series A: 51(2): 154–160.

Gawart B. Mikłaszewicz M. 2000. Modele matematyczne kształtu szyszek sosny i świerka. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej 2: 20–22.

Gudeski A. 1966. Morfologija na semeto i na šišarkite na elata (Abies alba Mill.) od nacionalniot park ‘Risnak’. God. Zborn. Zemj. – Šum. Fak. Univ. Skopje 19: 187–215.

Gunia S. Kowalski M. 1968. Jodła pospolita (Abies alba Mill.) w Puszczy Białowieskiej. Sylwan 112(3): 59–66.

Gunia S. 1986. Próba oceny wartości genetycznej i hodowlanej jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z Sudetów i Karpat polskich. Sylwan 130(2–3): 83–92.

Illoul-Hachi M., Derridj A., Fady B. 2015. Efficiency of seed production and cone size of Abiesnumidica De Lannoy in the plantation in Algeria. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences 3(7): 9–16.

Instrukcji gromadzenia i przechowywania zasobów genowych. 2007. Leśny Bank Genów Kostrzyca.

Jaworski A., Paluch J. 2007. Charakterystyka cech morfologicz- nych jodeł w drzewostanach o strukturze przerębowej Beskidów Zachodnich. Leśne Prace Badawcze 3: 7–13.

Kobliha J., Škorpík P., Stejskal J., Češka P. 2014. Hybridization results using the hybrid Abie scilicica × Abies cephalonica. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 13(4): 23–31.

Kočiová M. 1974. Dedivost’plodov Jedlebielej (Abies alba Mill.) na Slovensku. Acta Musei Silesiae, Series Dendrologia (Opava) 23: 171–179.

Kulej M., Skrzyszewska K. 1996. Wstępna ocena zmienności szyszek świerka istebniańskiego na przykładzie wybranych drzewostanów nasiennych Nadleśnictwa Wisła. Sylwan 140(5): 105–120.

Nanu N. 1977. Contributii la biometria conurilor de brad (Abies alba Mill.). Revista Pădurilor 92(3): 140–147.

Politi P.I., Georghiou K., Arianoutsou M. 2011. Reproductive biology of Abies cephalonica Loudon in Mount Aenos National Park, Cephalonia, Greece. Trees 25: 655–668. DOI 10.1007/s00468-011-0542-1.

Sabor J. Skrzyszewska K., Banach J. 1999. Ogólnopolskie Doświadczenie Proweniencyjne Jd PL 86/90. Powierzchnia porównawcza z jodłą pospolitą w Nadleśnictwie Baligród. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 61: 263–280.

Schütt P. 1991. Tannenarten Europasund Kleinasiens. Verlag Birkhäuser, Basel

Statistica 10. 2011. Start Soft. www.statsoft.com.

Sugiero D. 2005. Jodła pospolita (Abies alba Mill.) w drzewostanach zespołu żyznej buczyny karpackiej (Dentarioglandulosae-Fagetum). Sylwan 149(11): 42–49.

Suszka B. 1983. Rozmnażanie generatywne, in: Jodła pospolita Abies alba Mill. (ed. S. Białobok). PWN, Warszawa–Poznań.

Szeligowski H., Bolibok L., Buraczyk W., Drozdowski S. 2011. Analiza wybranych cech jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na powierzchni proweniencyjnej w Rogowie. [Characteristics of silver fir (Abies alba Mill.) in a provenance trial in Rogów]. Leśne Prace Badawcze 72(3): 225–231. DOI 10.2478/v10111-011-0022-9.

Tracz M., Barzdajn W. 2007. The morphological traits of cones and seeds of Abies alba in Middle Sudeten. Dendrobiology 58: 59–65.

Tyszkiewicz S. 1949. Nasiennictwo Leśne. Instytut Badawczy Leśnictwa, Seria D. nr 2, 358.

Wilczkiewicz M. 1976. Jodła pospolita (Abies alba Mill.) w Sudetach. Sylwan 120(1): 69–80.

Załęski A. (ed.) 1995. Nasiennictwo leśnych drzew i krzewów iglastych. Oficyna Edytorska Wydawnictwo Świat. Warszawa, 180.

Forest Research Papers

Lesne Prace Badawcze; The Journal of Forest Research Institute, Sekocin Stary

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 191 126 6
PDF Downloads 105 69 5