Seasonal dynamics of saproxylic beetles (Coleoptera) occurring in decaying birch (Betula spp.) wood in the Kampinos National Park

Open access

Abstract

The aim of the study was to identify the seasonal changes in the number of saproxylic beetles connected with birch in the Kampinos National Park. The research was conducted for 12 consecutive months in research areas representing 10 different site types. The beetles were collected from wood using photoeclectors. The largest number of species was collected in April and the lowest in January. An increase in number occurred during spring and summer months for species associated only with rotting wood, fructifications of tree fungi, the subcortical environment and hollows. In the same period the number of species not associated or potentially associated with decaying trees and wood decreased. During winter months, the differences in the number of trapped specimens were the smallest. The proportion of zoophagous species amongst the collected specimen increased in autumn and winter. The share of saprophagous species was the highest during the summer-autumn period and the share of mycetophages (jointly with myxomycophages) was the highest during spring and summer. We distinguished two separate groups of Coleoptera with the first one (‘summer group’) including species trapped during late-spring and summer months, while the second one (‘winter group’) includes species found in autumn, winter and early-spring months. In the ‘summer group’, an average of 55.8 species was trapped each month with 331.2 specimen of Coleoptera, while in the ʻwinter group’ an average of 56.1 species with 228.4 Coleoptera specimen were caught.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alinvi O. Ball J. P. Danell K. Hjältén J. Pettersson R. B. 2007. Sampling saproxylic beetle assemblages in dead wood logs: comparing window and eclector traps to traditional bark sieving and a refinement. Journal of Insect Conservation 11: 99–112. DOI: 10.1007/s10841-006-9012-2.

 • Bouget C. Brin A. Brustel H. 2011. Exploring the “last biotic frontier”: Are temperate forest canopies special for saproxylic beetles? Forest Ecology and Management 261: 211–220. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.10.007.

 • Byk A. Byk S. 2004. Chrząszcze saproksylofilne próchnowisk rezerwatu „Dęby w Krukach Pasłęckich”. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23(4): 555–580.

 • Gibb H. Hjältén J. Ball J.P. Atlegrim O. Pettersson R.B. Hilszczański J. Johanssona T. Danell K. 2006. Effects of landscape composition and substrate availability on saproxylic beetles in boreal forests: a study using experimental logs for monitoring assemblages. Ecography 29: 191−204. DOI: 10.1111/j.2006.0906-7590.04372.x.

 • Gutowski J.M. 2006. Saproksyliczne chrząszcze. Kosmos 55 1(270): 53–73.

 • Gutowski J. M. Kubisz D. Sućko K. Zub K. 2010. Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. Leśne Prace Badawcze 71(3): 279−298. DOI: 10.2478/v10111-010-0024-z.

 • Hilszczański J. 2008. Kora zamarłych świerków jako miejsce zimowania owadzich drapieżników związanych z kambio- i ksylofagami. Leśne Prace Badawcze 69(1): 15–19.

 • Hjältén J. Stenbacka F. Andersson J. 2010. Saproxylic beetle assemblages on low stumps high stumps and logs: Implications for environmental effects of stump harvesting. Forest Ecology and Management 260: 1149–1155. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.07.003.

 • Irmler U. Arp H. Nötzold R. 2010. Species richness of saproxylic beetles in woodlands is affected by dispersion ability of species age and stand size. Journal of Insect Conservation 14: 227–235. DOI: 10.1007/s10841-009-9249-7.

 • Kaczmarek M. 1958. Obserwacje nad aktywnością zimową bezkręgowców gleb leśnych. Ekologia PolskaB 4(1): 53–62.

 • Lachat T. Nagel P. Cakpo Y. Attignon S. Goergen G. Sinsin B. Peveling R. 2006. Dead wood and saproxylic beetle assemblages in a semi-deciduous forest in Southern Benin. Forest Ecology and Management 225: 27–38. DOI: 10.1016/j.foreco.2005.12.025.

 • Lik M. Barczak T. 2005. Sezonowa dynamika liczebności chrząszczy z rodziny Ciidae w różnych typach siedlisk leśnych. Sylwan 149(10): 54–60.

 • Mokrzycki T. 2011. Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze. Warszawa Wydawnictwo SGGW p. 135. ISBN: 978-83-758-3258-7.

 • Perliński S. 2007. Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich na podstawie leśnych chrząszczy z rodziny sprężykowatych (Coleoptera Elateridae) in: Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. (eds. J. Borowski S. Mazur). Warszawa Wydawnictwo SGGW 217–231. ISBN: 978-83-724-4889-7.

 • Perliński S. Sawoniewicz M. 2011. Larwy sprężykowatych (Elateridae) występujące w próchnie brzóz (Betula spp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Leśne Prace Badawcze 72(4): 381–388. DOI: 10.2478/v10111-011-0037-2.

 • Piotrowski W. Wołk K. 1975. O biocenotycznej roli martwych drzew w ekosystemach leśnych. Sylwan 119(8): 31–35.

 • Sawoniewicz M. 2013. Chrząszcze (Coleoptera) występujące w próchnie brzóz (Betula spp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Leśne Prace Badawcze 74(1): 71–85. DOI: 10.2478/frp-2013-0008.

 • Schlaghamerský J. 2000. The Saproxylic Beetles (Coleoptera) and Ants (Formicidae) of Central European Hardwood Floodplain Forests. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae BrunensisBiologia 103 p. 168. ISBN: 80-210-2471-2.

 • Szujecki A. 1980. Ekologia owadów leśnych. Warszawa PWN p. 604. ISBN: 83-01-00692-7.

 • Topp W. Kappes H. Kulfan J. Zach P. 2006. Litter-dwelling beetles in primeval forests of Central Europe: does deadwood matter? Journal of Insect Conservation 10: 229–239. DOI: 10.1007/s10841-005-3814-5.

 • Wiąckowski S. 1957. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekologia PolskaA 5(3): 13–140.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 171 78 2
PDF Downloads 69 44 1